Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 154
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrafiltracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
PL Na podstawie analizy literaturowej metod unieszkodliwiania i rozdziału emulsji olejowych w wodzie wybrano jako optymalną metodę ultrafiltracji membranowej. Zaprojektowano i wykonano laboratoryjne stanowisko badawcze oraz przeprowadzono na nim szereg badań rozdziału emulsji olejowych w wodzie, w tym [...]
EN When released to the environment those substances may cause very dangerous contamination of the soil and both ground and surface waters with oily substances. Spent cutting fluids are separated in the ultrafiltration process into the oil-free water phase and so called concentrate. Purified water can [...]
2
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1339-1341
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL Rozwój procesów hybrydowych opartych na nowych, zaawansowanych technikach separacji umożliwia opracowanie przyjaznych dla środowiska i człowieka metod utylizacji odpadów. Procesy membranowe są dobrze znaną techniką separacji. Mogą być stosowane zarówno jako samodzielne jednostki, jak i w połączeniu [...]
EN Integrated systems of environmental protection are characterized by a very logic hierarchy of activities. In that hierarchy pollution prevention is considered to be the most important followed by reuse, recycling, incineration and finally deposition. Recovery of lactic acid from waste whey with a us[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ultrafiltracja układów koloidalnych stanowi metodę wydzielania niewielkich koncentracji substancji toksycznych z roztworów wodnych. Przedmiotem badań jest separacja fenoli z roztworów micelarnych niejonowych surfaktantów. Wykorzystano nowy typ surfaktantów - oksyetylenowane estry metylowe kwasów tłu[...]
EN Micellar enhanced ultrafiltration of oxyethylated methyl dodecanoate solutions containing phenol was studied. Oxyethylated methyl dodecanoates of various hydrophilicity were used. Ultrafiltration was carried out in a stirred cell Amicon 8010 type, USA. The hydrophilic, Millipore membranes PLGC type [...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Polisulfon poddano reakcji nitrowania mieszaniną nitrującą (różne stosunki molowe reagentów i czas reakcji), a następnie grupę nitrową poddano redukcji. W zależności od waruków nitrowania otrzymano polisulfon o różnym steżeniu grup nitrowych, a po redukcji - pierwszorzędowych grup aminowych przyłąc[...]
EN Polysulfone was treated with nitration mixture - molar ratio of acids and reaction time was changed. Nitrate groups were reduced into amine ones. Ultrafiltration membranes prepared from aminated polysulfone were characterized during filtration of albumin serum bovine. Modified membranes showed good [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2000 z. 42 1-130
PL Zgodnie z przepisami woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone warunki bakteriologiczne oraz posiadać odpowiednie własności fizykochemiczne. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest prowadzenie uzdatniania wody, a w jego ramach dezynfekcji. Produkcja wody o stałej i wysok[...]
EN According to the regulations, drinking water as well as water for household purposes should meet definite bacteriological conditions and should have respective physicochemical properties. In order to satisfy these requirements, water should be subjected to treatment, and to disinfection being a part[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 183-190
PL Przedstawiono badania nad procesem ultrafiltracji oraz ultrafiltracji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym (PWA). Wykorzystano płaskie membrany z poli(fluorku winylidenu) (PVDF), octanu celulozy (CA) i poliakrylonitrylu (PAN), formowane techniką inwersji fazowej. Jako nadawę zastosowano [...]
EN The laboratory - scale ultrafiltration (UF) experiments were conducted to determine the effect of the presence of powdered activated carbon (PAC) on the UF process performance, especially on flux decline. Poly(vinylidene fluoride) (PVDF), cellulose acetate (CA) and polyacrylonitrile (PAN) membranes[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The temperature, pressure and volume rate flow dependence on the permeate flux of pure water, industrial and non-industrial emulsions of the 50nm membrane was determined.
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 339-342
PL Przeprowadzono badania w celu całkowitego usunięcia oleju z wód zęzowych przez połączenie procesu ultrafiltracji (UF) z fotokatalizą. Ultrafiltrację prowadzono na instalacji pilotowej stosując membrany rurowe z PCV, PVC oraz z polifluorku winylidenu (PVDF). Określono własności transportowe i separac[...]
EN The investigations have been performed for the treatment of bilge water by a combination of ultrafiltration and photocatalytic processes. The separation of oil from bilge water obtained from Szczecin-Świnoujście harbour was performed on a laboratory-scale ultrafiltration pilot plant with tubular mem[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Problem utylizacji zużytych olejów i emulsji wodno-olejowych ma wielkie znaczenie szczególnie w przemyśle maszynowym. Ilość tych emulsji osiąga w Polsce 100 000 ton/rok. Autorzy przeprowadzili badania nad rozdzielaniem zużytych emulsji wodno-olejowych przy pomocy ultrafiltracji. W wyniku tych poszuk[...]
EN The problem of utilization of used oils and oil-in-water emulsions, particularly from machining process, is of great importance. The qantity of these emulsions in Poland reaches 100 000 tons/year. The authors carried out the investigations on separation of used oil-in-water emulsions in ultrafiltrat[...]
