Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 317
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uncertainty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Knowledge of the uncertainty of measurement of testing results is important when results have to be compared with limits and specifications. In the measurement of sound insulation following standards ISO 140-4 and 140-5 the uncertainty of the final magnitude is mainly associated to the average sound[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 9 612-615
PL W referacie została zaproponowana i przeanalizowana metoda regresji liniowej, która uwzględnia wpływ niepewności wielkości wejściowej oraz wyjściowej na wartość współczynnika nachylenia prostej. Poprawną wartość współczynnika nachylenia uzyskuje się na drodze minimalizacji sumy kwadratów odchyleń po[...]
EN In the paper a new method of calculation of the linear regression is proposed and analyzed. This method takes directly into account the influence of uncertainties of both input and output quantities onto the regression line slope. The correct slope value is calculated under condition to minimization[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Określenie niepewności pomiaru w badaniach instalacji klimatyzacyjnej jest bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia oszczędności energetycznych. Pomiary dokonywane w różnych punktach instalacji dają sygnał dla automatycznej regulacji, która jest odpowiedzialna za optymalne utrzymywanie paramet[...]
EN Estimating the uncertainty of the measurements when testing the air-conditioning installation is a very important issue because it has a strong effect on energy efficiency of the whole system. The measurements taken in various points of the system give the signal used by automatic regulation, which [...]
4
80%
Archives of Acoustics
EN Assessment of several noise indicators are determined by the logarithmic mean [formula], from the sum of independent random results L1,L2,..., Ln of the sound level, being under testing. The estimation of uncertainty of such averaging requires knowledge of probability distribution of the function fo[...]
5
80%
Archives of Acoustics
EN The acoustic climate assessment needed for the selection of solutions (technical, legal and organisa- tional), which will help to minimise the acoustic hazards in the analysed areas, is realised on the basis of acoustic maps. The reference computational algorithms, assigned to them, require very tho[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 2 115--126
EN Managing occupational safety in any kind of industry, especially in processing, is very important and complex. This paper develops a new method for occupational risk assessment in the presence of uncertainties. Uncertain values of hazardous factors and consequence frequencies are described with ling[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 540-541
PL Zdolność pomiarowa jest wskaźnikiem umożliwiającym ocenę jakości metrologicznej przyrządu. Miarą zdolności pomiarowej przyrządu jest niepewność rozszerzona obliczana po wykonaniu pomiaru na wzorcu pomiarowym. W budżecie niepewności uwzględnia się obok składowej przypadkowej również składową systemat[...]
EN Capability of measurement instrument is an indicator enabling evaluation of metrological quality of instrument. The measure of the capability is an expanded uncertainty calculating after measurement on the standard. The uncertainty budget consists both random and systematical eaects as a bias. The a[...]
8
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
9
80%
Annual of Navigation
2008 No. 13 75-86
EN The paper presents uncertainty model of the original method based on optoelectronic measurements used for ship's safety maneuvering area determination. The method takes advantage of land borne laser rangefinder and encoder measurements. The results obtained from the method are compared with results [...]
10
80%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 1(14) 31-48
PL Nauka składa się z teorii. Dobrze określona teoria posiada sprecyzowany: przedmiot poznania i jego otoczenie, miejsce w systemie wiedzy, swoiste metody i język1. Metrologia2, będąca osobną dziedziną wiedzy stosuje własny, specyficzny język. Spis definicji metrologicznych zawiera ich międzynarodowy s[...]
EN Science consists of theories. Precisely defined theory comprises the study of a subject, its surroundings, place in the existing knowledge system, and specific methodology and language. Metrology as a separate knowledge sphere and has a specific language. Definitions of metrological names are includ[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 1 93--106
EN Nonlinear motion of the microcantilever probe in the Atomic Force Microscope (AFM) has been extensively studied considering mainly the van der Waals forces. Since the behavior of the microcantilever is vital to quality of generated images, the study of control strategies that force the probe to avoi[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Randomizację odchylenia pomiarowego wykorzystuje się przy ocenie zdolności pomiarowej przyrządu. Odchylenie pomiarowe to estymata błędu systematycznego wyznaczana jako różnica pomiędzy wskazaniem przyrządu pomiarowego a wartością wzorcową. Randomizacja polega na przyjęciu odpowiedniego rozkładu praw[...]
EN Randomizing of a bias is used in evaluation of measurement instrument capability. Bias is an estimate of systematic error treated as difference between an indication of measuring instrument and a value of standard. Randomization relies on the assumption of suitable probability distribution for the b[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zaproponowano sposób szacowania niepewności wyznaczania współrzędnych w układach lokalnego pozycjonowania obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Specyfika problemu związana jest z numerycznym rozwiązywaniem układu nieliniowych równań opisujących położenie punktu. Wykorzystując metodę Mont[...]
EN t this article was a method to estimating the uncertainty of coordinates in the Local Positioning System in three-dimensional space proposed. The specific of problem arise from numerical solving the array of non-linear equations describing the position of point. For example configurations of four re[...]
14
80%
Acta Geophysica
EN Recently, complex network approaches to time series analysis have been developed and successfully applied to geophysical records. In this paper, the visibility graph approach is re-considered, which has been found useful as an alternative tool for describing the fractal properties of a time series. [...]
15
80%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN The paper presents a new method of decision-making in conditions of severe uncertainty in application to a problem. The method has not been introduced in Poland yet and is still in the early development stage in Europe. Because the method is difficult to understand it was illustrated by the example [...]
16
80%
Journal of Polish CIMAC
EN In the article elements consisting on uncertainty of reliability assessment of the MC type diesel engine lubricating oil system have been discussed. The conception of uncertainty analysis of the system reliability assessment, on computational example, has been introduced. Moreover, the interpretatio[...]
17
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The article presents an estimation of the impedance measurement uncertainty determined in the measurement circuit with a two-channel sampling transducer. Using the Monte Carlo method, the influence of dynamic error and quantization error on the probability distribution of the impedance components er[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 37 161-167
PL W artykule pokazano złożoność problemów zarządzania w niepewnym otoczeniu organizacji nacechowanej paradoksami - chaosem. Zaprezentowano dwa przeciwstawne podejścia do budowy strategii: inkrementalne i rewolucyjne.
EN Complexity of problems of management in an unsure environment of an organization marked with paradoxes and chaos has been shown. Two contradictory approaches towards the structure of a strategy: increment and revolutionary, have been presented.
19
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The knowledge processed in empirical domains is more or less uncertain. In order to support people who deal with them, expert systems with uncertainty are used. The expert systems that serve for planning or simulation purposes are often implemented as rule-based systems. To express the uncertainty o[...]
20
80%
Fundamenta Informaticae
EN Uncertainty seems to be inherent in most robotic applications. This is because a robot's sensors and actuators are in general imprecise and prone to error. The logic-based action language GOLOG was introduced for the purpose of high-level robot control, but its usefulness was limited because it did [...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last