Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urabialność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wzrastający udział gruntów trudnourabialnych, charakteryzujących się wysokimi oporami kopania oraz wysoką abrazywnością, jest przyczyną znacznego obniżenia efektywności pracy koparek. Przejawem tego jest istotne zmniejszenie się wydajności koparek oraz wzrost zużycia zębów i czerpaków. Przedstawiono[...]
EN The increasing proportion of hard-to-mime ground characterised by high resistance to excavation and high abrasiveness has resulted in a considerable reduction in the output of excavator and in an increase in the wear of their teeth and buckets. Trends in possible solutions in the technology of opera[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
PL Określenie "beton samozagęszczalny" charakteryzuje własności mieszanki betonowej, która oprócz zdolności do szczelnego wypełnienia formy i otulenia zbrojenia posiada także zdolność do samoczynnego wydalenia niepożądanych pęcherzyków powietrza, z zachowaniem jednorodności jej struktury. Do wymagań ty[...]
EN The term "self-compacting concrete" describes the properties of a concrete mix which apart from the ability to filling the formwork and covering the reinforcement has also the ability to autogenous purging of unwanted air bubbles, with maintenance of the homogeneity of its structure. To these requir[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 45-47
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku zastosowania betonu o tradycyjnych właściwościach. Zabiegi technologiczne formowania elementów betonowych z betonu samozagęszczalnego są znacznie uproszc[...]
EN In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed on the influence of steel fibres on rheological properties of self-compacting concrete (SCC). The rheological parameters of SCC - behaves as a Bingham body, their rheological parameters yield value g and p[...]
5
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 46-48
6
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 11 37-40
7
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 28-30
8
75%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badania wpływu procedury mieszania składników, czasu mieszania i wilgotności kruszywa lekkiego na właściwości reologiczne mieszanek betonowych BWW z kruszywem lekkim i jej zmiany w czasie. Ze względu na niejednoznaczność tradycyjnych metod oznacznia urabialności w badaniach właś[...]
EN The methods and the results of the investigation on the workability and workability loss of fresh LWA HSC are presented. The effect of procedure, mixing time and initial moisture content of LWA on the rheological properties of fresh LWA HSC were studied. As the conventional workability tests are uns[...]
9
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 4 36--41
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań betonów samozagęszczalnych SCC modyfikowanych PLW, mieszanek SCC z cementem modyfikowanym PLW, wysokowartościowych mieszanek SCC modyfikowanych PLW oraz mieszanek SCC modyfikowanych wybranym rodzajem włókien stalowych i syntetycznych. Badania potwierdził[...]
EN The article presents the results of the research of self-compacting concrete SCC modified with PLW, SCC mixes with cement modified with PLW, highmixes SCC modified with PLW and SCC mixes with selected type of steel and synthetic fibers. The tests have confirmed the possibility of using PLW in next g[...]
10
75%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie wyników urabialności uzyskanych z badań in situ oraz w laboratorium, przeprowadzonych przez CMG "KOMAG" oraz Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej zaproponowano przyjęcie zmodyfikowanej klasyfikacji pokładów węglowych. Wprowadzono modyfikację podziału węgli ze względu na[...]
EN Basing on the in situ research results of the breaking characteristic as well as laboratory testing carried out by CMG (Mining Machinery Center) "KOMAG" and Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej (Mining Mechanization Institute of Silesian Polytechnic) introduction of a modified coal [...]
11
75%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie przeprowadzonej analizy oporów urabiania, będących funkcją właściwości mechanicznych urabianego materiału, wyznaczono wskaźnik urabialności WUB Ponieważ węgiel jest materiałem kruchym, niejednorodnym, posiadającym przerosty, spękania, przy określaniu wskaźnika urabialności będącego funk[...]
EN Basing on the analysis carried out on the breaking resistance, being a function of material mechanical properties, the index of workability WUB has been determined. Since coal is a fragil, heterogeneous, having interlayers and cracks material, all these factors influencing the value of the workabili[...]
