Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ureaza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2005 Vol. 25 41-46
PL Przedyskutowano możliwości zastosowania stabilizowanych roztworów enzymatycznych do oceny przebiegu dializy z wykorzystaniem spektrofotometrii. Zmiana absorbancji roztworu zależy od koncentracji mocznika w wypływającym dializacie, który dodaje się do roztworu enzymów.
EN Possibilities of tha application of stabilized enzymic solutions for the estimation of dialysis progress with spectrophotometric method are discussed. The change of absorbance of the solution depends on the content of urea in the effluent dialysate which is added to it.
2
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 9 889-898
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem różnych dawek soli miedzi i ołowiu od 0,5 do 50 [wzór] na zmiany aktywności enzymów glebowych w ciągu jednej doby. Stwierdzono inhibicję fofatazy kwaśnej i zasadowej pod wpływem wszystkich stosowanych dawek soli metali oraz obniżenie aktyw[...]
EN The results of laboratory investigations on changes in soil enzymes activity under the influence of 0,5 - 50 [formula] of copper and lead salts during twenty-four hours are reported. The inhibition of acid and basic phosphatase was found, as a result of applying all used doses of tested heavy metals[...]
3
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 784-786
PL Przedstawiono wyniki badań podatności nawozów zawierających jon amidowy do utraty azotu w formie gazowego amoniaku. Badaniom poddano zarówno nawozy już obecne na rynku (mocznik, RSM, Pulaska), jak i opracowane oraz testowo wyprodukowane przez Zakład Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (USP o[...]
EN Com. BuNHP(S)(NH₂)₂ urease inhibitor was added to 3 com. and 2 exptl. fertilizers to study NH₃ evolution from soil for 7 days. The retardation of NH₃ losses was 82–87% in all cases when compared to the control group (without ihibitor).
4
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 611--620
EN The aim of the study was to determine the effect of varied content of molybdenum and boron in soil on urease activity. Soil in a three-year pot experiment, to which different amounts of molybdenum (0, 0.05, 0.1 and 0.15 mgMo kg–1 of soil on a one-off basis as an aqueous solution of Na2MoO4 2 H2O) [...]
5
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 11 1163-1175
PL Przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem różnych dawek soli Cu(II), Pb(II) i Cd(II) zastosowanych oddzielnie i łącznie na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, dehydrogenazy i ureazy. Stwierdzono całkowitą inhibicję badanych enzymów pod wpływem największego stężenia (50 mmol/kg gl[...]
EN Laboratory investigations into the influence of various doses of Cu(II), Pb(II) and Cd(II) salts, applied parately and jointly, on changes in activity of acidic and alkaline phosphetasas and also dehydrogenase and uretase, were carried out. The complete inhibition of enzymes investigated, under the [...]
6
84%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 4 165--171
PL Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem na aktywność fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej oraz ureazy. Doświadczenie wykonano w warunkach laboratoryjnych w 3 powtórzeniach. Glinę piaszczystą zanieczyszczono kadmem w postaci wodnego roztworu CdCl2-2,5H2O w ilości odpowiad[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of soil contamination with cadmium on the activity of acid phosphatase, alkaline phosphatase and urease. The experiment was performed in the laboratory conditions with 3 replications. Sandy loam contaminated by aqueous solution of CdCl2•2,5H2O in an a[...]
7
84%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 36 7--17
PL W glebie pobranej po dwuletnim doświadczeniu wazonowym oznaczono aktywność ureazy, dehydrogenazy i zawartość azotu. W doświadczeniu uwzględniono trzy czynniki: 1 – ilość Ni w glebie (0, 75, 150 i 225 mg kg-1 gleby); 2 – wapnowanie (0 i Ca wg 1 Hh); 3 –materiały organiczne (słoma żytnia i[...]
EN In soil sampled after a two-year pot experiment, the activity of urease and dehydrogenase and content of nitrogen have been determined. The experiment included three factors: 1. the amount of nickel added to the soil (0, 75, 150 and 225 mg kg-1 of soil), 2. liming (0 and Ca according to [...]
