Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia FACTS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 19-39
PL W ostatnich latach nastąpił bardzo intensywny rozwój energoelektroniki i zastosowań tyrystorów wielkiej mocy w elektroenergetyce. Prace w tym kierunku prowadzone są niemal we wszystkich ośrodkach naukowych na całym świecie. Firmy, które poniosły duże koszty na przeprowadzone badania pilotowe i wykon[...]
EN The fast development of power electronics in last two decades has made it possible to design thyristor switched and/or thyristor controlled devices of high power rating for high voltage distribution and transmission systems. Transmission systems equipped with such devices are referred to as Flexible[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 229-243
PL Energoelektroniczne urządzenia typu TCPAR oraz UPFC pozwalają na bardzo szybką zmianę przekładni i mogą być stosowane do regulacji w stanach nieustalonych systemu elektroenergetycznego w celu poprawy stabilności oraz tłumienia kołysań mocy. Z punktu widzenia teorii systemów elektroenergetycznych zas[...]
EN Due to the high speed of thyristor control the FACTS device such as TCPAR is fast enough to improve the transient stability and damping of power swings in the system. In the accompanying papers an optimal control strategy has been derived (part l) and tested by simulation (part 2). This paper descri[...]
3
80%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł dotyczy koncepcji tworzenia modelu matematycznego prostego systemu elektroenergetycznego jednomaszynowego generator-sieć sztywna zawierającego urządzenie FACTS typu TCPST. Omówiono następujące modele układu: model w postaci nieliniowych równań opisujących układ, liniowy model w postaci schem[...]
EN A concept of mathematical modelling of generator infinite busbar system including thyristor controlled phase shift transformer is presented. The following types of power system model are considered: nonlinear equations system model, block diagram transfer function model, linearised state space repre[...]
4
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono możliwości zastosowania pomiarów uzyskanych za pomocą systemu WAMS do sterowania urządzeniami FACTS, z możliwością regulacji poprzecznej w systemie elektroenergetycznym.
EN The paper presents a method of application of evolutionary algorithm 10 minimize transmission losses in the highest voltage lines.
5
70%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawione zostało wyprowadzenie algorytmu sterowania elementu UPFC (z uwzględnieniem sterowania części bocznikowej i szeregowej). Algorytm ten został wyprowadzony dla modelu nieliniowego systemu elektroenergetycznego korzystając z bezpośredniej metody Lapunowa. Na podstawie optymalneg[...]
EN Large interconnected power systems often suffer weakly damped swings between synchronous generators and subsystems. This paper presents an approach, based on the use of non-linear system model and application of the direct Lyapunov method, to improve damping of power swings using the Unified Power F[...]
6
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono możliwości zastosowania pomiarów uzyskanych za pomocą systemu WAMS do sterowania urządzeniami FACTS, z możliwością regulacji poprzecznej w systemie elektroenergetycznym.
EN The author discusses the usability of results of measurement obtained from WAMS system to control FACTS equipment, with possibility of crosswise control in electric power system.
7
61%
Acta Energetica
2018 nr 3 71--76
PL W artykule zaprezentowano nowatorskie urządzenie do kompensacji mocy biernej bazujące na bezpośredniej konwersji energii (przekształtnik macierzowy – PM). Urządzenie w całości składa się z transformatora, wielofazowego przekształtnika i obciążenia pojemnościowego połączonego w wielobok. Autorzy opra[...]
8
61%
Acta Energetica
2018 nr 3 64--70
EN This paper presents an innovative device for reactive power compensation based on direct energy conversion (matrix converter – MC). The entire device consists of a transformer, a multiphase converter and a polygon-connected capacitive load. The authors have developed a converter control method, whic[...]
9
61%
Archives of Electrical Engineering
PL Interakcje regulatorów są jedną z głównych przyczyn słabo tłumionych oscylacji pojawiających się w systemie elektroenergetycznym. Zjawisko to występuje głównie w wyniku niewłaściwego doboru parametrów regulatorów lub braku koordynacji ich działania. Analiza problemu interakcji jest szczególnie złożo[...]
EN Interactions between controllers are one of the main reasons of weakly damped oscillations in power systems. This phenomenon is mostly due to either their inadequate tuning or the lack of coordination of their action. The analysis of the problem becomes much more complicated in case of using FACTS-b[...]
10
61%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono opis modelu wielomaszynowego systemu elektroenergetycznego zawierającego urządzenie FACTS typu UPFC. Rozważono przypadek, w którym urządzenie UPFC może być włączone pomiędzy dwa dowolne węzły sieciowe. W sposób szczegółowy omówiono sposób tworzenia admitancyjnej macierzy tra[...]
EN This paper presents the description of a multi-machine power system mathematical model, with FACTS device - such as Unified Power Flow Controller (UPFC) included. The case of an UPFC device located between two freely selected power system network nodes is analysed. An admittance transfer matrix, com[...]
11
60%
Energetyka
1999 nr 6 275-279
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 293-302
PL Artykuł dotyczy przyszłościowych inteligentnych sieci przesyłowych wyposażonych w szeregowe urządzenia FACTS typu UPFC oraz sterowanie zmiennych stanu oparte na nowoczesnych systemach pomiarowych WAMS. To sterowanie dedykowane jest do poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego i tłumienia koł[...]
EN This paper addresses the future intelligent transmission network (smart grid) equipped with series FACTS devices such as UPFC and state-variable stabilising control based on modern WAMS. This stabilising control is activated in the transient state of power system and is supplementary with respect to[...]
13
51%
Archives of Electrical Engineering
PL Metoda pomiaru fazorów umożliwia określenie kątów obciążenia generatorów oraz poślizgów ich wirników. W przypadku uproszczonego modelu systemu elektroenergetycznego kąty obciążenia oraz poślizgi wirników stanowią zmienne stanu systemu. Przedmiotem artykułu jest metoda wykorzystania tych zmiennych st[...]
EN The phasor tracking methods enable to identify power angles and rotor speed deviations of the generators. For simplified power system model the power angles and speed deviations constitute the state variables of the system. How to use such state variables to the closed-loop control of the shunt FACT[...]
14
41%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2007 z. 136 3-160
PL W rozprawie przedstawiono zastosowanie twierdzenia Charitonowa oraz uogólnionego twierdzenia Charitonowa do projektowania regulatora odpornego o stałych parametrach wybranych urządzeń, zaliczanych do elastycznych systemów przesyłu prądu zmiennego (FACTS). Prezentowany opis teoretyczny oraz wykonane [...]
EN The incessant variability of power system parameters and operation conditions as a result of permanent changes of load balance cause a power system to be regarded as an uncertain system. In case ol such systems, robust control is required. The dissertation deals with the problem of FACTS device robu[...]
15
41%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 106--120
EN This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last