Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  university management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 345-356
PL W artykule podjęto próbę konceptualnego sformalizowania czynników procesu kształcenia oraz oceny jakości wykształcenia absolwentów szkół wyższych. Przedstawione podejście jest podstawą do opracowania modeli matematycznych w systemie zarządzania jakością kształcenia. Wprowadzenie mierzalnych ilościow[...]
EN It the article attempts the conceptual formalization of the learning factors and asessment of the graduates' ąuality. The presented approach shall serve the basis for develop mathematical models in quaiity management system educational. Introduction the quantitative characteristics of graduate quali[...]
2
84%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 7 23--26
PL Znajomość opinii klientów co do działań organizacji, w tym uczelni, jest podstawą w jej dalszym funkcjonowaniu na wysoce konkurencyjnym rynku. W celu kompleksowej oceny usług edukacyjnych w uczelni wyższej należy rozpatrzyć czynniki je determinujące. Poznając ocenę oferty usług edukacyjnych przez st[...]
EN Familiarity with customer feedback on the organization’s activities, including the university, is the basis to its continued operation in a highly competitive market. In order to evaluate the comprehensive educational services at higher education institutions, it is necessary to consider factors det[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 36 199-208
PL Część funkcjonalna systemu zarządzania szkolą wyższą składa się z dwóch obszarów: zarządzania administracyjnego i zarządzania procesem nauczania. Zarządzanie administracyjne zawiera podsystemy funkcjonalne: student, kadra, dydaktyka, kanclerz, nauka oraz finanse. Zarządzanie procesem nauczania zawie[...]
EN The functional part of management system in university consists two areas: the administrative management and the teaching process management. The administrative management contains the functional subsystem: student, personnel, didactics (rector), chancellor, research, finances. The teaching process [...]
4
67%
Problemy Jakości
2001 nr 10 13-22
EN The didactic proces is an ordened and ordered sequence of relations between teachers and students forming finally a very relevant factor of education quality. The basic considerations of this kind lead to the application of assurance quality systems in universities. It is very important element of q[...]
5
67%
Management
2019 Vol. 23, no. 2 188--204
PL Celem opracowania jest prezentacja wyników badania pilotażowego dotyczącego partycypacji bezpośredniej nauczycieli akademickich (PBNA) w zarządzaniu uczelnią (treść, zakres, intensywność, realność wpływu), w kluczowych obszarach jej działalności oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń. Badanie zre[...]
EN The aim of the study is to present the results of pilot study on academic staff direct participation (ASDP) in managing higher education institutions (HEI) (content, scope, intensity, practicality of impact), in key areas of its activity and its advantages and risks. The research was carried out und[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last