12
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 110-123
PL W pracy dokonano krótkiego przeglądu dotychczasowych prób zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadu ściekowego w różnych dziedzinach budownictwa. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu popiołu z osadu na właściwości świeżych zaczynów i zapraw. Stwierdzono, że dodatek powoduje[...]
EN The short review of previous attempts of sewage sludge ash utilization in different branch of civil engineering was made in the paper. The experimental test results concerning the influence of the sewage sludge ash on the property of fresh pastes and mortars are presented. It was found that the addi[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 26-29
14
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Wyniki badań wykazały, że niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) wykazują się działaniem napowietrzającym. W celu przeciwdziałania powstania nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej zaprawie można stosować domieszki przeciwpieniące (AFA). Podjęto badania celem weryfikacji wpływu rodza[...]
EN Research results proved, that some type of superplasticizers (SP) show air-entraining functioning. In order to counteract the excessive air-content in self-compacting mortar the anti-foaming admixtures (AFA) can be applied. Verification of the influence of type, amount and introduction manner of AFA[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono podstawy kształtowania urabialności mieszanki betonowej w ujęciu reologicznym, wpływ czynników technologicznych na właściwości reologiczne mieszanki oraz procedurę umożliwiającą skuteczne kształtowanie urabialności mieszanek betonów nowej generacji.
EN The bases of fresh concrete workability modelling are presented and discussed in aspects of technological factors influencing on rheological properties of the mix and procedure which makes possible the effective modelling of workability of the new generation concretes.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 254 223-230
PL Na podstawie wyników uzyskanych z badań urabialności "in situ" zaproponowano przyjęcie zmodyfikowanej klasyfikacji pokładów węglowych. Analiza materiału badawczego wykazała, że dotychczas stosowana klasyfikacja nie wiązała wskaźnika urabialności A z kątem bocznego rozkruszenia węgla psi, a także wyt[...]
EN On basis of got results from investigations of force "in situ" party of modified classification of coal layers was proposed. Analysis of investigative material showed, that so far applied classification did not bind coefficient of force And with angle of side crushing of carbon, And also; endurance [...]
17
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 6 17--26
PL Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwa[...]
EN As the conditions of mining machines and equipment operation are very specific, it is necessary to select them properly, taking into account that the conditions of this operation are changing. The proper selection increases the durability and reliability of the machines and equipment which allows to[...]
18
63%
Archives of Civil Engineering
PL Udział mieszanek betonu samozagęszczalnego w ogólnej produkcji betonu towarowego, czy nawet w produkcji prefabrykatów nie jest duży. Pomimo korzyści jakie ta technologia za sobą niesie. Jednym z powodów jest znaczna wrażliwość właściwości reologicznych mieszanek na zmiany temperatury. Właściwości re[...]
EN The rheological properties of self-compacting concrete are closely influenced by temperature and the time. Previous studies which aim was to research the effect of temperature on self-compacting concrete workability, showed that the behaviour of fresh SCC at varying temperatures differs from that of[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The cast alloys crystallizing in Fe-C-V system are classified as white cast iron, because all the carbon is bound in vanadium carbides. High vanadium cast iron has a very high abrasion resistance due to hard VC vanadium carbides. However, as opposed to ordinary white cast iron, this material can be [...]
20
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2010 R. 34, z. 4 371-388
PL W artykule przedstawiono na przykładzie złoża węgla brunatnego "Bełchatów" oraz "Turów" genezę zaburzeń związanych z występowaniem gruntów i skał trudno urabialnych oraz prognozowane ilości skał zwięzłych przewidzianych do eksploatacji. Scharakteryzowano podstawowe sposoby określania urabialności gr[...]
EN The following report presents the genesis of disorders associated with the occurrence of hard rock mass, and a projected rocks provided to exploitation, based on the example of "Bełchatów" and "Turów" lignite deposits. Described the basic ways of determining the mineability of hard rocks and soil, a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last