Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługa logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł definiuje outsourcing jako rozpowszechniony kierunek rozwoju w usługach logistycznych. Przedstawia korzyści i ryzyko związane z jego stosowaniem w wybranych branżach tj: spożywczej, budowlanej, AGD i RTV.
EN Article below defines outsourcing as a common direction for the development of logistics service. It presents the benefits and risks associated with its use in selected segments, such as: food, construction, household appliance and electronics.
2
100%
Logistyka
2006 nr 2 42-44
3
88%
Logistyka
PL Wzrost internacjolnalizacji życia gospodarczego na skutek globalizacji gospodarki światowej stanowi jeden z najistotniejszych czynników świadczenia usług logistycznych przez wyspecjalizowanych operatorów. Z amerykańskich i japońskich oraz zachodnioeuropejskich doświadczeń wynika, że fizyczną realiza[...]
4
75%
Problemy Ekonomiki Transportu
2003 nr 1 43-59
5
75%
Logistyka
2013 nr 5 311--314, CD 2
PL Electronic services market, both in Poland and in the world is growing rapidly, covering all sectors and all areas of the traditional market. Many Internet services occurs because of the simplicity and greater availability to the client as opposed to the traditional market. Regardless of the industr[...]
EN Electronic services market, both in Poland and in the world is growing rapidly, covering all sectors and all areas of the traditional market. Many Internet services occurs because of the simplicity and greater availability to the client as opposed to the traditional market. Regardless of the industr[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 6397--6403
PL Istotą niniejszego artykułu jest marketing usług logistycznych realizowany w koncepcji zrównoważonej. Początek opracowania stanowi wprowadzenie do istoty zrównoważonego marketingu. Przedstawiono pojęcie i znaczenie zrównoważonego marketingu według różnych autorów. W dalszej części opracowania zaprez[...]
EN The essence of this article is the marketing of logistics services implemented in the concept of sustainability. The first part of this work constitutes an introduction to the essence of sustainable marketing. It presents the concept and importance of sustainable marketing according to different aut[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 3 3490--3495
PL Centra logistyczne uznawane są za niezwykle efektywną formę restrukturyzacji obszarów znajdujących się w gospodarczym regresie, jako inwestycje ożywiające lokalną gospodarkę i uruchamiające nowe inwestycje, związane z napływem nowych podmiotów. Artykuł stara się przybliżyć istotę działania centrów l[...]
EN Logistics centers are considered to be an extremely effective form of restructuring areas in economic regression, as investments vitalizing the local economy and triggering new investments associated with the influx of new players. Article seeks to bring the essence of the operation of logistics cen[...]
8
75%
Logistyka
2013 nr 6 52--56
PL Autorzy artykułu przestawiają znaczenie transportu kolejowego w rozwoju usług logistycznych oraz jego pozycję na rynku transportowym naszego kraju. Aglomeracja poznańska od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w zakresie powierzchni magazynowych oraz w rozwoju firm logistycznych. Ma to istotne znaczeni[...]
EN The authors are presenting the importance of rail transport in the development of logistics services and its position on the transport market of our country. Poznan agglomeration has established a leading position within last several years in the field of warehousing and development of logistics com[...]
9
75%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 9 73--78
PL Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat doskonalenia jakości w branży usług logistycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy magazynowe. Wyspecyfikowano metody i narzędzia doskonalenia jakości. Przedstawiono przykład praktyczny zastosowania metody Bow-Tie w odniesieniu do proc[...]
EN The aim of the article is to systematize knowledge about quality improvement in the logistics services industry, with particular attention to storage processes. The methods and tools for quality improvement have been specified. A practical example of the Bow-Tie method applied to the storage process[...]
10
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 2 19--26
PL Współcześnie najważniejszym kryterium oceny jakości transportu stała się kompleksowość świadczonych usług. Ich wyrazem jest intermodalność, w której zakłada się stosowanie środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Ponadto z transportem wiąże się nie tylko załadunek i wyładunek towarów, ale rów[...]
EN Nowadays, the most important criterion of evaluating the quality of transport is comprehensiveness of provided services, understood as intermodality. Intermodality is based on combine various branches of transport. Furthermore, transport is not only connected with loading and unloading of goods, but[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 337--342
PL Artykuł przedstawia wyniki badań odzwierciedlające wpływ właściwości usług logistycznych na projektowanie logistyczne, przy czym wyeksponowane zostały zmiany tych właściwości w czasie i wynikająca z tego konieczność permanentnego opracowywania projektów logistycznych. Tak określona problematyka zost[...]
