Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urbanism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Mówiąc o architekturze i używając słowa kontekst myślimy zarówno o fizycznym sąsiedztwie tworzonej przez nas nowej "rzeczy", jak też o tradycji miejsca, wartościach kulturowych, zaszłościach historycznych. Wydaje się, że nie ma pytania czy kontekst powinien przestać wpływać na dzieła współczesnych a[...]
EN Talking about architecture and using the word context, we think of the physical neighbourhood of a new "thing" being created by us as well as the tradition of a place, its cultural values and historical occurrences. It seems that the question is not if a context should stop influencing contemporary [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na potrzebę nowej interpretacji europejskiej sieci metropolitalnej w kontekście międzynarodowych badań i studiów projektowych poświęconych terytorialnemu rozwojowi w europejskiej przestrzeni oraz nowych konceptów teoretycznych dotyczących "przestrzeni przepły[...]
EN This is an attempt to draw readers' attention to interpretations of European metropolitan network in the context of international studies on territorial development in European space as well as new theoretical concepts related to "the space of flows" and "the network society". The author points out [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł ukazuje uwidaczniającą się tendencję do ujmowania miasta w kategoriach krajobrazu. Wykazuje uzasadnienia dla takiego ujęcia i konsekwencje, w tym szanse poszerzenia tradycyjnych sposobów projektowania miasta, ich zakresów i narzędzi.
EN The paper gives insight into the interpretation of a city as a landscape. It reveals explanations of that approach and its implications, including chances for broadening the traditional urban planning formulations, their scopes and tools.
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule podjęto problematykę kontekstu urbanistycznego architektury ekologicznej, związanego ze zjawiskiem rozpraszania się współczesnych miast. Działania proekologiczne takie jak ograniczanie zapotrzebowania budynków na energię czy tworzenie mikroklimatu wnętrz z udziałem czynników naturalnych, [...]
EN This paper deals with the problem of urban context of environmental architecture, related to the phenomenon of the scattering (sprawling) of contemporary cities. Environmental actions such as limiting the demand of buildings for energy, or the creation of interiors with a microclimate achieved throu[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Mediolan, stolica Lombardii, doświadcza jednej z największych zmian w swej liczącej ponad dwa tysiące lat historii. Niniejszy artykuł zestawia propozycje nowej, zrównoważonej wizji najbliższej przyszłości miasta oraz omawia rozwiązania zawarte w urbanistycznym planie ogólnym dla Mediolanu przedłożon[...]
EN Milan, the capital of Lombardy, is facing one of the mayor changes in all its millenary history. The paper collects some proposals to define a new sustainable vision of the next future of the town, discussing and arguing the solutions presented by the 2011 proposed Milan urban master plan.
6
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 113--121
7
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 65--70
8
100%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2016 T. 44 289--297
PL W artykule przedstawiono założenie urbanistyczne, będące modelowym, najlepiej zachowanym przykładem osiedla przemysłowego w północnych Włoszech. Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest przestrzeń publiczna osiedla Crespi d'Adda w Prowincji Bergamo w Lombardii. Szczególną uwagę zwrócono na w[...]
EN The article presents the urban layout, which is a best-preserved example of industrial estates in northern Italy. The subject of the research is a public space of the Crespi d’Adda settlement in the Province of Bergamo in Lombardy. Particular attention is paid to green areas occurring there, and the[...]
9
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2011 Vol. 9, nr 7 111-119
EN The paper presents the new urbanism as the urban planning model based on philosophy of sustainable development. The urban sprawl of contemporary cities results in many negative social, economic and spatial consequences. The urbanism promotes alternative solutions: the polycentric model, compact mix-[...]
10
100%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 2 42--57
PL Tereny wschodniej części Starego Miasta Wrocławia wydają się być szczególnym miejscem na mapie miasta. Jednym z nielicznie zachowanych obiektów jest zespół pobernardyński, w którym obecnie mieści się Muzeum Architektury. Wybudowany na obrzeżach XV-wiecznego miasta już wtedy pełnił ważną funkcję w sp[...]
