Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unconventional reservoirs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki shale gazu, kryteriów ich występowania, a także metodyczne podstawy klasyfikacji osadów będących potencjalnymi dla poszukiwań tego typu złóż. Artykuł przybliża problematykę niekonwencjonalnych złóż gazu, które według wielu specjalistów [...]
EN This-study presents the general issues related to the problems of shale gas, conditions of its occurrence and methodological basics of classification of residua, which are potential in searches in this type of fields. The article brings closer the problems of unconventional beds of gas, which (accor[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracach związanych z problematyką shale gas mamy do czynienia zwykle z substancją organiczną, będącą na wysokim stopniu przeobrażenia termicznego. Dotyczy to zarówno substancji kerogenowej jak i akumulowanych węglowodorów (ropa, kondensat). W przypadku kondensatów nie jesteśmy w stanie korzystać z[...]
EN Generally, in the scientific works related to shale gas we are dealing with the organic substance that is on the high level of a thermal maturity. It is concerning both kerogen substance and reservoired hydrocarbons (petroleum, condensate). In case of the condensates there is no possibility to use t[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy występujące w modelowaniu komputerowym eksploatacji gazu z pokładów węgla, złóż gazu zamkniętego (tightgas) oraz złóż gazu w łupkach (shale gas). Przedyskutowano specyficzne zjawiska fizyczne zachodzące w takich złożach oraz przedstawiono możliwości ich modelow[...]
EN The paper presents selected problems in computer modeling of unconventional gas reservoirs including coalbed methane, tight gas and shale gas. Selected physical phenomena occurring in such reservoirs are presented, and the possibility of mathematical modeling and numerical simulations is discussed. [...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawiono złoża niekonwencjonalne pod kątem wykonywania w nich zabiegów stymulacyjnych. Dokonano ogólnej charakterystyki niekonwencjonalnej technologii hydraulicznego szczelinowania przy pomocy mało lepkiej cieczy. Wskazano różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niek[...]
EN The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slick-water was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Zasoby węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnym bilansie energetycznym. Ich pozyskanie staje się wiodącym celem wielu firm naftowych z całego świata. Polski przemysł ma już pewne doświadczenia w tym obszarze poszukiwań. W minionych latach toczyły s[...]
EN The hydrocarbon resources in unconventional reservoirs are beginning to play an increasingly important role in the global energy balance. Their completion is becoming a leading target for many oil companies all over the world. Polish industry has already had some experience in this area of explorati[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca zawiera analizę rozpoznania i udostępniania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, takich typów jak złoża gazu i ropy z łupków, złoża gazu zamkniętego, jak również zasoby metanu w hydratach. Regionalna prognoza dla niekonwencjonalnych złóż Ukrainy została wykonana na podstawie numerycznej a[...]
EN The results of analysis of the state of exploration, prospecting and extraction of hydrocarbons of unconventional type are quoted: shale gas, tight gas, coalbed methane, slate oil, gas hydrates and hydrocarbons of impact structures in Ukraine. Based on analysis of numerous dates and personal analyti[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia wykorzystanie metodyki szacowania zasobów złóż niekonwencjonalnych zaproponowaną przez United States Geological Survey na przykładzie wybranych obszarów basenu pomorskiego i lubelskiego. Metoda ta pokazuje podejście probabilistyczne do oszacowania zasobów i bazując na analizie Mont[...]
EN The paper presents the application of USGS methodology for assessing unconventional continuous resources on the example of the Paleozoic strata in Pomerania and Lublin Basin. The aim of this methodology is to estimate the volumes of technically recoverable oil and gas resources from a continuous acc[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W ramach projektu ShaleFore podjęto badania mające na celu udokumentowanie możliwości występowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w utworach ilasto-mułowcowych miocenu autochtonicznego. W celu zintegrowania danych geologicznych, geofizycznych i złożowych przystąpiono do opracowania modeli st[...]
EN One of the main goal of the ShaleFore project is to establish and document the presence of unconventional hydrocarbons resources amid the autochthonous Miocene clay-mudstone formation. In order to integrate geological data, geophysical and reservoir properties, it is planned to perform and develop s[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na wyłaniający się i wymagający rozwiązania nowy problem, w literaturze światowej występujący pod nazwą scale effects. Złoża węglowodorów (przede wszystkim niekonwencjonalne) wymagają precyzji definiowania w zakresie geometrii lokalizacji i ilościowej[...]
EN The aim of this paper is to present a new issue that needs to be solved, known from English publications as a "scale effect". Conventional resources need a precision in defining a localization geometry as well as a quantitative estimation of reservoir parameters and the amount of resources. This is [...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono zasady wyliczania energii aktywacji dla próbek potencjalnych skał macierzystych reprezentujących utwory mezozoiczno-paleozoiczne Przedgórza Karpat. W tym celu wykorzystano wyniki analizy Rock-Eval przeprowadzonej w trybie Optkin, które poddawano optymalizacji w programie OPTKIN[...]
