Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  umowa przewozu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 195--202
PL Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących tak zwanych aktów staranności umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika za szkody w przesyłce i wynikające z opóźnienia w przewozie. W opracowaniu wskazano na istotę aktów staranności i ich charakter na gruncie poszczegó[...]
EN The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a damage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence and their nature[...]
2
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 20--22
PL Autor, na przykładzie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, dokonuje analizy prawnej kwestii związanych z odszkodowaniem, którego od przewoźnika publicznego domaga się pasażer na skutek opóźnienia się autobusu. W artykule przybliżono najpierw, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby doszło do zawarcia [...]
EN The author, using the example of District Court in Katowice judgement, performs a legal analysis of issues related to the compensation, requested from a public carrier by a passenger as a result of delayed bus. The paper first introduces the premises, which must occur to conclude a passage contract [...]
3
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 3 (39) 161--172
PL Autorzy omawiają zagadnienie możliwości uwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą lub awarią środka transportowego. Analiza przepisów międzynarodowych i krajowych prowadzi do wniosku, że stan pojazdu, jako samoistna przyczyna szkody, objęty jest zakresem odpowiedzial[...]
EN The authors present the issue of the carrier’s possibility to release himself from the liability for the damage caused by the defect or failure of the means of transport. The analysis of the international and domestic provisions leads to a conclusion that the technical condition of the vehicle, as a[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 169--180
PL Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozo[...]
EN This article aims to determine the legal nature of contracts of carriage of goods by pipelines. The author reviews the previous opinions in the literature and analyzes the provisions of relevant legislation, with particular regard to the provisions of the Civil Code concerning the contract of carria[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 181--193
PL W artykule omówiono problem kwalifikacji umów zawieranych na podstawie lakonicznie sformułowanych zleceń w transporcie samochodowym, jako umów przewozu lub umów spedycji. Autor wskazuje na konieczność dokonywania wykładni oświadczeń woli stron umowy, na podstawie art. 65 k.c. Akceptuje wykształcone [...]
EN The article discusses the issue of qualification of contracts concluded in road transport on the basis of crisply formulated orders as a contract of carriage or a forwarding contract. The author points to the need for interpretation of declarations of intent of the contracting parties in accordance [...]
6
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 2 (42) 49--57
PL Artykuł poświęcony jest problemom związanym z ustaleniem terminów przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w sytuacjach, gdy podstawa takich roszczeń nie wynika z przepisów przewozowych, czy to krajowych, czy też międzynarodowych. Autorka, uwzgl[...]
EN The article is devoted to the problems related to the establishment of limitation periods for claims on account of non-performance or improper performance of the contract of carriage of goods, where the basis for such claims does not derive from transport regulations, be it domestic or international[...]
7
84%
Logistyka
2015 nr 2 666--673, CD1
PL Przesłanki wynikające z Białej Księgi Transportu z 2011 r. skierowane są ku jednolitości prawa unijnego dotyczącego transportu. W artykule przedstawiono części wspólne wynikające z prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, które obowiązują przewoźników drogowych. W pierwszej części omówiono is[...]
EN The premises arising out of the White Paper on Transport 2011 aim at standardization of EU law on haulage. The following article presents common provisions of international, EU and national law binding for road hauliers. In the first part of the following article the essence of a contract of carr[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 25 55--68
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad dotyczących ustalania wysokości wynagrodzenia przewoźnika w świetle ustawy Prawo przewozowe. Autor opisuje ogólne zasady określania wysokości wynagrodzenia przewoźnika, zwracając uwagę na rolę taryf wydawanych przez przewoźników. Zasadnicza część artykułu dot[...]
EN The aim of the article is to present the rules of setting carriage charges in relation to road carriage under the Transport Law. The author describes the general rules of setting carriage charges indicating the role of tariffs established by a carrier. The main part of the article is dedicated to th[...]
9
84%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 2 (42) 9--19
PL Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie procesu rozwoju umowy przewozu rzeczy ze wskazaniem na zasadnicze okoliczności, które wpływały na takie, a nie inne ukształtowanie podstawowych praw i obowiązków stron tej umowy. Spojrzenie historyczne pozwala postawić pytania o kierunki dalszej[...]
EN The purpose of this article is to outline briefly the development of the contract of carriage of goods, pointing out the essential circumstances which have influenced the formation of fundamental rights and obligations of the parties to the contract. The historical perspective allows to ask question[...]
10
84%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 2 (42) 73--83
PL Do podjęcia tematyki odpowiedzialności przewoźnika znajdującego się w upadłości doprowadziły liczne problemy natury prawnej, z którymi muszą się mierzyć biura podróży i ich klienci. Dochodzenie odszkodowań od przewoźnika znajdującego się w upadłości w przedmiocie niewykonania umowy przewozowej najcz[...]
EN The performance of tourist services in today’s legal realities proves to be a long-term and at the same time complicated in legal terms. This is for many reasons. One of the most important is the multiplicity of legal regulations covering the matter under consideration, while at the same time necess[...]
11
67%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 75--82
PL Jak wiadomo, w ogóle nie ma międzynarodowej konwencji o przewozie towarów. Każdy sposób opiera się na jednej lub kilku konwencjach międzynarodowych, które szczególnie regulują świadczenie międzynarodowego transportu drogą morską, koleją, drogą lub powietrzem. Zatem multimodalny transport towarów cha[...]
EN As is well known, there is no international convention for the carriage of goods in general. Each mode of transport counts on one or several international conventions that specifically regulate the provision of international transport by sea, rail, road or air. Thus, multimodal freight transport are[...]
12
67%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 1 (37) 273--283
PL Celem artykułu jest analiza konstrukcji zastosowanej w Konwencji CMR oraz Regułach rotterdamskich, polegającej na odwołaniu do hipotetycznej umowy przewozu dla określenia właściwego reżimu odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu. Autorzy doc[...]
EN The aim of the article is to analyze the structure used in the CMR Convention and Rotterdam Rules, which involves reference to the hypothetical contract of carriage to determine the proper liability regime of the carrier who uses more than one mode of transport. The authors conclude that the provisi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last