Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrasonic method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 1 125--135
EN This paper presents a solution that utilises ultrasonic technology to allow monitoring snow layer thickness or water level based on measurement from air. It describes the principle of operation of a measurement device using three methods of compensating for changing external factors affecting applia[...]
2
100%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 4/1 1009--1014
EN Using AlCl3 and ammonia as starting materials, Al2O3 nanoparticles were fabricated by the chemical precipitation method. Morin was chemically bound on the surface of Al2O3 nanoparticles by the ultrasonic method, and the Al2O3-morin fluorescent nanocomposite was obtained. Because of interaction betwe[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania techniki ultradźwiękowej do oceny stanu form wilgotnych wykonywanych z mas wiązanych bentonitem. Stan formy opisują takie jej cechy jak: wytrzymałość, zdolność do odprowadzania gazów, zdolność do przejmowania ciepła, sprężystość itp. Wszys[...]
EN In the article investigation results, referring to the application of the ultrasonic method to evaluate the condition of green moulds made of bentonite bonded sands, are presented. The condition of mould is described by such features as: strength, ability to carry away gases, ability to take up the [...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono możliwości środowiskowego programu DASYLab do obliczeń podstawowych parametrów w przepływie dwufazowym ciecz-gaz. Zaprezentowano moduły programu do wyznaczania prędkości, częstotliwości tworzenia się pęcherzy i konturu przepływu fazy gazowej.
EN There are presented possibilities of the environmental DASYLab program for calculation the basic parameters in the two-phase fluid-gas flow. Particular moduli of program are shown especially those for determination of velocity, frequency of generation of bubbles as well as contours of gas phase flow[...]
5
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono niektóre możliwości użycia metod ultradźwiękowych do kontroli zgrzein punktowych. Podano przykłady zastosowania wspomagania komputero9wego w praktyce wykonywania badań w czasie rzeczywistym tworzenia zgrzeiny, jak i po jej wykonaniu. Analizowano możliwości rozróżnienia niezgodności zewnętrz[...]
EN Some possibilities of use ultrasonic testing for spot welds were discussed. Few cases of use of computer aided methods in real time control of the process of creating the spot weld end post welding testing were highlighted. The analysis of chances of recognition of surface and under failures in spot[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 2 255-267
PL Celem pracy jest adaptacja metody ultradźwiękowej do wyznaczania profilu stężenia zawiesin podczas sedymentacji. Przedstawiono model propagacji fal w zawiesinie, na podstawie którego wyznaczono zależność między prędkością fali a stężeniem objętościowym zawiesiny oraz zależność współczynnika tłumieni[...]
EN The aim of this paper was the application of the ultrasonic method to determine the concentration profile of suspensions during their sedimentation. The model of wave propagation in the suspensions was presented, on the basis of which the relations between the wave velocity and the volume fraction a[...]
7
100%
Engineering of Biomaterials
EN The aim of this investigation is to establish an improved non-destructive ultrasonic through-transmission technique to monitor the setting behaviour of calcium phosphate cement samples. On the basis of ultrasound techniques the elastic properties of cement paste after different soaking time in Ringe[...]
8
88%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Cotton fabrics were dyed with natural coloring matter extracted from curcuma longa (turmeric) using traditional heating method and power ultrasonic method. Factors affecting dyeing properties such as pH values, salt conc., temperature, time of dyeing bath and ultrasonic power were studied. Environme[...]
9
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 118 169--176
PL W artykule wykonano analizę w zakresie możliwości i przydatności nieinwazyjnych metod detekcji przemieszczania frontów palenia w ładunkach stałych paliw rakietowych usytuowanych w laboratoryjnych komorach spalania typu bomba Crawforda lub zaelaborowanych w silnikach rakietowych. Przed analizą ka[...]
EN It was done an analysis concerning capabilities and application suitability of non-intrusive methods for detection of movement of burning zones in solid rocket propellants inserted in special, laboratory combustion chambers of type Crawford combustion bomb or situated in rocket motors. Before [...]
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 59--64
PL Zaprezentowano nową metodę oceny zawartości lepiszcza aktywnego w masie formierskiej. Podstawę do oceny zawartości lepiszcza aktywnego w masie stanowią badania ultradźwiękowe masy. Umożliwiają one wyznaczenie współczynnika kC charakteryzującego własności sprężyste masy formierskiej. Na po[...]
EN A new method is presented for active binder content evaluation in moulding sand. The evaluation is based on ultrasonic research of the moulding sand, which permits determining the kC factor that characterises elastic properties of the sand. On the ground of the L = f(kC) relati[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono potrzeby monitorowania oraz pomiaru przepływu cieczy z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej na małych otwartych kanałach przepływowych. Omówiono zasady pomiaru przepływu cieczy tą metodą oraz jej wady i zalety. Omówiono główne źródła błędów metody ultradźwiękowej pod kątem j[...]
