Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uraz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The influence of air pressure impact on rat spinal cord injuries is presented. In order to verify the non-laminectomy model of spinal cord injury, a professional device was designed. The device is based on pneumatic solution and gives the opportunity to carry out repeatable, unlimited, controlled ex[...]
2
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 7-8 395--404
PL W artykule przedstawiono analizę ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Wypadki przy pracy". Głównym celem badań była analiza przyczyn wypadków przy pracy, rozumianych według definicji GUS-u[...]
EN The article presents an analysis of the risk of accidents at work on the example of comparison of mining industry and Poland, which is based on data from the Central Statistical Office (GUS), titled ,,Accidents at Work". The main objective of the research was to analyze the causes of accidents at wo[...]
3
75%
Tribologia
2004 nr 2 53-80
PL Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku lub kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kszta[...]
EN This paper presents analytical and numerical solutions of velocity components for synovial fluid flow and pressure and capacities in spherical hip joint gap for hydrodynamic unsteady viscoelastic lubrication in a few or several dozen microseconds after impulse. These parameters of lubrication have v[...]
4
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to evaluate the capability of the Total Human Model for Safety (THUMS) – pedestrian model in predicting pedestrian injuries, and to investigate pedestrian injury mechanisms in minivan collisions via numerical reconstruction of a real world minivan-to-pedestrian impact c[...]
5
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 179-190
PL W artykule poprzez analizę literatury omówiono główne problemy związane z kryterium urazu głowy. Przeprowadzono testy balistyczne ostrzelania hełmu kompozytowego, rejestrując wybrane wartości. Dokonując oceny wyników eksperymentalnych i danych zawartych w normach oraz literatury, sformułowano wniosk[...]
EN The paper presents main issues regarding a head injury criterion, based on an analysis of available publications. After conducting ballistic tests, i.e. firing at composite helmet, the specific data was registered. An examination of test results, as well as data from both regulations and literature,[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 33-36
PL W pracy przedstawiono wspólne badania prowadzone przez inżynierów oraz lekarzy z wykorzystaniem urządzenia do wywoływania kontrolowanych, powtarzalnych urazów rdzenia kręgowego u szczurów. Zaprojektowane urządzenie ma na celu wspomaganie badań w aspekcie regeneracji uszkodzonego w sposób mechanic[...]
EN Design process of system to controlled rats spinal cord injuries maker and experimental researches carried out by engineers and doctors in order to improve knowledge about rat's spinal cord regeneration are presented in this paper.
7
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 3 327--341
EN Case-study research was carried out with a view to find the attributes of occupational injury among workers in the chemical industry and to enhance safety issues. Injury data were collected and processed in terms of different variables, such as age, gender, skills, type of hazard, etc. Pareto analys[...]
8
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 119--124
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej dla żuchwy w typowych sytuacjach, w których dochodzi do jej uszkodzenia. Rozpatrzono dwa przypadki - uraz kontaktowy oraz wypadkowy - dla czołowego, dolnego oraz bocznego kierunku działania siły. Rozważano również wpływ zmiany utwierdzenia. Otrzym[...]
EN This paper presents the analysis results carried out for the most frequent cases of jaw fracture. Two cases were considered: contact trauma and traffic accident injury, for various force directions: the front, bottom and side. The impact of fix change was also analyzed. The resulting values of the s[...]
9
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 233--238
PL Urazy i odczucia dyskomfortu bólowego podczas użytkowania protez zębowych mogą powstawać w wyniku przekroczenia tolerancji tkanki zarówno na ciśnienie jak i ścinanie, których maksymalne wartości na drodze badań MES zlokalizowano we wzajemnie odległych obszarach. Wprowadzenie silikonowego podścieleni[...]
EN Injuries and discomfort of pain sensations during wearing of dentures might result from exceeding tissue tolerances both as far as pressure and shear are concerned. Their maximum values determined by means of FEM analysis were located in opposite areas. Introducing silicone denture relining results [...]
10
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 137--142
PL W niniejszym referacie podjęto próbę analizy wpływu długości strzemion w jeździe konnej na obciążenia powstające w kończynie dolnej. Wraz ze zmianą długości strzemion zmienia się kąt zgięcia nogi w stawie kolanowym oraz skokowym.
