Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 362
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urbanistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN The author recalls the role and significance of Chair of Polish Architecture established in 1922 by Prof. Dr. Oskar Sosnowski in the Department of Architecture at Warsaw Politechnic. Its target was the interdisciplinary activity of architects, historians of [...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2002 Z. 3 17-24
3
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 2 157-160
EN Poland is a country in which the economy has incurred considerable damage in the natural environment, especially due to the contamination of water and soil, air pollution, littering the landscape with refuse and unsightly forms of development. At the same time, the economic state of our country is f[...]
4
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Wojciech Kalinowski was a universally acclaimed expert on Old Town complexes and the author of numerous valuable publication, assessments and opinions dealing with this field. His characteristic features included a matter-of-fact attitude and realism. [...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Is a city in 21 century still going to be a basic place of exchanging information, transfering designs and a center of formating ideas? Quite realative demographic stabilization gives a possibility of arranging man's environment. However, invalid and passing rules of arranging become and unavoidable[...]
6
63%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 9 177-184
PL Rozwój nowej architektury mieszkaniowej musi odpowiadać wymogom mieszkańców a nie inwestorom. Przez szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej, co spowodowane jest dużym popytem na mieszkania, coraz częściej budowa polega na maksymalnym wykorzystaniu terenu pod zabudowę. Skutkuje to brakiem rekreacji przy[...]
7
63%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 289-304
PL Prezentowana rozprawa poświęcona jest problemom przestrzeni publicznych zespołów mieszkaniowych. Praca przygotowana została pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego, prof. PS. Wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe zostały wybrane jako obszar badań głównie ze względu na ich ważną role w s[...]
8
63%
Przestrzeń i Forma
2005 nr 1 35-44
PL W artykule została przedstawiona jedna z metod badawczych stosowanych w analizach zabudowy miejskiej przy użyciu Diagramu Ciągłości Przestrzennej (DCP). Diagram Ciągłości Przestrzennej jest autorską metodą badania ilościowego najważniejszych cech istniejących struktur architektonicznych i urbanistyc[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 26 81--90
PL W artykule przestawiono wpływ technik wirtualnego obrazowania, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality, w skrócie: AR), na percepcję przestrzeni miejskiej. Przedstawiono różne sposoby wirtualnej prezentacji oraz prognozę ich potencjalnego wpływu na zach[...]
EN The article presents the impact of virtual imaging techniques, with particular emphasis of augmented reality, to the perception of urban space. It presents different ways of virtual presentation and an estimate of their potential impact on the behavior of residents and visitors to the city. The exam[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 28 53--62
PL W artykule przedstawiono i omówiono przykłady zastosowania oprogramowania wizualizacyjnego w procesie projektowym mającym na celu uzupełnienie historycznej przestrzeni miejskiej o element małej architektury. Omówiono proces przygotowania projektu pomnika wzniesionego na rynku w Koninie w 2009 roku. [...]
EN The article presents and discusses an example of usage of visualization software in the design process aimed at supplementing the existing historical urban space with the element of small architecture. The paper describes the design process of the monument erected in Konin (Poland) in year 2009; it [...]
11
51%
Przegląd Komunalny
2009 nr 2 66-67
PL Podstawowym zadaniem planowania przestrzennego w skali lokalnej jest określanie przeznaczenia terenów wraz z definiowaniem zasad i warunków ich zbudowy lub zagospodarowania. Szczególnie istotne znaczenie w tym nieustannym procesie kreowania wizji struktury urbanistycznej miasta posiada wyznaczanie s[...]
12
51%
Przegląd Komunalny
2009 nr 6 46-47
PL Kreowanie ładu przestrzennego wydaje się działalnością o wiele mniej stresującą aniżeli sporządzanie niezbędnej dokumentacji w klasycznym procesie budowlano-architektonicznym. Nie zachodzi bowiem w tej materii bezpośrednia odpowiedzialność za życie lub zdrowie ludzkie, jaka ma miejsce, gdy w operaci[...]
13
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 64-65
PL W literaturze nie spotyka się jednolitej definicji rzemiosła, istnieje jednak co najmniej kilkadziesiąt różnych specjalizacji, które mogą być objęte tym mianem. Rodzi się pytanie, czy działalność taka posiada przełożenie na ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
14
51%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 75-75
PL "Mądry Polak po szkodzie" - to nasze narodowe powiedzonko można by w zakresie wiedzy o budowie miast strawestować na "mądry człowiek po szkodzie". Kolejne etapy rozwoju nauki zwanej urbanistyką wyznaczają klęski idei i zasad, objawiające się zjawiskami katastrofalnymi dla mieszkańców miast.
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2001 Z. 2 11-16
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2001 Z. 2 35-51
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 117-125
PL Przedstawiono syntezę metodologii urbanistyki i planowania przestrzennego w ujęciu współczesnym, na tle aktualnych problemów rozwoju miast i regionów. Szczególnie uwzględniono autorską teorię urządzania przestrzeni w aspekcie zagadnień urbanistycznych, inwestycyjnych i legislacyjnych. W wyniku studi[...]
EN A synthesis of urban methodology and spatial planning has been presented in the modern context, in the field of the current town and region development problems. A special attention has been paid to the author's theory of spatial arrangement in the context of urban planning, investment and legislati[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 65-69
PL Problemy związane z rozwojem wewnętrznych struktur miejskich, a w szczególności terenów mieszkaniowych, narastają od okresu powojennego i należą do głównych problemów w skali międzynarodowej, z jakimi borykają się współczesne miasta. Stopniowo zwiększające się wymagania społeczne, które przekształca[...]
EN The difficulty connected with the development of internal city structures, especially of dwelling within them, have grown chronologically throughout the entire post-war period and permanently belongs to the standard traumas of the urban process in various phases of the industrial and post-industrial[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 175-181
PL Racjonalne i przemyślane planowanie miejscowości oraz ich fragmentów wynika z właściwego wykonywania analiz urbanistyznych. Umiejętność ich wykorzystania w procesie twórczym ma istotne znaczenie dla zachowania ładu przestrzennego. Każda struktura miejska posiada elementy spajające ją w jedną nieroze[...]
EN The rational and appropriate town-planning bases on urban analysis carried in the proper way. The know - how of its use in the process of city space creation is extremely important in the aspect of spatial order. Every city structure consists of the separate elements that make one ensemble. There we[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 7 7-26
EN The architecture of post-war Poland is often perceived from the perspective of large concrete błock estates making it seem monotonous and deprived of visual and technological value. But many buildings erected after 1945 have found a permanent place in the architec-tural landscape of the city. Some o[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last