Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unscented Kalman filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2016 No. 23 69--87
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtrów nieliniowych (rozszerzony EKF i bezśladowy UKF filtr Kalmana oraz filtr cząstkowy PF) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Porównano dokładność estymacji tych filtrów dla nieliniowego równania pomiarowego. Zaprezentowane zostały rezultaty badań s[...]
EN Several types of nonlinear filters (EKF — extended Kalman filter, UKF — unscented Kalman filter, PF — particle filter) are widely used for location estimation and their algorithms are described in this paper. In the article filtering accuracy for non-linear form of measurement equation is presented.[...]
2
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
2011 T. 36 71-87
PL W artykule przedstawiono realizację struktury bezczujnikowego sterowania układu napędowego o wysokiej dynamice z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. W oparciu o bezśladowy filtr Kalmana został zbudowany układ obserwatora położenia, prędkości kątowej i momentu obciążenia. Zmienne uzyskane [...]
EN The paper presented the design and application of sensorless high dynamics drive structure with permanent magnet synchronous motor. Observer for shaft speed, position and load torque based on Unscented Kalmana Filter is proposed. Observer can avoid mechanical sensors of speed, position and force tra[...]
3
88%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 1 227--256
EN The paper deals with the problem of designing filters for non-linear discrete-time stochastic systems. In particular, it is shown how to design an unknown input filter for a single (constant) unknown input distribution matrix, which guarantees that the effect of a fault will not be decoupled from th[...]
4
88%
Power Electronics and Drives
EN This short article constitutes an introductory part of the Special Section (SS) on State and Parameter Estimation Methods in Sensorless Drives. In the current issue of the journal, the first part of this section is published. Accepted articles are focussed mainly on estimation of the state variables[...]
5
88%
Studia z Automatyki i Informatyki
2018 T. 43 7--21
PL W artykule określono nieliniowy model dynamiczny do śledzenia statków powietrznych podczas ruchu typu śruba, dla którego szczególnym przypadkiem jest zawracania się na płaszczyźnie. W celu zapewnienia zdolności śledzenia, przedstawiono 9-stanowy filtr UKF oparty na [4].
EN This paper defines a nonlinear kinematic model designed for tracking air vehicles undergoing helicaltype motions, of which turning in the same plane forms a special case. For tracking purposes, a ninestate nonlinear Unscented Kalman Filter is demonstrated, using the process noise methods introduced [...]
6
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2017 T. 42 7--17
PL Na podstawie wyników prostej symulacji obracającego się w dwóch wymiarach celu pokazano, że standardowe potraktowanie problemu istnienia szumu w bezśladowym filtrze Kalmana (UKF) może prowadzić do uzyskania filtra o dużym stopniu wrażliwości. W wykorzystanym przykładzie, śledzona jest prędkość obrot[...]
EN A simple simulation of a turning target in two dimensions is used to show that the standard treatment of process noise in the Unscented Kalman Filter (UKF) can give rise to a potentially fragile tracking filter. In the example used, the turn rate is tracked as part of the state vector and additional[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona Kalmana, bezśladowa Kalmana, cząstkowa, cząstkowa wykorzystująca filtrację rozszerzoną Kalmana oraz bezśladowa filtracja cząstkowa) stosowane powszechnie do estymacji położenia. Dodatkowo zaprezentowane zostały wyniki złożonych [...]
EN In this paper several types of nonlinear filtrations (extended Kalman filtering, unscented Kalman filtering, particle filtering, EKF approximation for a particle filtering, unscented particle filtering) widely used to position estimation and their algorithms are described. Additionally complex simul[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 6 7040--7050
PL W praktyce nawigacyjnej stosowane są różne architektury i strategie integracji przyrządów pomiarowych, które wpływają na dobór algorytmu filtracji Kalmana. Na podstawie przedstawionych w artykule testów symulacyjnych wykonano analizę różnych metod filtracji Kalmana stosowanych przy lokalizacji obiek[...]
EN One of tasks in navigation practice is determination the position of the object based on measurement of its attitude. On the grounds of simulation tests of algorithms designed and presented in this paper, the analysis of different methods of Kalman filtration applied in object tracing was made. EKF [...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 169-174
PL W artykule przedstawiono projekt i realizację metody bezczujnikowego sterowania silnika synchronicznego o magnesach trwałych. Bazuje ona na obserwacji i zmiennych stanu układu napędowego opartą na bezśladowym filtrze Kalmana (ang. Unscented Kalman Filter), przy wykorzystaniu jedynie zmiennych pomiar[...]
EN This paper describes a study and experimental verification of sensorless control of Permanent Magnet Synchronous Motor. There are proposed states observer based on the Unscented Kalman Filter, using only the measurement of the motor current for on-line estimation of speed, rotor position and load to[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 179-184
PL W artykule zaproponowano formułę o zasięgu trójkątnym w zastosowaniu do bistatycznego wyznaczania namiaru (pelengu). W rozwiązaniu wykorzystano m. In. filtr Kalman’a do pomiaru wielkości nieliniowych. Wyniki badań symulacyjnych, dla obiektów w ruchu jednostajnym lub zmiennym, pozwalają na porównanie[...]
