Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 428
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Problemy transportowe obszarów zurbanizowanych. Transport zbiorowy (publiczny) a indywidualny. Stan komunikacji w polskich miastach. Transport miejski w polityce państwa i samorządów terytorialnych . cele, zadania i warunki realizacji. Kolej w obsłudze aglomeracji. Od czego zależy rozwój i poprawa f[...]
EN The transporting problems of urbanized areas. Urban (public) and individual transport. The condition of transport in Polish cities. The urban transport in the state policy and territorial councils - aims, task and cases of realization. The railway in agglomeration service. From what depends the deve[...]
2
80%
Archives of Transport System Telematics
EN Not only the opinions of experts point to the increasing number of cars in central areas of cities, but this fact is also perceived by the city residents themselves. They experience it every day when they move around the city. Congestion at the junctions and sometimes a total collapse of traffic cau[...]
3
80%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 51-61
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek-Obiekt Techniczny-Otoczenie . W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie oraz w[...]
EN Road transport systems are socio-technical systems of the type Human - Technical object- Environment . In these systems, the following can cause hazards: man C, the technical object OT, and the influence of the environment on the technical object and the people who are present in the system[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A s. 7--23
PL Z aktualnych dokumentów planistycznych Krakowa wyłania się spójna na ogół wizja przyszłego rozwoju miasta. Autorzy zgodni są m.in. co do tego, że rozwój przestrzenny winien być zrównoważony i podporządkowany zasadom ładu przestrzennego, że zarządzanie rozwojem winno uwzględniać oszczędną gospodarkę [...]
EN From the current planning documents of Krakow emerges a rather consistent vision for the future development. The authors agree that urban development should be sustainable and should support consistent urban form, that growth management should involve effective use of resources and that good accessi[...]
5
80%
Annual of Navigation
2000 No. 2 115--126
EN The paper presents a new algorithm of car positioning with reference to roads’ net and also the first results of a research concerning its efficiency.
6
80%
Logistyka
PL W artykule przeprowadzono analizę układu komunikacyjnego miasta, wykorzystywanego taboru w transporcie miejskim w Tczewie, ofertę przewozową i taryfową oraz przychodowość poszczególnych linii. Na tej podstawie określono kierunki rozwoju transportu miejskiego w tych wszystkich zakresach.
EN In this article are analyzed the communication system of the city, the type of busses used in urban transport in Tczew, transportation offer and tariff offer and also income of individual lines. On this basis the trends of urban transport in all these areas are shown.
7
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ostatnim okresie w transporcie miejskim w zakresie informacji udostępnianej pasażerom a także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji. Zwrócono dodatkowo uwagę, na edukacyjną rolę informacji przekazywanej pasażerom, gdyż informacja o skutkach fun[...]
EN The article presents the changes that have occurred recently in urban transport in the field of information made available to passengers. Also are presented new types of information. There is also shown the educational role of information given to passengers. Because the information on the effects o[...]
8
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 3 29-32
PL Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej (budynki stacyjne, układ napędowy z liną napędową, konstrukcja jezdna wraz z jej elementami, wagony). Kolej linowo-terenowa w Innsbrucku - Hungerburgbahn. Kolej linowo-terenowa w Bilbao.
EN Characteristics of cable railways systems (station buildings, driving system with driving rope, rolling stock, cars). Cable railway in Innsbruck - Hungerburgbahn. Cable car in Bilbao.
9
80%
Logistyka
PL Jednym z najczęstszych problemów z jakimi borykają się współczesne miasta jest zatłoczenie komunikacyjne. Wśród przykładów działań, związanych z rozwiązaniem tego problemu jest wzrost wykorzystania komunikacji miejskiej. Polacy niechętnie zamieniają swoje samochody na środki transportu publicznego. [...]
EN Traffic jams are one of the most common problems in modern towns and cities. The increase of public transport usage is an example of different activities which can solve the problem. However, Polish people are not willing to change their commuting habits and use the means of public transport instead[...]
10
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące typowych uszkodzeń autobusów wykorzystywanych w transporcie miejskim z punktu widzenia ekologicznego. Opisano najczęściej występujące uszkodzenia autobusów, przyczyny pojawiania się tych uszkodzeń oraz jak uszkodzenia zwłaszcza niedomagania silnika spali[...]
EN The transport article presents information typical defects of buses used in urban in terms of organic farming. It describes bridge the common damage buses, it causes the appearance of this damage and how damage the internal combustion engine in particular deficiencies may affect the environment.