EN This paper describes the principles of calculating activation energy for potential source rocks samples representing Mesozoic-Paleozoic rocks from Carpathian Foredeep in Poland. Results of Rock-Eval analyses performed in Optkin mode were optimized by OPTKIN 3.0.3. program. Calculated parameters for [...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Złoża niekonwencjonalne tight i shale odgrywają coraz większa rolę w światowym bilansie energetycznym. Cechą charakterystyczną tych złóż jest konieczność wykonania zabiegów hydraulicznego szczelinowania w celu zwiększenia wydajności odwiertów i uzyskania ekonomicznie opłacalnego wydobycia ze złoża. [...]
EN The unconventional reservoirs in tight and shale formation play an increasing role in the global energy balance. A characteristic for these reservoirs is the necessity of hydraulic fracturing treatments to increase flow rate from the wells and achieve cost effective production from the reservoirs. P[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Potential unconventional gas volume in Ukraine is huge. There are coal bed methane, shale and tight gas types of reservoirs. The paper contain review of prospecting such types of reservoirs. Additionally, forecasting of gas production level and geological resources as well as necessary steps in eval[...]
RU Украина имеет значительный ресурсный потенциал нетрадиционного газа в виде метана угольных пластов, сланцевого газа и газа плотных коллекторов. В статье представлена информация о текущем состоянии основных этапов развития нетрадиционных газовых ресурсов в Украине. Также сформулирован прогноз начальн[...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu stanowią wyzwanie interpretacyjne dla petrofizyków. Dobór właściwych metod badawczych jest kluczem do szczegółowej i poprawnej interpretacji przestrzeni porowej skał niskoporowatych i niskoprzepuszczalnych. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki rentgenowskiej nano[...]
EN Unconventional oil and gas reservoirs are challenge for petrophysicists regarding qualitative and quantitative interpretation. Selection of appropriate research methods is the key in detailed and correct analysis of the pore space in this type of rocks. Preliminary results of rese arch are presented[...]
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Pomiary porowatości skał ze złóż niekonwencjonalnych stanowią wyzwanie ze względu na bardzo niską przepuszczalność, niewielkie rozmiary porów, wysoką zawartość substancji organicznej, jak i minerałów ilastych. Przedstawiona praca ma na celu przystosowanie metodyki pomiaru porowatości helowej do bada[...]
EN Porosity measurements of rocks from unconventional reservoirs are a challenge because of their extremely low permeability, small dimensions of pores, high content of organic substance and clay minerals. The goal of the presented work was to adapt the helium porosity measurements to investigation of [...]
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN In the oil and gas industry one of the most urgent tasks is the development of deposits of unconventional oil and gas. Oil and gas companies need to get the cost-effective production of hydrocarbons by applying methods for oil and gas intensification of productive formations, which without the knowl[...]
RU В нефтегазовой отрасли одной из актуальных задач является разработка месторождений нетрадиционных нефти и газа. Нефтегазовым компаниям необходимо получить рентабельную добычу углеводородов путем применения методов интенсификации флюидоизвлечения из продуктивных пластов, которые без знания структуры [...]
17
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2012 nr 183 15--26
PL W dziedzinie poszukiwań węglowodorów, jednym z najbardziej ekscytujących odkryć minionego dziesięciolecia było stwierdzenie występowania znacznych akumulacji (początkowo na kontynencie północnoamerykańskim) szczególnie gazu ziemnego w formacjach łupków bitumicznych, pomijanych dotąd jako skała kolek[...]
EN Within the past two decades we could witness a particular redirection of research interests and technical realization due to discovery of energetic potential in shale formations, quite different from geological characterization of typical reservoir rocks like sandstones or carbonates. It is stated t[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2018 nr 223, t. 1 68--133
EN The determination of production well spacing is one of the basic problems of hydrocarbon reservoirs' development optimisation that is particularly important in the situation of unconventional reservoirs, such as shale formations, for which the process of drainage is of the transient type throughout [...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The type of reservoir fluid is a factor which determines many decisions concerning discovered reservoirs. It should already be defined at the phase of initial development as it has an impact on the techniques for predicting oil and gas reserves, depletion plan, and the selection of the enhanced reco[...]
20
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2019 nr 226 1--147
PL Zabiegi hydraulicznego szczelinowania od bardzo wielu lat stanowią podstawową metodę stymulacji wydobycia ze złóż węglowodorów. Pierwsze eksperymentalne próby przeprowadzenia szczelinowania miały miejsce ponad 70 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze polskie próby szczelinowania odbyły się w la[...]
EN Hydraulic fracturing treatments for many years has been the basic method of stimulating the production from hydrocarbon deposits. The first experimental fracturing tests took place more than 70 years ago in the United States. The first Polish experiences in fracturing took place in the 50’s of the l[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last