Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned aerial vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 273-290
PL W artykule przedstawiono aktualne możliwości realizacji systemu bezpilotowych aparatów latających w ujęciu potencjalnego realizatora tematu. Ocenę wykonalności programu rozpatrzono w aspektach możliwości projektowych, technologicznych oraz ekonomicznych. Zaprezentowana droga do realizacji tematu jes[...]
EN This raport shows current capabilieties for execution of the unmanned aerial vehicles system in terms of a potential executor of the issue. The assesment of the program practicability has been considered in view of design, engineering and economic capabilities. The presented approach for accomplishm[...]
3
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Currently, the territory of the Republic of Poland faces a growing threat of contamination with its sources in catastrophes and technical failures in industrial plants (including nuclear power plants) and uncontrolled release of high-toxic chemicals during transport and, which cannot be excluded, te[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 343-353
PL W artykule przedstawiona jest potrzeba i koncepcja zbudowania polskiego wielozadaniowego bezpilotowego aparatu latającego(PWBAL).Tego rodzaju aparat mógłby być nosicielem aparatury obserwacyjno-rozpoznawczej, nawigacyjnej (giroskopowej, bezwładnościowej i (GPS), naprowadzającej ( laserowy dalmierz i[...]
EN In the paper is presented the need and concept of building of polish multitask unmanned aerial vehicale (PMUAV). This kind of device will could be the carrier of observational, reconnaissance navigational (gyroscopically, interial and GPS), gudance (laser radar, infrared detector, mini radar and min[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 467-472
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania bojowych bezpilotowych statków powietrznych ( z ang. UCAV), przeznaczonych do przenoszenia środków bojowych. Przedstawiono zalety systemu bezzałogowego w stosunku do załogowych samolotów bojowych.Przedstawiono proponowany ich system eksploatacji, schar[...]
EN In the report a concept of the Unmanned Aerial Combat Vehicles (UCAV) is presented, and trade-off of its advantages in comparison with the manned combat system. System affordability, maintenance concept of the future combat UAV are considered, as well as military capabilities and concept of operatio[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 238-244
PL W artykule przedstawiono metodę ogólnego formułowania zadania projektowego dla bezpilotowego aparatu latającego, uwzględniającą wielokryterialną ocenę jakości rozwiązania i wielozadaniowy charakter użytkowania. Omówiono problemy związane z formułowaniem zadania projektowego, trudności wynikające ze [...]
EN In this paper the general method of formulating project task is shown for Unmanned Aerial Vehicle, including multicriteria evaluation of quality and multitask character of use. It shows the problems connected to formulating the project task, difficulties resulting from complex structure of the task [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 199-204
PL W artykule przedstawiono część prac obejmujących badania laboratoryjne wielowymiarowego rozmytego układu sterowania aparatem latającym. Zaprezentowany został układ oceny regulatora rozmytego w badaniach symulacyjnych oraz sposób prowadzenia badań układu rzeczywistego. Opisane zostały kolejne etapy e[...]
EN Some work covering laboratory analysis of multidimensional fuzzy-logic-based control system of the flying aparatus, has been discussed in this paper. Also the fuzzy regulator evaluation system at simulation tests as well as method of testing the actual system, have been presented. Succesive experime[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 205-210
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem systemu UNIGRAPHICS do projektowania powierzchni bryły płatowca oraz modelowania bryłowego zespołów i podzespołów. Przedstawiono sposób opisu brył, wykorzystanie modułu złożeń oraz zasady modyfikacji. Opisano także możliwość wykor[...]
EN This paper presents a design procedure undertaken during development of unmanned aerial vehicles PW-103 & PW-114 at Warsaw University of Technology using UNIGRAPHICS by the research team headed by Prof. Zdobyslaw Goraj within the V FR of European Union in the CAPECON programme. UNIGRAPHICS enables t[...]
9
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 321--326
EN Unmanned aerial vehicles are increasingly used in military service and in everyday life. Drones can be used for many purposes i.e. recreation, military applications or to increase the safety of citizens. Unmanned aerial vehicle can become a source of information, based on which object/operator can m[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 143--157
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej oraz ich dane taktyczno-techniczne. Artykuł ten ma na celu zapoznanie z przekrojem stosowanych BSP w Federacji Rosyjskiej. Podstawą działania Sił Powietrznych jest rozpoznanie, dlatego przedsta[...]
