Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uncertainty of measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 738-741
PL Autor przedstawia analizę niepewności pomiaru w systemach rozproszonych przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Wielkością mierzoną jest moc czynna i energia w sterowanych obszarach, określana jako suma wskazań przyrządów pomiarowych w niejednakowych chwilach czasowych.
EN An analysis of measurement uncertainty, in a distributed measurement system is conducted in which the system components communicate by means of a network. The measured quantity is the electric active power and energy in the controlled areas, determined as the sum of measurement results of power mete[...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule podano niepewność metody badawczej pomiaru czasu przy użyciu stopera, czyli przyrządu typu sekundomierz, stosowaną podczas określania czasu, np. palenia się samolikwidatorów, opóźniaczy pirotechnicznych, czy smugaczy (stosowanych w amunicji artyleryjskiej lub czołgowej), samolikwidacji po[...]
EN In this paper it was given uncertainty of test method on time measurement with usage of stopwatch type of chronograph, used during time measurement in order to determine eg. burning time of self-destruction devices, pyrotechnic delayers or tracers (applied in artillery or tank ammunition), to determ[...]
3
80%
Metrology and Measurement Systems
2018 Vol. 25, nr 1 171--185
EN This paper presents the concept, design and experimental results of tests, in laboratory conditions, of a 2-port, space-saving pneumatic probe. The main features of the probe are a result of restrictions imposed by the functioning environment: a limited space for probe installation, the possibility [...]
4
70%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN After short introduction transfer coefficients of the unloaded four arms bridge of arbitrary variable arm resistances, supplied by current or voltage source, are given in Table 1. Their error propagation formulas are find and two rationalized forms of accuracy measures, i.e. related to the initial b[...]
5
70%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 4 104--110
EN In this paper two robust methods of assessing the value and the uncertainty of the measurand from the samples of small number of experimental data are presented and compared. Those methods can be used when some measurements results contain outliers, i.e. when the values of certain measurement result[...]
6
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Accuracy of engineering and economic calculations in different areas requires the use of accurate and prompt values of heat capacity for new or modified materials. A number of existing methods have an error in measuring the heat capacity of powder materials, and use non-standard devices and electric[...]
7
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono obliczenia niepewności oznaczania wytrzymałości na rozciąganie taśmy przenośnikowej z rdzeniem tekstylnym EP 800/4. Badania wytrzymałościowe prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 283-1:2002. Na podstawie obliczonej niepewności pomiaru wytrzymałości na rozciąganie dokonano oce[...]
EN The paper presents uncertainty calculation of tensile strength measurement of textile conveyor belt EP 800/4. The tensile strength studies were carried out in agreement with the PN-EN ISO 283-1:2002 standard. On the basis of obtained uncertainty results, the agreement with standard requirements was [...]
8
61%
Polimery
2017 T. 62, nr 1 53--59
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania pomiarowej tomografii komputerowej (CT) do oceny jakości elementów wykonanych techniką szybkiego prototypowania. Techniki wytwarzania addytywnego rewolucjonizują podejście do technik wytwarzania. Jeszcze niedawno pozwalały jedynie na uzyskanie przestrzenn[...]
EN In the paper apossibility of using ametrology micro computed tomography (CT) to assess quality of parts made by rapid prototyping technique was presented. Additive manufacturing techniques dramatically change the approach to manufacturing process. Not long ago they allowed solely for obtaining aspat[...]
9
61%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono sposoby określania niepewności pomiaru wybranych parametrów wentylacyjnych, mierzonych w ramach ciągłego monitoringu lub okresowych kontroli procesu wentylacji kopalni. W kolejnych rozdziałach artykułu zaprezentowano funkcje modelujące pomiar i wariancje złożone następującyc[...]
EN Monitoring and control of ventilation in mines requires the measurements of basic parameters on the regular or periodic basis. The main parameters of the ventilation process include: -average velocity and stream of air in the mine headings; -concentration of hazardous gases in the air stream; -absol[...]
10
51%
Diagnostyka
PL Diagnostyka wibracyjna maszyn jest zwykle oparta na wykorzystaniu akcelerometrów. Ich kalibracja jest konieczna w celu uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk akcelerometrów przy użyciu pobudzenia wielosinusoidalnego. Zaproponowano również [...]
EN Vibrational diagnostics of machines is usually based on use of accelerometers. Their calibration is required in order to obtain reliable results. This paper presents method for calibration of accelerometers using a multisinusoidal excitation. There is also proposed a procedure for estimating uncerta[...]
11
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Każdy pomiar bez wzglądu na zastosowaną metodę i użyty przyrząd pomiarowy jest obarczony mniejszym bądź większym błędem. Ponieważ błąd pomiaru jest nieunikniony, zatem należy go podawać łącznie z wynikiem pomiaru. Metoda uproszczona określania niepewności pomiaru nie wymaga powadzenia szeregu prób. [...]
EN Every measurement without regard on the used method and measuring device is burdened with smaller or bigger error. Because an error of the measurement is inevitable, it should be presented together with the result of the measurement. A simplified method of estimating of the uncertainty of measuremen[...]
12
41%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 396-401
PL Przedstawiono dwie metody oceny niepewności próbki danych doświadczalnych o niewielkiej liczebności, odporne na zawarte w niej tzw. odstające obserwacje pomiarowe, tj. o wartościach znacznie różniących się od pozostałych. Umożliwiają one wyznaczanie w sposób wiarygodny statystycznych parametrów wyni[...]
EN Presented are two methods of assessing the value and uncertainty of the measurand from the sample of experimental data which are resist to contained therein small number of outliers, i.e. values of measurement data significantly different from the others. This allows to set a credible statistical pa[...]
13
41%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 2 47--55
PL W dwuczęściowej pracy omówiono zastosowanie statystyki odpornościowej do oceny wartości i niepewności menzurandu uzyskiwanych na podstawie próbki danych doświadczalnych, gdy niektóre z tych danych różnią się istotnie od pozostałych, czyli są outlierami. Metodami odpornościowymi wyznaczono parametry [...]
EN This two-part paper discusses the use of robust statistics to assess the value and uncertainty of measurand obtained from a sample of experimental data when some of these data differ significantly from the others, i.e. are outliers. The statistical parameters of the measurement result are determined[...]
14
41%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 3 45--51
PL W artykule omówiono iteracyjną metodę odporną Algorytm S. Stosuje się ją do oszacowania precyzji określonej metody pomiarowej na podstawie wyników badań jednorodnych obiektów w wielu akredytowanych laboratoriach, gdy oceny dokładności pomiarów w niektórych z nich są odstające. Wypadkową odporną ocen[...]
EN This two-part paper discusses the use of robust statistics to assess the value and uncertainty of measurand obtained from a sample of experimental data when some of these data differ significantly from the others, i.e. are outliers. The statistical parameters of the measurement result are determined[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last