Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urease
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN This study aimed at the assessment of the influence of various Cu(NO3)2 doses added to soil on Cu content in soil and on its influence on the activity of urease and ATP content in soil and in plants of various growth stages. A two-factor pot experiment had been started in 2002 [...]
2
100%
Archives of Environmental Protection
EN With the increase of agricultural production, residues of crop are the main source of organic matter in the soil and they are alternatives to inorganic fertilizers. For this purpose, effects of organic residues (cotton stalk, maize stalk, almond bark) commonly grown in Turkey were investigated for s[...]
3
88%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 6 1265-1272
EN Preparation of three kinds of the modified polyacrylonitrile supports for enzymes used in microreactors is described. The polyacrylonitrile supports were produced using the phase inversion method, with dimethylformamide as a solvent. For conversion of the cyano groups into the carboxylic ones, the r[...]
4
88%
Materials Science
EN The application of sol-gel transitions in development of potentiometric enzyme electrodes with urease, glucose oxidase and tyrosinase is described. Urease and glucose oxidase electrodes showed features of typical potentiometric electrodes with the response modified by the change of pH. The slopes of[...]
5
88%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 2 359-366
EN Inhibition of jack bean urease by a mixture of boric acid and phosphate buffer pH 6.96 was studied. The inhibition constants of the mixture were determinated in solutions of phosphate buffer (22-155mM) by measuring the initial reaction rates for a series of boric acid concentrations (0-3 mM) at a se[...]
6
75%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 6 1255-1263
EN In this paper, immunosensors based on electrochemical (potentiometric and amperometric) detection are presented. We developed ISFET type potentiometric immunosensor with urease as a label and a screen-printed amperometric immunosensor with alkaline phosphatase, utilizing ascorbic acid phosphate as a[...]
7
75%
Journal of Ecological Engineering
EN This paper assesses the dissipation of napropamide and its impact on the activity of dehydrogenases, alkaline phosphatase, acid phosphatase, and urease in sandy clay loam. The experiment was carried out on soil samples with organic carbon content of 12.08 g·kg-1, total nitrogen content of [...]
8
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 9 889-898
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem różnych dawek soli miedzi i ołowiu od 0,5 do 50 [wzór] na zmiany aktywności enzymów glebowych w ciągu jednej doby. Stwierdzono inhibicję fofatazy kwaśnej i zasadowej pod wpływem wszystkich stosowanych dawek soli metali oraz obniżenie aktyw[...]
EN The results of laboratory investigations on changes in soil enzymes activity under the influence of 0,5 - 50 [formula] of copper and lead salts during twenty-four hours are reported. The inhibition of acid and basic phosphatase was found, as a result of applying all used doses of tested heavy metals[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 784-786
PL Przedstawiono wyniki badań podatności nawozów zawierających jon amidowy do utraty azotu w formie gazowego amoniaku. Badaniom poddano zarówno nawozy już obecne na rynku (mocznik, RSM, Pulaska), jak i opracowane oraz testowo wyprodukowane przez Zakład Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (USP o[...]
EN Com. BuNHP(S)(NH₂)₂ urease inhibitor was added to 3 com. and 2 exptl. fertilizers to study NH₃ evolution from soil for 7 days. The retardation of NH₃ losses was 82–87% in all cases when compared to the control group (without ihibitor).
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 611--620
EN The aim of the study was to determine the effect of varied content of molybdenum and boron in soil on urease activity. Soil in a three-year pot experiment, to which different amounts of molybdenum (0, 0.05, 0.1 and 0.15 mgMo kg–1 of soil on a one-off basis as an aqueous solution of Na2MoO4 2 H2O) [...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 11 1163-1175
PL Przeprowadzono badania laboratoryjne nad wpływem różnych dawek soli Cu(II), Pb(II) i Cd(II) zastosowanych oddzielnie i łącznie na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej, dehydrogenazy i ureazy. Stwierdzono całkowitą inhibicję badanych enzymów pod wpływem największego stężenia (50 mmol/kg gl[...]