EN The article contains characteristics of selected unmanned aerial vehicles of the Russian Federation along with their tactical and technical parameters. The aim of the article is to present the scope of UAVs used by the Russian Federation. Reconnaissance is the basis of the Air Force activity, theref[...]
11
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 125--132
EN Small-unmanned aerial vehicle propellers usually have a low figure of merit due to operating in the low Reynold’s number region due to their size and velocity. The airflow on the airfoil becomes increasingly laminar in this region thus increasing the profile drag and consequently reducing the figure[...]
12
80%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 3 178--185
EN One of the issues related to formation flights, which requires to be still discussed, is the stability of formation flight in turns, where the aerodynamic conditions can be substantially different for outer vehicles due to varying bank angles. Therefore, this paper proposes a decentralized control a[...]
13
80%
Annual of Navigation
2017 No. 24 193--206
Charakter i warunki misji statków powietrznych w operacjach wojskowych są specyficzne i trudne. Powoduje to konieczność zabezpieczenia ich działań w aspekcie kontroli sterowanego lub autonomicznego lotu, zwłaszcza podczas startów i lądowań. Artykuł stanowi opis doświadczenia oraz próbę oceny przydat[...]
EN The character of missions and conditions in which they are carried out by military unmanned aerial vehicles are usually special and difficult. This causes a necessity to provide support for their missions, especially with regard to checking their condition on the controlled or autonomic flight path,[...]
14
80%
Control and Cybernetics
2016 Vol. 45, no. 3 329--337
EN The paper presents the testing process dedicated to the unmanned aerial vehicle flight controller. The quality of performance of stabilization and navigation tasks has been investigated not during standard in-flight tests, but in the hardware in the loop (HIL) simulation environment. The virtual flight[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 9-14
PL Nowe technologie, super nowoczesne komputery oraz urządzenia posiadające sztuczną inteligencję przyczyniają się do zmiany obrazu współczesnego pola walki. Wojnę zaczynają prowadzić nie tylko ludzie, lecz także i obsługiwane przez nich roboty. Bezpilotowe aparaty latające niewątpliwie stanowią przysz[...]
EN New technologies, modern computers and artificial inteligents devices have significant influence on contemporary warfield. Future war will be waged not only by human, but also by human controled robots. There is no doubt that UAV are future of aviation. They are cheaper and less complicated than cla[...]
16
70%
Journal of KONES
EN This article introduces the synthetic material for future Unmanned Aerial Systems (UAS). The issues raised in it mainly concern the autonomy of these systems, applied design, propulsion systems, equipment and development trends in the UAS market. In addition, it presents global trends regarding meth[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 106--110
PL W artykule opisano metodę lokalizacji bezzałogowego pojazdu powietrznego w przypadku gdy wystąpi bład system GPS. Zaproponowano metodę trójwymiarowej lokalizacji bazującą na sygnale radiowym i metodzie ODV.
EN This paper discuss the localization of one Unmanned Aerial Vehicle (UAV ) when a failure of its GPS occurs and will propose a new solution based on the information collected by the swarm to localize it. we propose here an architecture for localization of a UAV with GPS signal failure in three dimens[...]
18
61%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 63-68
EN This work deals with mini as well as micro turbine engine issues. In the report a survey of such a class of power plants was carried out. The overview comprises evaluation of general data modern engines their performance and some elements of the comparative engine assessment Present concept, power[...]
19
61%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 57-62
EN Nowadays, one of the most developing branches of aviation technology are the Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The UAVs present a real alternative for manned aircraft not only due to the lack of crew on board of the aircraft but because of low cost of aircraft's acquisition and service and high operat[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy przedstawiono koncepcję układu automatycznego sterowania lotem, który wykorzystuje tradycyjną metodę uchybową. Obiekt sterowany jest w dwóch kanałach: pochylania i odchylania. Proponowane prawa sterowania mają postać sprowadzoną do pewnego minimum złożoności. Z jednej strony pozwoliło to na [...]
EN The study presents the idea for closed-Ioop controller design in the problem of low cost stabilisation and autonomous flight guidance of UAV. The plant is controlled in two channels: yaw and roll. In the paper, simple laws of the automatic controI are selected. Multi phases method of feedback gain m[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last