Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underwater vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 5 5-14
PL Przedstawiono ogólną klasyfikację pojazdów głębinowych oraz autorską propozycję klasyfikacji grupy pojazdów bezzałogowych, zdalnie sterowanych, uwzględniającą rozmaitość ich funkcji, zadań, typów konstrukcji i wyposażenia. Przedstawiono także analizę populacji tych pojazdów.
EN There is presented a general classification of underwater vehicles. There is also presented author’s proposal of classification of remotely operated vehicles giving consideration to variety of functions, tasks, types of construction and equipment. Analysis of vehicles population is contained in the [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 2 239-251
PL W pracy przedstawiono sposób rozdziału mocy w układzie napędowym bezzałogowego pojazdu podwodnego. Do rozwiązania zadania dystrybucji naporów na poszczególne pędniki wykorzystano rozkład macierzy konfiguracji pędników względem wartości szczególnych. Zamieszczono algorytmy rozdziału mocy dla sprawneg[...]
EN The paper addresses a method of distribution of propulsion for an unmanned underwater vehicle. The method is developed on basis of the decomposition of a configuration matrix describing the layout of thrusters in a power transmission system. The proposed solution of power distribution is worked out [...]
3
100%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 297-304
PL Celem referatu jest przedstawienie wyników badań uzyskanych w trakcie modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń środowiskowych. W związku z tym w referacie scharakteryzowano zakłócenia pochodzenia środowiskowego, jakie mogą oddziaływać na wykonujący zadanie[...]
EN The main aim of paper is to introduce the results of research acquired during modeling of movement of remotely operated underwater vehicle in conditions of environment disturbance presence. According to this in paper there is characterization and mathematical description of environment disturbance w[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Autonomiczne pojazdy podwodne są to pojazdy całkowicie lub częściowo niezależne od decyzji człowieka. W celu uzyskania samodzielności działania muszą zostać wyposażone w specjalizowane oprogramowanie, które zazwyczaj ma wiele różnych parametrów. Decydują one o skuteczności oprogramowania i w konsekw[...]
EN Autonomous underwater vehicles are vehicles that are entirely or partly independent of human decisions. In order to obtain operational independence, the vehicles have to be equipped with a specialized software that usually has many different parameters. The parameters decide about effectiveness of t[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 338-344
PL Zastosowanie zespołu autonomicznych pojazdów podwodnych dla potrzeb wykonywania wspólnego zadania podwodnej inspekcji stwarza potrzebę koordynacji działań poszczególnych pojazdów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest system wieloagentowy. Wieloagentowy system podwodnej inspekcji składał[...]
EN Using of autonomous underwater vehicles' team for the aim of common underwater inspection task execution causes a need of coordination particular vehicle actions. One of the solutions is multiagent system. Multiagent system of underwater inspection will be composed of decision system - generating ve[...]
6
100%
Polish Maritime Research
2005 nr 4 26-31
EN The paper deals with synthesis of automatic control system for an unmanned underwater robotic vehicle. The problem of determining permissible propulsive forces and moments necessary for optimum power distribution within a propulsion system composed of azimuth propellers (rotative ones). To allocate [...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 330-337
PL Proces precyzyjnego sterowania bezzałogowym pojazdem podwodnym wymaga od operatora stałego monitorowania jego położenia i ruchu. Prezentowany w referacie program symulacyjny zapewnia operatorowi na okręcie zobrazowanie pozycji i ruchu statku głębinowego względem okrętu-matki i względem dna akwenu or[...]
EN In the paper hardware and software description of the virtual visualisation module of the simulator of ship stand of control of unmanned underwater vessel's motion is presented. A technology of processing of digital hydrographical data for 3D presentation of a shape of the sea bottom and navigationa[...]
8
100%
Journal of KONES
EN In this article I investigate the issues related to the motion stability of a crewed autonomous underwater vehicle of the 'wet' type. In vehicles of this kind, the necessity to perform decompression imposes certain requirements relating to the parameters of the motion. In particular it requires main[...]
9
100%
Polish Maritime Research
2004 nr 2 27-31
EN In the paper presented is a method of designing a fuzzy-logic-based autopilot for control of horizontal motion of an unmanned underwater vehicle. The control system’s synthesis was performed under the assumption that the vehicle can move with variable linear and angular velocities and the quantities[...]
10
100%
Polish Maritime Research
2018 nr 1 13--23
EN In order to autonomously transfer from one point of the environment to the other, Autonomous Underwater Vehicles (AUV) need a navigational system. While navigating underwater the vehicles usually use a dead reckoning method which calculates vehicle movement on the basis of the information about velo[...]
11
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 3-4 51--57
PL W artykule zaprezentowano symulator autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. ABPP w postaci demonstratora technologii na VII poziomie gotowości technologicznej będzie efektem końcowym projektu rozwojowego nr DOBR-BIO4/033/13015/2013, fi[...]