11
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 17-27
PL Pogarszająca się jakość wód oraz rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi powodują konieczność stosowania nowoczesnych procesów technologicznych ich uzdatniania. Taką techniką jest ultrafiltracja, proces membranowy pozwalający na usunięcie bardzo szerokiego spektrum za[...]
12
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy wykonano badania mające na celu wyznaczenie wpływu typu surfaktantu na wyniki skuteczności filtracji. Wykorzystano trzy typy surfaktantów: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy, dodecylosiarczan sodu oraz alkilopoliglukozyd. Proces ultrafiltracji przeprowadzono w komórce ultrafiltracyjnej AMIC[...]
EN Micellar enhanced ultrafiltration represents a potentially attractive tool for the removal of different contaminants from waste waters. The ultrafiltration of micellar solutions containing phenol, 4-nitrophenol and Bisphenol-A was studied. Sodium dodecyl sulphate, hexadecyltrimethyl ammonium sulphat[...]
13
70%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 541--549
PL Oczyszczanie wody ze szkodliwych związków może się odbywać za pomocą różnych metod, między innymi adsorpcji (wymiany jonowej), dezynfekcji chemicznej, sedymentacji czy technik membranowych. Większość z tych procesów jest mało efektywna oraz wymaga dużych nakładów energetycznych, co generuje dodatkow[...]
14
70%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 1 9-11
PL W artykule przedstawiono możliwości redukcji zawartości chlorków w ściekach przemysłu rybnego, poprzez regeneracje zużytych solanek z wykorzystaniem ultrafiltracji. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność opisanej metody oczyszczania solanek
EN The paper presents possibility of reduction of chlorides in liquid fish processing wastes by way of ultrafiltration. The results of microbiological tests of ultrafiltration effectiveness are presented.
15
61%
Archives of Environmental Protection
EN The paper presents the results of studies on the changes in the PAHs concentration during pre-filtration and ultrafiltration (UF) processes. In the study, biologically treated wastewater (after denitrification and nitrification processes), discharged from the biological treatment plant and used in c[...]
16
61%
Technologia Wody
PL W artykule scharakteryzowano dwa procesy membranowe: nanofiltrację i ultrafiltrację oraz trzy grupy zjawisk: fouling, scaling, biofouling wywołane poprzez zanieczyszczenia przepływające przez membranę. Ponadto opisano wybrane zastosowania membran nanofiltracyjnych i ultrafiltracyjnych w oczyszczaniu[...]
EN This paper describes two membrane processes: nanofiltration and ultrafiltration, and three groups of phenomena: fouling, scaling, biofouling caused by pollution flowing through the membrane. It deals also with some applications of nanofiltration and ultrafiltration membranes in purification of water[...]
17
61%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 2 153--159
PL Na terytorium Rosji wdrażana jest nowoczesna technologia oczyszczania ścieków i obrotowego zaopatrzenia w wodę produkcji galwanicznych. Przedstawiona technologia, pozbawiona niedostatków tradycyjnych oczyszczalni, pozwala na głębokie oczyszczenie ścieków złożonego składu, znaczne skrócenie wodoodpro[...]
18
61%
Instal
2013 nr 7/8 73--77
PL W artykule opisano technologię uzdatniania wody oraz zasadę budowy nowego mobilnego filtra opracowanego przez zespół badawczy Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej i przeznaczonego do oczyszczania wody pochodzącej ze źródeł powierzchniowych. Opracowany w WITI filtr, przeznaczony jest do stosow[...]
EN The paper presents water treatment technology and the structure of a new mobile filter which is intended for purification of water coming from surface water sources. The filter was developed by the research team at the Military Institute of Engineer Technology (WITI) and is designed for the use by t[...]
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 60-61
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ultrafiltracyjnego uzdatniania solanki pochodzącej z przetwórstwa ryb. Do badań zastosowano membranę ceramiczną o zdolności rozdzielczej 150 kDa. Analizowano i oceniano zależność stopnia zatrzymania białka ogólnego, tłuszczu i chlorku sodu oraz wydajności procesu o[...]
EN Research results dealing with ultrafiltration of waste brine form fish processing are presented in the paper. The ceramic membrane with 150 kDa cut-off was used as a separation medium. Total protein, fat and sodium chloride rejection as well as permeate flux versus trans-membrane pressure and pH of [...]
20
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 104-105
PL W publikacji przestawiono wyniki badań jakości wody odprowadzanej z wylęgarni ryb oraz wyniki badań procesu ultrafiltracji w systemie dwustopniowym z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off \ kDa oraz modułów 3-rurowcgo (stopień 1) i 1-rurowego (stopień II). Wykazano, że w wodzie opuszczającej [...]
EN Research results dealing with quality of water discharged from a fish hatchery and investigation results of two-stage ultrafiltration process with the use of ceramic membranes of 1 kDa cut-off and 3-tubes module (stage 1) as well as 1-tube module (stage II) are presented in the paper. The obtained r[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last