EN The article presents the results of research reflecting the impact of the properties of logistic services on logistic design, where the changes of these properties over time and the resulting necessity of permanent development of logistic projects have been exposed. The issues described in this way [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 253-275
PL Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój przedsiębiorstw branży TSL świadczących szeroki zakres usług logistycznych. Z tego względu dużą rolę odgrywa identyfikacja i analiza czynników kształtujących przewagę konkurencyjną. W artykule omówiono siły kształtujące konkurencję, potencjał strategiczny oraz[...]
EN Dynamic development is observed presently sector enterprises TSL. Therefore, identification plays big role and analysis of factor forming competitive advantage. It discuss power in article forming competition, strategic potential and competitive advantage with reference to sector TSL. It present pre[...]
13
63%
Logistyka
2013 nr 5 361--367, CD 2
PL Praca podejmuje problematykę zarządzania projektami logistycznymi wspomaganymi oprogramowaniem w przedsiębiorstwach TSL transport-spedycja-logistyka. Indywidualne zlecenia – usługi logistyczne traktowane są jako pojedyncze projekty realizowane w dynamicznym środowisku wieloprojektowym w złożonych ła[...]
EN The paper takes the issue of logistics project management aided by software packages in enterprises of transport-shipping-logistics. Individual orders – logistics services are treated as individual logistic projects in a dynamic multi-project environment in the supply chain. An example of using soft[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 5 1200--1208
PL Informacja i technologia informacyjna pełnią istotną rolę w działalności logistycznej oraz mają coraz większy wpływ na sukces rynkowy organizacji i utrzymanie jej konkurencyjności. Nieprzerwany przepływ zasobów informacyjnych stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Zasoby inform[...]
EN The information and informational technologies plays a very important role in the logistics activities and have a more and more greater influence on a market success of organization and keeping its competitiveness. Uninterrupted information flow makes basis for effective functioning of the supply ch[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 305--316
PL W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co dec[...]
EN In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 3 3193--3199
PL Obecnie outsourcing to jedna z bardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która ma wiele korzyści. Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu kluczowej działalności, uwolnienie rzadko dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, p[...]
EN Currently, outsourcing is one of the most effective business management strategy that has many benefits. Application outsourcing allows the company to focus on driving core business, freeing rarely available resources and use them for the core business, the transfer of risk that is associated with t[...]
17
63%
LogForum
PL W ostatnich latach Internet będący nowoczesną formą obiegu informacji znacząco zmienił oblicze gałęzi gospodarki dotyczącej przepływu towarów detalicznych. Niesie to ze sobą znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez sprzedawców, czego efektem jest niższa końcowa cena detaliczna w porównaniu do ceny[...]
EN In recent years internet, a modern form of information flow, has meaningfully changed how the branch of economy concerning retail goods exchange looks like. It caused significant reduction of the costs being spent by web retailers which effected in lower retail end price in comparison with the price[...]
18
63%
Problemy Jakości
PL Dynamika rozwoju rynku usług logistycznych spowodowała, iż zaczęto uważniej obserwować ten sektor działalności. Coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości produktu, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu firmy usługowej. Jednym z ważniejszych [...]
EN The dynamics of development of the logistics market caused that this sector of activity has become to be observed more carefully. Growing consumer awareness, as well as concern for providing the best quality of the product, caused that the quality enables the success of a service company. S0 one of [...]
19
63%
Engineering Management in Production and Services
EN An ageing population is a natural and inevitable phenomenon that constitutes an opportunity for the development of the logistics services industry. This is related to the fact that a new demographic profile of the world is determined by a growing number of customers — seniors – with special needs th[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 10 99--111
PL Istotą zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych jest działalność niematerialna związana ze świadczeniem różnego rodzaju usług. Zapewnienie zgodność ich skali, poziomu i jakości z oczekiwaniami zabezpieczanych podmiotów stanowi jeden z kluczowych czynników, warunkujących realizację zadań szkoleniow[...]
EN The essence of the logistical support of the armed forces is immaterial activities associated with the provision of various services. Ensuring the compatibility of their scale, level and quality expected hedged entities is one of the key factors determining the tasks of training and operational at t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last