EN Areas of the eastern part of the Old Town seem to be a special place on the map. One of the sparse preserved objects is the Bernardine complex, which now houses the Museum of Architecture. Built on the outskirts of the fifteenth century city it had already played an important role in the social and [...]
11
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A 101--132
PL Z 310 tysięcy mieszkańców Islandii, 200 tysięcy przypada na zespół miejski Wielkiego Reykiavíku; 65 procent ludności Islandii zamieszkuje jeden procent obszaru kraju. Reykiavík jest zarazem skupiskiem większości dzieł architektury islandzkiej, szczególnie powstałych od XVIII wieku po czasy dzisiejsz[...]
EN 200,000 out of 310,000 inhabitants of Iceland live in Greater Reykjavik; 65% of Icelanders occupy 1% of the country. Reykjavik also concentrates most works of Icelandic architecture, especially those created between the 18th and 21st centuries. This makes it possible to follow transformations in the[...]
12
84%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 9 13--18
PL Współczesne wyzwania urbanistyki. Metropolie w polityce Unii Europejskiej. Charakterystyka metropolii. Transport w metropoliach w dokumentach UE. Stan rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce.
EN Contemporary challenges of urbanism. Metropolises in the EU policy. The characteristics of metropolises. Metropolis transport in the EU documents. Condition of metropolis areas development in Poland.
13
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono genezę, technologię i przykłady pionowych ogrodów. Są to skomplikowane instalacje konstrukcyjno-przyrodnicze. Polegają na kreowaniu przylegających do ścian budowli, pionowo usytuowanych bezglebowych trawników, także z udziałem większych roślin, na jakie pozwala za[...]
EN Herewith are given origins, technologies and samples of vertical gardens. These are complex installations of a technical and a biological character. In results they occur as attached to walls of buildings - vertical soil-less grass lawns, also with an addition of larger species of plants, according [...]
14
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji [...]
EN Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes a[...]
15
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Realizacja modelu życia zgodnego z koncepcją rozwoju zrównoważonego wymaga kształtowania środowiska zbudowanego w zgodzie z naturą oraz oparcia systemu wartości w kulturze na pełnym respektowaniu jej praw. Ocena osiągnięć techniki i technologii, ekonomiczna aktywność człowieka, a także styl życia sp[...]
EN The realisation of a model of life which would be based on the idea of sustainable development requires regard for the nature and the system of values to be build on a full respect to its laws. The evaluation of technical achievements, modem technological ones as well as the entire economic activity[...]
16
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 186--188
17
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 3-A 329--331
PL Autor w swym spojrzeniu na rewitalizację wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych jako cel podstawowy wysuwa przekształcanie ekstensywnych przestrzeni „typowych osiedli”, w wyniku ich wtórnego podziału, z założeniem kreacji kameralnych wnętrz. Narzędziem przydatnym do analiz istniejących przestrzeni [...]
EN The author, in his view of revitalisation multi-family housing estates, sets the basic goal: transformation of open areas of “typical residential developments” via their secondary division, with the aim being creation of intimate spaces. A tool that can be utilised to analyse the existing areas with[...]
18
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 90--95
19
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 4 37--41
PL Celem pracy była analiza zjawisk akustycznych, składających się na klimat akustyczny centrum Łodzi, a co za tym idzie wskazanie stopnia uciążliwości hałasu w mieście i jego specyfiki. Zwrócono szczególną uwagę na szkodliwość i powszechność zjawiska hałasu w mieście. Dokonano analizy obszaru centrum [...]
EN The aim of this study was the analysis of acoustic phenomena that have an influence on acoustic climate of the city center. What associated with it, an indication of the degree of noise pollution in the city and its specifics. It is important to draw attention to issues, harmfulness and universality[...]
20
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 2-A 291--306
PL Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą możliwości realizacji idei miasta zintegrowanego ze środowiskiem przyrody poprzez rozwijanie koncepcji energooszczędnych rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych. W celu określenia współczesnych tendencji, optymalnych rozwiązań i wzorców, które mogłyby by[...]
EN This paper presents problems concerning the possibility of realizing the idea of a city integrated with the natural environment through the development of energy-efficient concepts for architectural and urban solutions. In order to define contemporary tendencies, optimal solutions and patterns that [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last