Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  university
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN One of the most important aspects of management is its quality. This is of particular importance for the management of universities, before whom especially ambitious but different goals were set. The set of these goals includes: professionalism, efficiency, entrepreneurship and creativity. Analyzing[...]
2
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 10 14-17
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the study was to present a view of problems of quality management system in university education in the field of education and research. Design/methodology/approach: In the paper there was presented an approach to quality management system in the institute and associated requ[...]
4
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 282-282
EN The article presents the results of studies concerning the evaluation of the training curricula for students in the scope of sustainable development. The subject of evaluation included advanced training curricula realised by Silesian private universities of which educate a very high number of studen[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 89--97
PL Osoba wykonująca pracę naukowo-dydaktyczną na uczelni wyższej jest specyficznym typem pracownika. Z jednej strony jest pedagogiem - prowadzi wykłady; z drugiej jest naukowcem - przeprowadza badania; w końcu jest pracownikiem biurowym - wykonuje prace administracyjne. Ta zróżnicowana natura pracy pow[...]
EN A person who works in a scientific and educational field at the university is a specific type of an employee. On the one hand, that person is an educator (e.g. gives lectures), on the other hand, a scientist (conducts research), and finally heor she is an office worker (carries out administrative wo[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
PL W nawiązaniu do obchodów czterdziestej rocznicy śmierci profesora Bolesława Krupińskiego – autor zwraca się do profesora Romana Magdy o wyjaśnienie Jego poglądów na trzy kwestie dotyczące: rodowodu Katedry, którą prowadzi na AGH, pryncypiów wychowawczych i edukacyjnych tej Katedry oraz ukierunkowani[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
8
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the study was to present a view of problems of quality management in university education and to indicate the validity of applied methods verified and used in the productive industry and services. Design/methodology/approach: In the paper there was presented an approach to q[...]
9
75%
Drogownictwo
2010 nr 11 360-364
PL W artykule przedstawiono historię powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej wraz z opisem ich rozwoju. Zaprezentowano również rozwój Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Katedry Dróg i Lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktyczn[...]
EN The paper is concerned with the genesis of Technical High School and Technical University in Wrocław, including the description of their development. It also presents the development of Faculty of Civil Engineering as well as Division of Roads and Airports, with special emphasis on scientific and di[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 78 457--473
PL W artykule sformułowano uwarunkowania innowacyjności usług edukacyjnych oraz cechy innowacyjnej uczelni. Dokonano próby rozpoznania i typologii przykładowych innowacji na uczelni, ukierunkowanych na kształtowanie zachowań organizacyjnych, komunikacji ze studentem i otoczeniem, a także w samym przedm[...]
EN In this article, there were terms describing the phenomenon of innovativeness in industry and services examined. On that basis there were contingents of innovativeness in educational services as well as features of innovative university formulated. The extent of innovations at the university was sho[...]
11
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2013 nr 1 156--162
PL W artykule omówiono czynniki wpływające zarówno na pozytywne, jak i negatywne postrzeganie przez studentów wizerunku uczelni oraz wykładanych przedmiotów. Podkreślono konieczność stosowania dla nauczycieli zachęt do podnoszenia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz potrzebę kontroli realizac[...]
EN In this article we discuss the factors which have both positive and negative impact on what do the students think of the course We point out the necessity of using encouragement to increase the quality of lectures and tutorials. In the final part we discuss the problem in which cases, the teacher’s [...]
12
75%
Recykling
2005 nr 4 14-16
PL Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim od dwóch lat działa program selektywnej zbiórki odpadów. Program rozpoczął projekt pilotażowy prowadzony na Wydziale Chemii. Doświadczenia tam zdobyte mają zostać wykorzystane podczas wd[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 1 22--25
14
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2018 nr 1 81--93
EN The article deals with significance of creativity considered as a significant mechanism supporting development of smart specialisations. Creativity is most frequently analysed in the context of innovation and perceived as a more effective way of implementing innovative processes. This increases the [...]
15
75%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 3 370--376
EN The goal of this paper is to seek answers to the questions: how projects are implemented at Universities and how they should be implemented? The paper analyses project management methodologies adopted in the Polish Universities in the context of university specific rules and laws. Lessons learned fr[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 345-356
PL W artykule podjęto próbę konceptualnego sformalizowania czynników procesu kształcenia oraz oceny jakości wykształcenia absolwentów szkół wyższych. Przedstawione podejście jest podstawą do opracowania modeli matematycznych w systemie zarządzania jakością kształcenia. Wprowadzenie mierzalnych ilościow[...]
EN It the article attempts the conceptual formalization of the learning factors and asessment of the graduates' ąuality. The presented approach shall serve the basis for develop mathematical models in quaiity management system educational. Introduction the quantitative characteristics of graduate quali[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 361--377
PL Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wypracowano propozycję efektywnych, prawnie dozwolonych, sposobów wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych. Propozycja stanowi prywatne przemyślenia i nie powinna być traktowana, jako jedyna z możliwych wykładnia wykorzystania zaso[...]
18
75%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2015 T. 23, nr 1 17--29
PL Cel/teza: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących doboru metod i technik przydatnych w ocenie użyteczności rozproszonego systemu informacji o kierunkach kształcenia [nazwa własna uniwersytetu] i możliwości ich dalszego zastosowania w badaniach uczelnianych systemów informacji eduka[...]
EN Purpose / thesis : The paper discusses the research methodology used in the study prior to the implementation of the Internet portal "integrated information system" project "Harmonisation of management teaching at the [nazwa własna uniwersytetu] " in the years 2013-2014. Design/ Methods of research:[...]
19
75%
Problemy Jakości
PL W artykule zrealizowano cele – teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: istota jakości usług w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej, istota i model Lean, zasady Lean oraz ciągłe doskonalenie K[...]
EN In the article, two following goals were realized – theoretical and empirical. In the theoretical part of the article the author analyzed literature in areas: the essence of service quality in the context of a university functioning, the essence of Lean and Lean model, principles of Lean and Kaizen [...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 1471--1478
PL Studenci w celu dojazdu na uczelnię korzystają zarówno ze środków transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Wybór ten determinowany jest przez wiele czynników, przede wszystkim dostępność danego środka transportu, koszt podróży, czy też czas dojazdu. W niniejszym artykule opisano wyniki badania a[...]
EN Students to get to the university use individual means of transport, as well as collective ones. This choice is determined by many factors, especially the availability of the transport means, cost of a journey or travel time. This article describes the results of a survey conducted among the student[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last