EN In this publication we would like to analyse how length of the stirrups effects on loads in the lower limb. The longer stirrups are the bigger knee and ankle angles are. In horse riding there are some kinds of rider‟s positions, which are connected with discipline. Dressage rider„s seat is different[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 14469--14478, CD 6
PL Stopa to ważny element ciała, który utrzymuje masę całego ciała, jest swoistym mechanizmem napędowym i amortyzacyjnym. Na obciążenie obwodowych części kończyn dolnych szczególnie narażeni są sportowcy. Na skutek wysiłku podczas treningów i przeciążeń rejestrowanych w czasie gry w piłkę nożną zachodz[...]
EN The foot is an important part of the body, which keeps the weight of the entire body and is a kind of locomotor and amortizating mechanism. The athletes’ peripheral parts of lower limbs are often exposed. As a result of the high intensity training and overloads during the football game some changes [...]
12
63%
Logistyka
2015 nr 4 8227--8233, CD 2
PL Urazy komunikacyjne są trzecią przyczyną zgonów kobiet po chorobach układu krążenia i nowotworach złośliwych. Uraz ciężarnej wpływa na stan zdrowia ciężarnej oraz na dobrostan płodu i jego szanse przeżycia. Ratowanie życia rannej ciężarnej to wspólny wysiłek wielu ludzi w tym ratowników medycznych, [...]
EN Communication Injuries are the third cause of death in women after cardiovascular diseases and cancers. Pregnant trauma affects the health of pregnant and welfare of the fetus and its chances of survival. Saving the lives of wounded pregnant is a joint effort of many people including paramedics, doc[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 53-60
PL Wiele skoków, wykorzystywanych w balecie klasycznym oraz nowoczesnym jest przyczyną poważnych urazów. W pilotażowym eksperymencie przeprowadzonym z dwojgiem profesjonalnych tancerzy, stosując dynamometrię piezoelektryczną oraz videorejestrację, zmierzono charakterystyki czasowe sił reakcji podłoża w[...]
EN Many jumps used in classical and modern ballet are the source of -crious injuries. The pilot experiment that was carried out with two professional dancers measured the temporary character of ground reaction forces in a few ohosen elements of classical dance. The method of piezoelectric dynamometry a[...]
14
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN A cross-sectional study was carried out to examine the frequency and types of serious injuries in physical educators throughout their professional career, in relation to their gender, age and teaching level, certain factors causing the injuries and the consequences of those injuries on their working[...]
15
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2012 z. 6 65--74
16
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W kolejnej części publikacji omówiono zastosowanie kriostymulacji w leczeniu złamań kości metodami zachowawczymi i operacyjnymi oraz złamań stawowych metodami czynnościowymi, skręceń i zwichnięć stawów, uszkodzeń ścięgien i mięśni, zerwanych wiązadeł, uszkodzonych łękotek oraz zamkniętych obrażeń tk[...]
17
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Użytkownicy konwencjonalnych protez zębowych osiadających często cierpią z powodu urazów tkanek miękkich i bólu. Mechanizmy oddziaływania pomiędzy twardymi siodłami protez a powierzchnią błony śluzowej, które decydują o biomechanice protezy, są słabo poznane, szczególnie w warunkach obciążeń zgryzow[...]
EN The users of conventional dental prostheses, commonly suffer from pain and injuries. The interaction mechanisms between hard denture saddles and mucous membrane surface, which decide on denture biomechanics, are not deeply understood, especially under the conditions of occlusal loads reflecting real[...]
18
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 5 311--315
PL Wstęp: Staw kolanowy to największy staw w ludzkim ciele poddany różnym obciążeniom powiązanym z uprawianiem sportu i wykonywaniem zawodu. W obrębie tego stawu często dochodzi do urazów, które nie zostają w odpowiednio szybkim czasie zdiagnozowane. Metodą, z wyboru, mającą zastosowanie w obrazowaniu[...]
EN Introduction: The knee joint is the largest joint in the human body subjected to various strains associated with practicing sports and exercising the profession. Injuries often occur within this knee joint, which are not diagnosed at the appropriate time. The method of choice applicable in the imagi[...]
19
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 3 149--154
PL Wprowadzenie: Co łączy ze sobą światowe sławy: piłkarza Roberta Lewandowskiego, kolarkę górską Maję Włoszczowską, tenisistkę Urszulę Radwańską, skoczka narciarskiego Kamila Stocha i lekkoatletkę Anitę Włodarczyk? Cała wyżej wymieniona grupa sportowców ma na swoim koncie urazy stawu skokowego, bo ura[...]
EN Introduction: What units the most famous sportsmen in the world? They were all subjected to ankle joint injuries, because this trauma is common among physically active people. Purpose: The main goal of this study was the analysis data in referrals and verification of the correctness of making ankle [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last