11
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie: metodologii i zakresu badań; doboru próby badawczej; konstruowania kwestionariusza wywiadu w badaniach preferencji pasażerów dotyczących transportu miejskiego. Przedstawiono także główne wyniki badań z lat 1996-2006 przeprowadzonych w Gdyni i Sopoci[...]
EN In the article the experiences in: the methodology and the main issues of the research; the matching of research order; the construction of questionnaire in researches of passengers' preferences have been presented. There are also presented the main results from research, which were carried on by Un[...]
12
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W warunkach masowego rozwoju motoryzacji indywidualnej podstawowe znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania miast ma uzyskanie przez transport zbiorowy odpowiedniej konkurencyjności. O konkurencyjności tej decydują z jednej strony jakość usług transportu zbiorowego i z drugiej strony w[...]
EN Normal development of cities, in the conditions of competition between public transport and private cars, requires making public transport more competitive. The competitiveness determines quality of public transport services and conditions of using private cars. Organization and management of urban [...]
13
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W kształtowaniu jakości usług transportu miejskiego istotną rolę odgrywa kontrola jego funkcjonowania. Najpełniejsza i najskuteczniejsza kontrola jest możliwa w systemie organizacji i zarządzania polegającym na oddzieleniu działalności organizatorskiej od przewozowej, w której jest ona zadaniem orga[...]
EN The control of urban transport functioning is an important part of shaping urban transport services' quality. The most effective control is possible in the system of organization and management that separates the organization and operation. The tasks and the range of the control, it's elements and t[...]
14
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 15-26
PL W artykule zamieszczono krótki przegląd ważniejszych i aktualnych zagadnień składających się na problematykę "zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego". Omówiono dominującą rolę tej idei w polityce ekologicznej i transportowej Unii Europejskiej w ostatnich kilkunastu latach. Przedstawiono ważnie[...]
EN A short survey of the important and up-to-date questions dealing with the sustainable development of urban transport has been presented in the paper. A dominant role of this idea in the ecological and transport policy of the European Union for the period of the last a dozen or so years has been desc[...]
15
80%
Logistyka
PL Rozwój komunikacji trolejbusowej rozpoczął się na początku XX w. i podlegał wahaniom. Etapy rozwoju trakcji trolejbusowej w miastach europejskich i polskich przebiegały analogicznie. Obecnie wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, uwzględniając wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju transportu [...]
EN The development of the trolleybus transport started at the beginning the 20th century and came under hesitations. Stages of the development of the trolleybus route in European cities and Polish ran by analogy. At present, including Poland, taking all the European countries into account general lines[...]
16
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 1 14-23
PL W grudniu 2008 r. otwarto pierwszą linię Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Jest ona najnowocześniejszym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta. autorzy artykułu przedstawiają jak doszło do realizacji tej inwestycji. Obecnie trasa ma długość około 11,5 km i łączy północne dzielnice miasta oraz[...]
EN The first line of Krakow Fast Tram was opened on 12 of December 2008. It is so far the most modern part of the transport infrastructure in the city, equal to similar solutions in highly developed European metropolises. The authors of the paper describe each step of the vital investment. Presently th[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 55-65
PL Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w post[...]
EN The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement [...]
18
80%
Logistyka
2014 nr 4 3437--3447
EN W artykule wskazane zostały przyczyny popularyzacji rowerów, jako środków transportu indywidualnego, a także ich rola i miejsce w intermodalnych łańcuchach mobilności, zwłaszcza w powiązaniu ze środkami komunikacji publicznej. Ponadto, zwrócona została uwaga na warunki, jakie muszą być spełnione, ab[...]
19
80%
Logistyka
2015 nr 4 4881--4887, CD 2
PL W pracy przedstawiono wpływ uszkodzeń autobusów oraz ich układów oraz przebiegu, na bezpieczeństwo drogowego systemu transportowego komunikacji miejskiej. Analizowano transport miejski MPK Rzeszów w roku 2009 wykonywany autobusami: Jelcz M120M, M120MM/1, Solaria Urbino 12, 12 CNG i 15 oraz ten trans[...]
EN The effect of buses damages and their systems and the development on the road safety of the public transport system was taken under the consideration. Analyzed MPK urban transport in 2009 carried buses Jelcz M120M, M120MM / 1, Solaris Urbino 12 and 15 CNG and the public transport in 2012 by buses: M[...]
20
80%
Logistics and Transport
2018 Vol. 37, No. 1 103--112
EN The maintenance of devices is now a critical element in the functioning of manufacturing enterprises. The situation is similar in the transport industry. The technical condition of the vehicles is dependent upon operational procedures that affect the quality of services, comfort and the amount of in[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last