Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned aircraft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 3 (224) 44--51
PL W pracy podjęto próbę oszacowania koniecznego poziomu niezawodności samolotu bezpilotowego, umożliwiającego jego eksploatacje w połączonej przestrzeni powietrznej. W szczególności podano zasady klasyfikacji - przypisania samolotów bezpilotowych do klas właściwych samolotom cywilnym oraz omówiono głó[...]
EN The paper deals the estimation of necessary reliability level for an unmanned aerial vehicle, to be capable to operate within the Single European Sky In particular, classification principles are given - unmanned aircraft are assigned to classes appropriate for civil aircraft, as well as main assumpt[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Podstawowymi elementami wykorzystywanymi do szkolenia bojowego pododdziałów artylerii przeciwlotniczej lufowej i rakietowej są imitatory środków napadu powietrznego w postaci celów rakietowych lub samolotowych. Imitatory takie są również stosowane podczas szkolenia pododdziałów przeciwlotniczych w W[...]
EN The main ways to train antiaircraft missile and artillery troops in live firing is the use of aerial target imitators in the form of planes or rockets. Such imitators are used by the Polish Armed Forces to train antiaircraft troops. Taking into account that such imitators do not provide realistic ta[...]
3
100%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań technicznych systemu rozpoznawania skażeń wykorzystujących platformy bezpilotowe. Wprowadzenie: Obecnie rozpoznawaniem skażeń w strefie skażenia najczęściej zajmują się patrole piesze, które są zaopatrzone w odpowiednie przyrządy i postępuj[...]
EN Aim: The aim of the paper is to present the concept of technical solutions for contamination reconnaissance based on pilotless devices. Introduction: Nowadays, contamination detection in contaminated zones is mostly performed by foot patrols, which are equipped with devices and follow specific proce[...]
4
88%
Logistyka
PL W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej. Rozwiązanie takie byłoby użyteczne w przypadku klęsk żywiołowych obejmujących znaczny obszar lub dzi[...]
EN In this paper the possibility and desirability of the use of segment-based tropospheric unmanned airborne measures as vehicles for certain components of mobile architecture. This would be useful in case of natural disasters, covering a large area or terrorist activities, in which the damage is usual[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 379-384
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania opisu trajetorii przestrzennej w układzie sterowania automatycznego samolotem przy zastosowaniu wzorców Freneta. Dla ilustracji pokazano wyniki przykładowej próby symulacyjnej lotu po zadanej trajektorii krzywoliniowej i porównano z przebiegiem regulacji[...]
EN The method of using Frenet equations for conversion of the trajectory description to the form usable by the unmanned aircraft control system is presented in the paper. For purposeof presentation two simulation two simulation tests are executed. Tests results shows that controller track the curve in [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 175-180
PL W artykule omówiono wybrane aspekty zagadnienia sterowania automatycznego lotem samolotu bezzałogowego na małej wysokości, przy założeniu, że manewruje on tylko w płaszczyźnie pionowej (ruch podłużny). Poszukiwania prawa sterowania miały na celu uzyskanie rozwiązania z jak najprostszym podukładem p[...]
EN Some aspect of automatic flight control of an unmanned aircraft moving at low altitudes are considered. It is assumed that only longitudinal maneouvres are taken into account. Considerations are focused on looking for a control law with minimal requirements related to the necessary measurement syste[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 6 1340--1349
PL Perspektywa powszechnego wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w zastosowaniach militarnych oraz do wykonywania różnorodnych cywilnych prac lotniczych, a szczególnie związanych z zagrożeniem utraty życia lub zdrowia przez człowieka jest nie unikniona. Dlatego też znajomość i możliwość spo[...]
EN The prospect of wide spread use of Unmanned Air Vehicle in military applications and to perform a wide variety of civilian aerial work, especially related to the risk of loss of life or human heal this not inevitable. Therefore, knowledge and abilities how to take off and landing (recovery) of UAV d[...]
8
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2017 Nr 2 (247) 80--96
PL Niezawodność samolotów bezzałogowych jest czynnikiem decydującym o możliwości wykonywania zadań lotniczych w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Jedną z metod wykorzystywanych do poprawy niezawodności samolotów bezzałogowych jest rekonfiguracja układu sterowania, która umożliwia sterowanie samolo[...]
EN Reliability of unmanned aircraft is a decisive factor for conducting air tasks in controlled airspace. One of the means used to improve unmanned aircraft reliability is reconfiguration of the control system, which will allow to maintain control over the aircraft despite occurring failures. The contr[...]
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 484--488, CD
PL W artykule podjęto się przedstawienia i analizy aktualnie publikowanych systemów detekcji pod kątem ich wykorzystania do zabezpieczenia obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk. Przedstawiono metody wykorzystywane do detekcji BSP. Materiał przedstawia również najnowsze systemy unie[...]
EN The article present and analyze the currently pub-lished detection systems in terms of their use to safety insurance in protected areas with special attention to airport. Article presents also typical methods used to detection BSP. The material contains also the latest systems and unmanned aerial ve[...]
10
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 489--491, CD
PL W artykule podjęto się klasyfikacji BSP - bezzałogowych statków powietrznych (dronów) biorąc pod uwagę zagrożenia jakie generują i możliwości ich detekcji w obszarach chronionych. W artykule przedstawiono najbardziej istotne zagrożenia związane z użytkowaniem BSP a następnie poddano je analizie z wy[...]
