Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban public transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The article presents an analysis of the urban transport system solutions in Rzeszów in terms of its optimization and implementation of new solutions. In the analvsis the current traffic and communication solutions were taken inio account, i.e. the network of the existing roads, road marking, traff[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem europejskiej polityki transportowej jest rozwój wysokiej jakości publicznego transportu miejskiego. Osiąganiu celów europejskiej polityki transportowej sprzyja realizowany od 2008 r. projekt Europejski Autobusowy System Przyszłości. W artykule przedstawiono założenia tego projektu i jego przew[...]
3
88%
Journal of KONES
EN Operation and maintenance of technical objects is related to occurrence of various events, the effects of which affect the operation and maintenance process course, and particularly the courses of their use and service processes. Occurrence of those events may be of both determined and random nature[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The real operation and maintenance processes of technical objects are characterised by so called secondary action, it means that the values of the features describing the process states and the analysed operation and maintenance states of technical objects as well as the after-effect ofthose states [...]
5
88%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 107-114
EN The article deals with selected problems connected with modeling, prognosis and control of the operation process of a certain class of technical objects used in a complex operation system. The research object is an urban bus transportation system. The authors present assumptions be used for developi[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zaznajamia czytelnika z polskimi metropoliami jako obszarami funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Autor przedstawia prawne podstawy funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego, organizację tegoż transportu w polskich metropoliach oraz problem integracji transportu zbiorowego [...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 8 4-12
PL Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką gminy Gdynia, odpowiedzialną za organizację usług miejskiego transportu zbiorowego w tym mieście i sześciu sąsiednich gminach. W historii dwudziestu lat ZKM można wyodrębnić trzy etapy. W pierwszym etapie wprowadzono konkurencję w przewozach. W obs[...]
EN Urban Public Transport Authority in Gdynia (ZKM) is an administrative unit of Gdynia's municipality which organizes services of public transport in Gdynia and six neighboring municipalities. Three stages can be distinguished during the period of twenty years of its functioning. At the first stage th[...]
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 11 31-37
PL Charakterystyka transportu zbiorowego (komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa, mikrobusowa, kolejowa, metro) w czterech aglomeracjach europejskich - Moskwa, Paryż, Londyn, Frankfurt nad Menem.
EN Characteristics of public collective transport (bus, tram, trolleybus, minibus, railway, metro) in four European agglomerations: Moscow, Paris, London, Frankfurt am Main.
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono w sposób chronologiczny historię przywracania miejskiej komunikacji publicznej, tramwajowej i autobusowej w Krakowie zaraz po oswobodzeniu miasta z okupacji hitlerowskiej. Podano kalendarium stopniowego uruchamiania poszczególnych linii tramwajowych, ukazano trudności, na ja[...]
EN The history of urban bus and tram public transport rehabilitation in Kraków immediately after the end of the second world war in chronological way has been presented in the paper. The chronology of progressive operation of successive tram lines has been also given. The difficulties met while transpo[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono krótką historię komunikacji tramwajowej w Tarnowie, genezę powstania oraz dane z pierwszego okresu jej funkcjonowania. Podano także nieznane wydarzenia związane z próbą budowy nowych linii w Tarnowie.
EN The short history of tram transport service in Tarnów, the genesis of its origination and the data of the first period of its operation has been presented in the paper. Some unknown events concerning the attempt for construction of new lines in Tarnów has been also given.
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przeanalizowano metodę oceny korzyści wynikających z wprowadzenia nowoczesnych systemów aktywnego wspomagania zarządzania transportem publicznym. Zaproponowana metoda oceny funkcjonalnej systemów uwzględnia zarówno punkt widzenia pasażera korzystającego z komunikacji zbiorowej jak i prze[...]
EN The paper discusses the benefits of modern systems of active management assistance in public transportation. The functional evaluation of the systems takes into account passengers using public transport, agencies governing the communication system, and enterprises providing the vehicles exploitation[...]
12
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono wybrane aspekty regionalnego kontekstu społeczno-gospodarczego oraz transportowego, funkcjonowania publicznego transportu miejskiego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Na tym tle wskazano na zmiany zachodzące w ofercie przewozowej systemu trans[...]
EN Some aspects of regional context of social economic and transportation public urban transport operation by Municipal Transport Union of the Upper Silesian Industrial District in Katowice have been presented in the paper. At this background the changes in progress in carriage offer of KZK GOP transpo[...]
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 217--226
PL W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środk[...]
EN Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introductio[...]
14
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 31--33
PL Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku[...]
EN The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards [...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 4 1959--1967, CD2
PL Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych realizujących regularne przewozy osób na obszarze zurbanizowanym oraz w strefie podmiejskiej. W pracy przedstawiono analizę wybranych wyników zrealizowanych badań dotyczących ja[...]
EN The problems presented herein deal with the selected issues referring to the operations of the transport companies carrying out regular passenger services within an urban area and a suburban zone. The paper presents the analysis of the selected results of the research regarding quality of the transp[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono nowoczesny przegubowy autobus MAN Lion's City GL firmy MAN Truck & Bus. Został on tak zaprojektowany, że nawet przy dużej liczbie pasażerów, ich przepływ będzie szybki, co skróci czas postoju na przystankach. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pasażerów, ekonomiczny[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projekt Trolley jest ważną inicjatywą w zakresie promowania komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu. Firmy i organizacje związane z projektem Trolley mają za zadanie wypromowanie komunikacji trolejbusowej, jako formy transportu najmniej emisyjnej i ingerującej w środowisko, a jednoczesnie najł[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dniu 15.06.2011 r. w siedzibie niemieckiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej Bogestra w Bochum miała miejsce oficjalna prezentacja nowego autobusu Solaris Urbino 18 DIWAhybrid. Zastosowano w nim równoległy układ hybrydowy marki Voith. Zastosowaniee silnika asynchronicznego o mocy 150 kW pozw[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 252-263
PL W artykule przedstawiono informacje charakteryzujące rozwój historyczny trolejbusu jako środka komunikacji zbiorowej. Scharakteryzowano zalety i wady komunikacji trolejbusowej, fazy rozwojowe i stopień upowszechnienia tej komunikacji na świecie i w Polsce. Omówiono także perspektywy rozwoju komunika[...]
EN Some basic informations describing a historical development of the trolleybus public transport have been shown in the paper. Some advantages and disadvantages of this mean of the public transport have been presented. Development phases and a stage of the popularity of the trolleybus transport in the[...]
20
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 11 17--22
PL Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowyc[...]
EN The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life as[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last