8
84%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem artykułu jest przedstawienie mikrobiologicznego procesu otrzymywania osadu wapnia (MICP, z ang. Microbially Induced Calcite Precipitation). Podstawą technologii MICP jest aktywność komórek bakterii, które są w stanie zmagazynować produkt metaboliczny CO32-, który następnie reaguje z[...]
EN The aim of the paper is to present and describe the use of microbially induced calcite precipitation process (MICP). The basis of MICP process is bacterial metabolic activity which thereby promotes the precipitation of calcium carbonate in the form of calcite. Ureolytic bacteria that hydrolyze urea,[...]
9
84%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 297-301
PL Proces kontrolowanej koagulacji mas lejnych pod wptywem reakcji enzymatycznych (Direct Coagulation Casting) jest od kilku lat tematem prac prowadzonych w Zespole Ceramiki Specjalnej Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Polega on na zateżaniu m[...]
EN The direct coagulation casting by means of enzymatic reactions is the subject of research carried out m the Department of Specialty Ceramics of the Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry Division of Inorganic Technology and Ceramics. This method consists in the concentration of the cas[...]
10
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zaproponowano zmodyfikowaną metodykę oznaczeń dimetyloglioksymianu niklu. Oszacowano oznaczalność graniczną jonów niklu (5ng w paśmie chromatograficznym) oraz skuteczność ich ekstrakcji i oczyszczania (w zależności od rodzaju matrycy, odzysk kształtuje się na poziomie 90÷97 %, odchylenie zaś standar[...]
EN A modified methodology of determination of nickel dimethylglyoximate was proposed. The detection limit of nickel ions (5ng in the chromatographic band) and the effectiveness of their extraction and purification (the recovery equals to 90÷97 % and the standard deviation does not exceed ± 0.043) were [...]
11
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, p[...]
EN During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteo[...]
12
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
13
67%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
14
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 7 713-722
PL Przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem różnych stężeń soli Hg(II), Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III) na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, dehydrogenazy oraz ureazy glebowej. Stwierdzono inhibicję aktywności ureazy oraz stosunkowo wysoką aktywację dehydrogenazy. Aktywność bada[...]
EN Laboratory experiments were carried out on the influence of various concentrations of Hg(II), Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III) salts on the activity of acid and alkaline phosphatases, dehydrogenase, urease in soil. An inhibition of the urease activity, and a considerably high activation of dehydroge[...]
15
67%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN Jack bean urease has been used as a good catalyst for hydrolysis of urea in various applications such as biotechnology and biomedical engineering. The wide range of applications require proper understanding of the thermal inactivation of the enzyme. Consequently, the theoretical analysis of the enzy[...]
16
67%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki procesu rekultywacji leśnej terenów, na których prowadzona była działalność górnicza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w mieście Stryzhivka, Ukraina. Zbadano biochemiczną transformację elementów organicznych na tych terenach za pomocą analizy enzymatycznej aktywnoś[...]
EN We discuss a way to estimate results of forest recultivation process of lands affected by brown-coal strip mines in Stryzhivka. Biochemical transformation of organic compounds on affected lands is studied with the help of analysis of soil enzymatic activity as an important part of the process. Resul[...]
17
59%
Ochrona Środowiska
PL Węglan wapnia CaCO3 jest substancją szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie i znajduje liczne zastosowania praktyczne. W przyrodzie jego biomineralizacja jest między innymi wynikiem procesów strącania indukowanych mikrobiologicznie. Jednym z nich jest strącanie indukowane przez bakterie ureolityczne. [...]
EN Calcium carbonate (CaCO3) is a substance widespread in nature and used in numerous practical applications. In nature, its biomineralization relies, among others, on microbiologically induced precipitation processes. One of such processes is precipitation induced by ureolytic bacteria. If performed i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last