EN The article presents the classification of UAVs - unmanned aerial vehicles (drones), taking into account the risks they generate and the possibility of their detection in protected areas. The article presents also the most significant risks associated with the BSP and result of risk analysis with us[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 4633-4645
PL W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających i załogowych jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej, które umożliwią odtworzenie zdewastowanej łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie takie b[...]
EN In this paper the possibility and advisability of the use of tropospheric segment based on measures of flying unmanned aerial vehicles and manned as carriers of specific components of mobile architecture that will enable the restoration of the devastated wireless connectivity. This would be useful i[...]
12
75%
Journal of KONBiN
2017 No. 44 267--274
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania silnika z wirującym tłokiem, zwanego silnikiem Wankla, do napędu bezzałogowych statków powietrznych. Opisano zasadę pracy silnika oraz jego wady i zalety. Określono kategorie dronów do których są dedykowane tego typu napędy. Zaprezentowano seryjnie pr[...]
EN The article presents the possibility of using a rotary piston engine, called the Wankel engine, to drive for unmanned aerial vehicles. It describes the principle of engine operation, its advantages and disadvantages. The article specifies the categories of drones to which these engines are dedicated[...]
13
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 231--256, CD
PL Niniejsza praca jest poświęcona koncepcji wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w ochronie przeciwpożarowej lasów znajdujących się na terenie Polski. W krajach zachodnich ta technologia jest już wykorzystywana na dużą skalę, ponieważ jej zastosowanie przyczynia się do znacznej reduk[...]
EN A general idea of application of unmanned aircraft (UVA) to fire safety of the forests in Poland is presented in this paper. This technique is often used in West countries, because it leads to the reduction of the costs connected with fire safety of the forests. It was possible thanks to the signifi[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z techniką korekcji pomiarów GNSS w oparciu o AGS-EUPOS. Zaproponowano odpowiednie modyfikacje segmentu naziemnego oraz pokładowego systemu sterowania małym samolotem bezzałogowym, mające na celu wsparcie pomiarów pozycyjnych z aktywnej sieci geodezyjnej. Z[...]
EN In this paper some issues related to the GNSS measurements correction technique using the ASG-EUPOS network have been presented. Relevant modifications of the on-ground segment and on-board control system of a small unmanned aircraft have been proposed to receive position corrections from the ASG-EU[...]
15
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Obciążenia zewnętrzne działające na strukturę statku powietrznego stanowią podstawę obliczeń wytrzymałościowych jego płatowca. Powstają one wskutek działania sił aerodynamicznych oraz sił bezwładności i zależą od warunków lotu oraz rozkładu mas. Obliczenia obciążeń zewnętrznych wykonywane są dla każ[...]
EN External loads acting on the aircraft structure are base for strength calculations of the airframe. They are formed by the action of aerodynamic and inertia forces and depend on flight conditions and the distribution of masses. Calculations of external loads are performed for each manned aircraft an[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 291--296
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w służbach ratowniczych. Rynek dronów (tak potocznie nazywane są bezzałogowe statki powietrzne) jest aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijającą się dziedziną sportów lotniczych. Bezzałogowce[...]
EN The article is about prospects for the development and use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in rescue services. Market drones (as they are commonly called unmanned aerial vehicles) is currently the most and the fastest growing area of air sports. Drones are used not only in the context of military[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 297--301
PL Z analiz policyjnych statystyk w Polsce co raku dochodzi do około 20 tysięcy zaginięć i niestety liczba ta, z roku na rok, ciągle wzrasta. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) może być pomocny w prowadzeniu poszukiwań oraz oględzin miejsc zbrodni. Dodatkową zaletą zastosowania BSP w tego typu akcjach[...]
EN From the analysis of police statistics in Poland every year there are about 20,000 missing. Unfortunately this number from year to year, is still increasing. Unmanned aerial vehicle (UAV) may be helpful in conducting search and inspection of crime scenes. An additional advantage of using BSP in such[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 915--920
PL W artykule omówiono analizę matematyczną wpływu sygnału szerokopasmowego na poprawne funkcjonowanie odbiornika nawigacji satelitarnej GNSS znajdującego się na wyposażeniu bezzałogowego statku powietrznego BSP. Zaprezentowane w artykule modele matematyczne poddano badaniom symulacyjnym, a uzyskane na[...]
EN The article discusses the mathematical analysis of the impact of broadband signal on the proper functioning of the GNSS receiver located supplied unmanned aircraft BSP. Presented in this paper mathematical models were tested simulation, and from this step results presented in the form of noise chara[...]
19
63%
Logistyka
2015 nr 5 999--1010, CD1
PL Otrzymywanie na czas aktualnych, dokładnych i wiarygodnych informacji jest kluczowym czynnikiem w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań w zarządzaniu kryzysowym. Jednym z elementów umożliwiających podjęcie właściwej decyzji w sytuacji kryzysowej mogłaby być informacja pochodząca od bezzało[...]
EN Receiving on time an accurate, precise and reliable information is a key factor in planning, preparing and conducting operations in crisis management. One of elements for making the right decision in a crisis situation could be information coming from an unmanned aircraft (UAV). In the paper there w[...]
20
63%
Archive of Mechanical Engineering
EN The article presents the analyses of the flights carried out the by the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) named PW-ZOOM used to perform a photogrammetric mission and monitoring of fauna in Antarctic areas. The analyses focus on the deviations of the optical axis of the photo-camera which occurred during[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last