Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned ground vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This paper presents many varied mobile platform suited for different kinds unmanned ground vehicles applications. The Unmanned Ground Vehicle's platform is the glue that holds together all the other aspects ofafield able tactical military unmanned ground vehicle. Unless the platform exhibits a high [...]
2
100%
Applied Computer Science
2007 Vol. 3, no 2 87--101
EN This report deals with a computer vision system for unmanned ground vehicle. The concentrated aspects include the comparison between image and model and intrinsic and extrinsing parameters of camera.
3
100%
Journal of KONES
EN One of the applications of Unmanned Ground Vehicles (UGV) consists in conducting tasks connected to removing and disposing of Improvised Explosive Devices (IED). The tasks are often performed in hard to reach places, on off-road terrain, with weights and dimensions of explosives which require the us[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2113-2122
PL Do realizacji zadań w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia człowieka-operatora coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowe platformy lądowe. Odsunięcie operatora od sterowanej maszyny stawia wysokie wymagania jej systemowi sterowania. Wymóg pewności działania tego typu platform w war[...]
EN To carry out tasks in a direct threat to human life and health of operators are increasingly used Land unmanned platforms. Offset controlled machine operator from places high demands on the control system. The requirement of safe operation of this type platforms in a potential threat causes the asso[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1947-1955
PL Wykorzystanie zdalnie sterowanych pojazdów bezzałogowych w zadaniach zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych pozwala na odsunięcie operatora od strefy bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Brak bodźcowego sprzężenia zwrotnego ze sterowanym obie[...]
EN Use remote controlled unmanned vehicles in terms of conducting missions aiming at reducing threat caused by uncontrolled leak of dangerous substances allows to move away operator from the danger zone of life and health. Lack of stimulus feedback with control object, long-lasting and precision contro[...]
7
75%
Logistyka
PL Bezzałogowe Platformy Lądowe (BPL) wykorzystywane są w trudnodostępnym terenie realizując działania, których bezpośrednie wykonanie przez człowieka może powodować zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W referacie przedstawiono koncepcję kołowej lekkiej BPL wyposażonej w przegubowy układ skrętu oraz z[...]
EN Unmanned Ground Vehicles (UGV) are destined for man close support in not negotiable for standard vehicles terrain. Because they enhance the soldier’s protection considerably by enabling them to operate at a safe distance from a threat such vehicles have nowadays become a key technology for many dirt[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zastosowanie w działaniach militarnych Bezzałogowych Pojazdów Lądowych (BPL) wynika głównie z dwóch aspektów: troski o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, oraz dążenia do szybkiego i precyzyjnego wykonania zadania bojowego. W referacie przedstawiono główne zadania dla pojazdów bezzałogowych w operacj[...]
EN This paper showed and described main tasks for the UGV’s in military uses. Using them in such tasks was necessary because of the threat to human life and health. Afterwards research paths for further development of technology assuring vehicle’s autonomy and mutual connection between the UGV’s was pr[...]
9
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zdalne sterowanie pracą maszyn roboczych, jest niezbędne w przypadku występowania zagrożenia dla człowieka-operatora, pochodzącego od otoczenia tj. warunków środowiskowych, oddziaływania pola walki, itp. Jest to szczególnie istotne w tych przypadkach, gdy nie ma fizycznej możliwości przebywania czło[...]
EN Equipping engineering machines and trajectory vehicles with automatic and remote control systems is necessary in case there is any environmental hazard for an operator i.e. environment conditions, an impact from fire field etc. It is particularly crucial when there is no possibility for any person t[...]
10
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 467--470, CD
PL Efektywne współdziałanie operatora z bezzałogowymi platformami lądowymi wymaga uzyskania świadomości o ich wzajemnym położeniu. Autorzy proponują wykorzystanie w tym celu zestawu czujników, umieszczonych na robocie i operatorze, i komunikujących się pomiędzy sobą za pomocą radiowych sygnałów ultrasz[...]
EN Effective interaction of the operator with unmanned land platforms requires knowledge of their mutual location. The authors propose to use for this purpose a set of sensors, placed on the robot and operator, communicating with each other using ultra-wideband UWB radio signals. The article contains a[...]
11
63%
Logistyka
2015 nr 3 899--906, CD 1
PL W pracy zawarto analizę mobilności lekkiej bezzałogowej platformy lądowej. Oszacowano naciski jednostkowe metodą MMP, które określiły minimalna nośność gruntu po której platforma może się poruszać. W oparciu o stworzony model symulacyjny wykonany w środowisku do badań układów wieloczłonowych przepro[...]