EN Laboratory investigations into the influence of various doses of Cu(II), Pb(II) and Cd(II) salts, applied parately and jointly, on changes in activity of acidic and alkaline phosphetasas and also dehydrogenase and uretase, were carried out. The complete inhibition of enzymes investigated, under the [...]
12
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 4 165--171
PL Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem na aktywność fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej oraz ureazy. Doświadczenie wykonano w warunkach laboratoryjnych w 3 powtórzeniach. Glinę piaszczystą zanieczyszczono kadmem w postaci wodnego roztworu CdCl2-2,5H2O w ilości odpowiad[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of soil contamination with cadmium on the activity of acid phosphatase, alkaline phosphatase and urease. The experiment was performed in the laboratory conditions with 3 replications. Sandy loam contaminated by aqueous solution of CdCl2•2,5H2O in an a[...]
13
63%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 36 7--17
PL W glebie pobranej po dwuletnim doświadczeniu wazonowym oznaczono aktywność ureazy, dehydrogenazy i zawartość azotu. W doświadczeniu uwzględniono trzy czynniki: 1 – ilość Ni w glebie (0, 75, 150 i 225 mg kg-1 gleby); 2 – wapnowanie (0 i Ca wg 1 Hh); 3 –materiały organiczne (słoma żytnia i[...]
EN In soil sampled after a two-year pot experiment, the activity of urease and dehydrogenase and content of nitrogen have been determined. The experiment included three factors: 1. the amount of nickel added to the soil (0, 75, 150 and 225 mg kg-1 of soil), 2. liming (0 and Ca according to [...]
14
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem artykułu jest przedstawienie mikrobiologicznego procesu otrzymywania osadu wapnia (MICP, z ang. Microbially Induced Calcite Precipitation). Podstawą technologii MICP jest aktywność komórek bakterii, które są w stanie zmagazynować produkt metaboliczny CO32-, który następnie reaguje z[...]
EN The aim of the paper is to present and describe the use of microbially induced calcite precipitation process (MICP). The basis of MICP process is bacterial metabolic activity which thereby promotes the precipitation of calcium carbonate in the form of calcite. Ureolytic bacteria that hydrolyze urea,[...]
15
63%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 297-301
PL Proces kontrolowanej koagulacji mas lejnych pod wptywem reakcji enzymatycznych (Direct Coagulation Casting) jest od kilku lat tematem prac prowadzonych w Zespole Ceramiki Specjalnej Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Polega on na zateżaniu m[...]
EN The direct coagulation casting by means of enzymatic reactions is the subject of research carried out m the Department of Specialty Ceramics of the Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry Division of Inorganic Technology and Ceramics. This method consists in the concentration of the cas[...]
16
63%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 3 226--233
EN A mixture of digestates from biogas plant and bottom ashes from biomass combustion can be a valuable source of nutrients and organic substances as well as an improver of the adsorption capacity and water-air properties of the soil. Pelletization of such a mixture makes its composition more stable an[...]
17
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zaproponowano zmodyfikowaną metodykę oznaczeń dimetyloglioksymianu niklu. Oszacowano oznaczalność graniczną jonów niklu (5ng w paśmie chromatograficznym) oraz skuteczność ich ekstrakcji i oczyszczania (w zależności od rodzaju matrycy, odzysk kształtuje się na poziomie 90÷97 %, odchylenie zaś standar[...]
EN A modified methodology of determination of nickel dimethylglyoximate was proposed. The detection limit of nickel ions (5ng in the chromatographic band) and the effectiveness of their extraction and purification (the recovery equals to 90÷97 % and the standard deviation does not exceed ± 0.043) were [...]
18
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, p[...]
EN During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteo[...]
19
51%
Optica Applicata
EN The preparation of sol-gel derived materials in the form of bulk and thin films as well as bulks with entrapped urease as an organic dopant is described. The absorbance spectra of urease solutions and sol-gel matrices were recorded in the transmission mode. The absorbance of sol-gel matrices with em[...]
20
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last