EN In the paper, a simulator of an autonomous biomimetic underwater vehicle (BUV) destined for underwater reconnaissance has been presented. ABUV in the form of technology demonstrator on VII level of technology readiness will be the final effect of the development project No. DOBR-BIO4/033/13015/2013,[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy zawarty jest opis procedury numerycznej do wyznaczania trajektorii pojazdu podwodnego połączonego kabloliną (pępowiną) ze statkiem nawodnym. Pole prędkości wody może być niejednorodne. Zakłada się ,że znane są charakterystyki hydrodynamiczne kabloliny i pojazdu podwodnego. Kablolinę zastępuj[...]
EN The numerical procedure for determination of the trajectory of the underwater vehicle joined with surface vessel by support tether cable is presented in the paper. The hydrodynamic characteristics of underwater vehicle as well as hydrodynamic drag characteristics of linking cable are assumed to be k[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy syntezy rozmytego algorytmu regulacji dla sterowania kursem pojazdu podwodnego. Do rozwiązania zadania wykorzystano regulator Mamdaniego typu PD. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych ruchu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego w płaszczyźnie poziomej.
EN The paper deals with synthesis of adjustment fuzzy algorithm for controlling the course of an underwater vehicle. To solve the problem PD Mamdami control unit was used. The paper includes the results of movement simulation investigations of remotely controlled vehicle in horizontal plane.
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 345-354
PL W pracy przedstawiony został sposób tworzenia funkcji oceny dla metody wyboru drogi. Do analizy wykorzystany został model matematyczny pojazdu podwodnego typu "Ukwiał", dzięki któremu jest możliwość symulacyjnego sprawdzenia metody wyboru drogi. Metoda wyboru drogi tworzona jest z wykorzystaniem alg[...]
EN The proposal of the solving the problem of creating the evaluation function for the method of route selection for unmanned underwater vehicle is presented in this paper. Moreover, the assumptions enabling the creating this function and the suggestions of its simplification are also presented, which [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 481-489
PL W artykule przedstawiono model matematyczny pojazdu na podstawie, którego utworzono model symulacyjny zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Dla tego modelu przebadano wpływ funkcji aktywacji neuronu na jakość modeloanego procesu. Ponadto została przedstawiona struktura sieci neuro[...]
EN In the paper using of the artificial neural networks for determination of coefficients of state equations of underwater vehicle's motion in a horizontal plane and influence of neuron's activation function for quality of underwater vehicle's motion modelling is presented. The recurrent optimization n[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 311-316
PL Ręczne sterowanie pojazdem podwodnym w realizacji inspekcji obiektów oceanotechnicznych związane jest z operowaniem różnego rodzaju joystickami, przełącznikami i pokrętłami. Przy realizacji skomplikowanych zadań oraz przy oddziaływującym zakłóceniu w postaci prądu morskiego sterowanie ręczne jest ut[...]
EN Manually control of underwater vehicle in realization of inspection of oceanotechnical objects is connected with operation of joysticks, switches etc. Manually control is difficult and require big skills of operators in realization of complicated tasks and beside influence of ocean current. This pap[...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Działanie samobieżnego ładunku do zwalczania min w środowisku podwodnym narażone jest na zakłócenia jego ruchu. Podstawowym zakłóceniem w tego typu środowisku są oddziałujące prądy morskie. Kolejnym utrudnieniem w operowaniu samobieżnym ładunkiem, w szczególności sterowanym automatycznie jest nielin[...]
EN Operation of Self-propelled Mine Counter Charge SMCC in an underwater environment is exposed to disturbances of its movement. The main disturbances in this kind of environment are affecting sea currents. Another difficulty in SMCC operation, especially automated control is nonlinear dynamics of torp[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 4112--4118
EN In this article the authors present an unconventional design of an underwater vehicle with the so-called undulating propulsion which mimics the kinematics of a carp fish. Biomimetic vehicle propulsion system is the mechanical representation of a fish-tail and it is built as a three-segment linkage w[...]
19
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule omawia się zdalnie sterowane pojazdy podwodne służące do niszczenia min morskich. Są to urządzenia wielokrotnego użytku, po wykonaniu zadania mogą być w krótkim czasie przygotowane do następnej misji. Nowoczesne systemy trałowania mają wiele cennych zalet.
EN In publication one talk overed future minehunting systems from use re-usable Remotely Operated Vehicles. Such ROVs are capable of approaching every detected mine and destroying the mine with the charge. After mission accomplishment, the ROV is retrieved on board and, ehere necessary, prepared for th[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 45 (117) 23--28
EN Autonomous underwater vehicles are vehicles that are entirely or partly independent of human decisions. In order to obtain operational independence, the vehicles have to be equipped with specialized software. The task of the software is to move the vehicle along a trajectory while avoiding collision[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last