EN This paper shows analysis of the mobility of lightweight unmanned ground vehicle. Unit ground pressure was estimated by MMP method. It allows to determine type of ground the platform is able to negotiate. Moreover, a computer model of the platform was built and simulation concerning the ability to o[...]
12
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2007 Z. 30 5-14
PL W referacie przedstawiono, strukturę systemu sterowania dla Bezzałogowych Pojazdów Lądowych. Łączy on w sobie technologie agregacji danych z czujników, nawigacji, sztuczną inteligencję, automatyzację i sterowanie, przetwarzanie sygnałów, odporne algorytmy sterowania oraz tworzenie mapy otoczenia. Op[...]
EN Structure of system for controI Unmanned Ground vehicle is presented in this paper. This system connects technologies of sensor fusion, artificial intelligence, automation and controI, signal process, resistant controI algorithms, and creation map of surroundings. Rules of working navigation module,[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 234--236
PL Artykuł przedstawia efekty pracy wykonywanej w projekcie pt. „Platforma bazowa ekstremalnej mobilności z napędem hydrostatycznym”, realizowanym w ramach IV edycji programu LIDER, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł opisuje problemy, jakie należy rozwiązać, aby zapewnić Bezza[...]
EN This paper focus on results of work performed in project “Extreme mobility base platform with hydrostatic drive system” which were done under patronage of National Research and Development Centrer in IVth edition of LIDER program. Paper describe problems to solve which are connected to Unmanned Grou[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 2/83 17-20
PL Referat pokazuje zastosowanie metody FMEA (FailureModes and Effects Analysis), do analizy niezawodności elektrycznego systemu napędowego Bezzałogowego Pojazdu Taktycznego (UGV - Unmanned Ground Vehicle). FMEA jest metodą analizy potencjalnych problemów z niezawodnością w cyklu rozwoju projektu, co u[...]
EN This paper deals with failure modes and effect analysis which is applied to the electric powertrain system of Unmanned Ground Vehicle. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) is a method to analyze potential reliability problems in the development cycle of the project, making it easier to take act[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 634--641
PL W referacie przedstawiono niektóre wyniki prac badawczych nad układem nawigacji i sterowania w zastosowaniu do bezzałogowych autonomicznych pojazdów naziemnych. Wyniki prac badawczo rozwojowych zostały zastosowane i przetestowane na pojeździe elektrycznym typu melex.
EN In refer ware presented some results of researches about navigation and control system in application to unmanned ground vehicle. Research and development results ware applied and tested on electric car melex.
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 451--458
PL W referacie przedstawiono wyniki prac doświadczalnych nakierowanych na wykrywanie zielonej roślinności i przeszkód wodnych w otoczeniu pojazdu bezzałogowego. Do wykrywania roślinności stosowano analizę obrazów wideo poprzez dokonanie ich segmentacji, klasyfikacji obiektów i segmentację poprzez zasto[...]
EN Results experimental research focusing on detect vegetation and water obstacles in surroundings of unmanned vehicle are presented. To detect vegetation analysis video images through their segmentation, objects classification, and segmentation through watershed using is applying. To water obstacles d[...]
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 308--323, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy kluczowych dokumentów doktrynalnych pod względem możliwości wdrożenia i eksploatowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych pojazdów lądowych zabezpieczenia logistycznego kompanii i plutonu. Zaprezentowano ich miejsce i rolę w ogólnej systematyce klasyfikacyjne[...]
EN This article presents the results of analysis main doctrinal documents in terms of deployment and use unmanned ground vehicles for company and platoon logistics support in the Polish Armed Forces. Shown their place and role in the overall scheme of the classification relating to unmanned ground vehi[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 871--875, CD
PL W artykule omówione zostały wymagania dla hydrostatycznego układu skrętu bezzałogowych robotów mobilnych w kontekście zastosowania w systemie podążania za przewodnikiem. Przeanalizowano wymagania stawiane w tym zakresie przez wojsko. Omówiono stosowane systemy monitorujące otoczenie samochodów osobo[...]
EN The article discusses the requirements for the hydrostatic system of turning unmanned mobile robots in the context of using the system to follow the guide. The requirements set in this regard by the army were analyzed. Exchange car monitoring systems for cars. The control system of the unmanned grou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last