EN The paper presents the ways of ultrasonic monitoring and measurement of water flow in small natural channels. The idea of ultrasonic method for volume flow measurement is presented and its advantages and disadvantages are discussed. The main error sources, and their influence to the measurement accu[...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents results of research on changes of elasticity and durability properties of moulding sands with a hydrophilic binder. The research concerns the surface layer of a mould. The presented loss of durability in the layer can be caused by too fast dehydration of the binder. The course and [...]
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Selected applications of ultrasonic method for examining basic technological and rheological properties of traditional moulding sands are presented. The ultrasonic method permits evaluation of basic technological properties of moulding sands on the grounds of the correlation curves t = f(W), Rcw = f[...]
14
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawiono lokalizację defektów we wlewkach kuziennych, wskazując na porowatość osiową, która jest skutkiem działania krystalizacji. Wskazano na zawodność metody ultradźwiękowej w przypadku wlewków masywnych o masie dochodzącej do 110 T, gdyż po przekroczeniu pewnej masy krytycznej wlewka kuzienn[...]
EN A localization of some defects within the forging ingots has been shown to underline that axial porosity is the result of the solidification. It has been pointed out that ultrasonic method is deceptive in the case of massive ingots of the mass equal almost to 110 T. After a crossing a certain critic[...]
15
75%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 3 409-414
PL W pracy wykorzystano metodę ultradźwiękową do badania mechanizmu wzajemnego oddziaływania szkieł nawozowych i roztworów kwasu solnego lub cytrynowego symulujących warunki naturalnego środowiska glebowego. Przebieg biodegradacji szkła badano poprzez obserwacje mikroskopowe zmian jego powierzchni, pom[...]
EN In the study, an ultrasonic method was used to examine the interaction between glassy fertilizer and acidic solutions (HCl, citric acid), simulating conditions of the natural soil environment. The course of biodegradation of the glass has been studied by observing microscopic changes in the surface,[...]
16
75%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 208-212
PL Opracowano metodę pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej w przypadku tworzyw gres porcellanato. Dokonano wyboru odpowiedniego aparatu i głowic ultradźwiękowych, metoda ultradźwiękowa stworzyła możliwość badań niejednorodności, anizotropii i właściwości sprężystych wytypowanej[...]
EN The methodology of measurement of longitudinal and transverse ultrasonic wave velocity was worked out in the ceramic gres porcellanato bodies. The selection of suitable apparatus and the ultrasonic heads was executed. Ultrasonic methodology created possibility of the investigation of in-homogeneity,[...]
17
75%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 160-163
PL Przedstawiono przydatność metod ultradźwiękowych do optymalizacji składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu gres porcellanato. Wykazano zależności o wysokich współczynnikach korelacji R2 > 0,96 między prędkościami podłużnej fali ultradźwiękowej a nasiąkliwością, wytrzymałością na zginanie [...]
EN The paper presents usefulness of ultrasonic methods for optimisation of the raw materials composition for gres porcellanato tiles manufacturing. Very good correlation (R2>0,96) was found between velocity of longitudinal ultrasonic wave and basic parameters of the studied ceramic materials, i.e.: wat[...]
18
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 576-581
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości sprężystych i wytrzymałościowych mas ze spoiwami chemicznymi wywołane działaniem warunków atmosferycznych. Badania dotyczą wierzchniej warstwy formy. Wykazana utrata wytrzymałości w wierzchniej warstwie może być wywołana zarówno wtórną hydratacją [...]
EN In the work there are shown the results of research on changes of elastic and durability of water glass-bonded moulding sand. The research concerns a moulding sand surface layer. Presented decrease of durability in the top layer can be caused either by secondary hydration of binder or too fast dehyd[...]
19
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, związanych z określeniem grubości warstw azotowanych za pomocą powierzchniowych fal ultradźwiękowych. Wyznaczono krzywe kalibracyjne dla stali WCL. Uzyskano dobrą korelację między wynikami pomiarów grubości warstw azotowanych metodą ultradźwiękową przeprowadzonymi[...]
EN The work contains the results of the thickness measurement of nitrided coatings using surface ultrasonic pulses. For this purpose calibrations curves for WCL type alloy steel have been determined. Satisfactory correlation was obtained between the results of thickness measurements performed by ultras[...]
20
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 8 393-395
PL Zaprezentowano wyniki badań wpływu drgań ultradźwiękowych matrycy na gęstości średnie i rozkłady gęstości wyprasek prasowanych z wybranego proszku ferrytowego. W oparciu o kryteria porównawcze z klasyczną metodą prasowania wykazano korzystny wpływ drgań o częstotliwości 21-22 kHz na poprawę wyżej wy[...]
EN Results of the investigation into the influence of die ultrasonic vibrations on an average density and density distribution in the compacts pressed from selected ferrite powders are presented. Based on the comparative criteria with traditionally compaction, beneficial influence of the ultrasonic vib[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last