EN Target tracking using bistatic bearings-only measurements has obtained distinct interest recently. It is a nonlinear problem that traditional Kalman filter (KF) can not be applied directly. In this paper, the triangular ranging formula has been derived first for bistatic bearings-only tracking. The [...]
11
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 1 157--169
EN This paper presents an identification method of dynamic systems based on a group method of data handling approach. In particular, a new structure of the dynamic multi-input multi-output neuron in a state-space representation is proposed. Moreover, a new training algorithm of the neural network based[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje system kontroli SOC (state of charge – stan naładowania) baterii używanych w pojazdach elektrycznych. System bazuje na filtrze Kalmana typu UKF. Własności dynamiczne baterii modelowane są przy pomocy odpowiedniego obwodu elektrycznego zastępczego. System może śledzić właściwości d[...]
EN To ensure safe and reliable battery operations, an accurate battery state of charge (SOC) estimation is critical for the battery systems used in electric vehicles and hybrid electric vehicles because of the arduous operation conditions. This paper presents a SOC estimator designed based on the unsce[...]
13
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Proces estymacji położenia w zintegrowanych systemach nawigacyjnych jest często realizowany na nieliniowych modelach systemów. Nieliniowość dynamiki obiektu, którego pozycję należy estymować, wymaga stosowania odpowiednich filtrów. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest rozszerzony filtr Kalmana op[...]
EN In integrated navigation systems different kinds of Kalman Filter working as error estimators or navigation algorithms are widely used. These filters work in time-discrete mode. Kalman Filters utilize information about dynamics of the object (system). Knowledge about dynamics and its correct modelli[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1012--1015
PL W pracy opisano metodę estymacji parametrów modelu matematycznego serwonapędu hydraulicznego. Metoda ta bazuje na transformacji bezśladowej oraz na filtrze Kalmana. W wyniku wykorzystania aparatu obliczeniowego pochodzącego z Bezśladowego Filtru Kalmana (UKF – Unscented Kalman Filter) stworzono iden[...]
EN In this paper a method for mathematical model parameter estimation is presented. The algorithm is based on the Unscented Transformation and the Kalman Filter. The model to be identified describes an electro-hydraulic servodrive. It has nonlinear structure, with a square-root input characteristic. T[...]
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 497--500, CD
PL W artykule przedstawiono implementację metody filtracji danych pomiarowych w systemie MLAT (Multilateration), która ma na celu zwiększenie dokładności estymacji położenia poruszającego się statku powietrznego poprzez kompensację błędów pomiarowych. Opisano sposób implementacji algorytmu bezśladowego[...]
EN In this article was shown implementation data measurement filtering method in MLAT (Multilateration) system for increasing precision of aircraft position estimation by decreasing accumulation of measurement errors. Implementation method of unscented Kalman filter algorithm for TDOA (Time Difference [...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 191--196
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem bezśladowego filtru Kalmana w sterowaniu adaptacyjnym elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym o zmiennym momencie bezwładności maszyny roboczej. W celu tłumienia drgań skrętnych wykorzystano strukturę sterowania adaptacy[...]
EN In the paper issues related to an application of the unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the electric drive systems with elastic joint and changeable inertia of the load machine are presented. In order to damping of the torsional vibrations an adaptive control structure with [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 151--155
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem rozmytego bezśladowego filtru Kalmana w adaptacyjnej strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym. Wybrana struktura regulacji zapewnia efektywne tłumienie drgań skrętnych pomimo występowania zmienności momentu bezwład[...]
EN In the paper issues related to an application of a fuzzy unscented Kalman filter in an adaptive control structure of the drive system with elastic joint are presented. The selected control structure ensures effective damping of torsional vibrations in spite of changes of inertia of the load machine.[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 101-106
PL W artykule opisano wykorzystanie bezśladowego filtru Kalmana i bezśladowego filtru Kalmana w wariancie rozszerzonym do oceny dokładności procesu estymacji. Dokładność filtracji, poza określaniem błędów średniokwadratowych RMSE, oceniano poprzez statystyczne testowanie innowacji za pomocą: testu wart[...]
EN The paper describes the use of Unscented Kalman Filter and augmented Unscented Kalman Filter for accuracy evaluation of the estimation process. Filtration accuracy was evaluated not only by root mean square errors RMSE but also by statistical testing of innovations through: the expected value test a[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Określenie ilości pękniętych awaryjnie prętów, czy odcinków pierścieni klatki wirnika silnika asynchronicznego jest ważnym zagadnieniem podczas eksploatacji tej maszyny. Zastosowany w tym celu filtr UKF dawał dokładne informacje, podając numery uszkodzonych prętów czy odcinków pierścieni. Dla uzyska[...]
EN Determining the number of broken bars due to the failure or the number of ring segments of the rotor cage of the asynchronous motor is the important problem during the operation of such machine. UKF filter, used to achieve this goal, gave exact information: numbers of broken bars and ring segments. [...]
20
63%
Power Electronics and Drives
EN This paper presents an estimator-based speed sensorless field-oriented control (FOC) method for induction machines, where the state estimator is based on a self-contained, non-linear model. This model characterises both the electrical and the mechanical behaviours of the machine and describes them w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last