Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy dyskretne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 91-112
PL W pracy dokonano syntetycznego przeglądu nowych publikowanych i niepublikowanych wyników dotyczących dodatnich ciągłych i dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu. W części pierwszej poświęconej układom ciągłym podano rozwiązanie układu równań stanu, warunki konieczne i wystarczające dodat[...]
EN An overview of some recent published and unpublished results on positive fractional continuous-time and discrete-time linear systems is given. The first part of the paper is devoted to the positive continuous-time fractional systems. For those systems the solutions to the fractional state equations [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 415-424
PL W pracy rozpatrzono problem wyjściowej osiągalności oraz wyjściowej sterowalności dodatnich dyskretnych układów ułamkowego rzędu. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające wyjściowej osiągalności oraz wyjściowej sterowalności (w tym wyjściowej sterowalności do zera). Podano wzory do wyznaczania[...]
EN Necessary and sufficient conditions for the output reachability and output controllability for linear positive fractional discrete-time systems are formulated and proved. Simple methods for computation of the control sequences steering the output of the fractional system from zero and nonzero initia[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 2 141-144
PL Podstawowe zasady i funkcje stosowane w mechanice kwantowej zostały przedstawione z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania do interpretacji niektórych procesów w układach elektrycznych o dyskretnej strukturze przestrzennej. Podano odpowiednie relacje wynikające z zasady nieoznaczoności Heisenb[...]
EN Fundamental principle and functions being in use in quantum mechanics are presented from the point of view of their applications for interpretations of some processes appearing in electrical systems with discrete structure. Corresponding relations resulting from the Heisenberg principle for the ener[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 404-408
PL Podane zostaną warunki zewnętrznej i wewnętrznej dodatniości dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Sformułowany zostanie problem realizacji dodatniej dla dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Podana zostanie metoda wyznaczania realizacji dodatniej na podstawie zadanej tra[...]
EN Linear discrete-time fractional-order systems are dealt with in the paper. Conditions for external and internal positivity of linear discrete-time fractional-order systems with single-input and single-output (SISO) are presented. A positive realisation problem for linear discrete-time fractional sys[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 376-387
PL Podano nową koncepcję praktycznej stabilności oraz asymptotycznej stabilności stożkowych liniowych ułamkowych układów dyskretnych. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarczające dla praktycznej stabilności oraz asymptotycznej stabilności stożkowych układów ułamkowych. Wykazano, że: 1) [...]
EN A new concept (notion) of the practical stability and asymptotic stability of cone fractional discrete-time linear systems is introduced. Necessary and sufficient conditions for the practical stability and asymptotic stability of the cone fractional systems are established. It is shown that: 1) the [...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of discrete-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computation [...]
7
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 317-322
PL Podane zostaną warunki wystarczające istnienia stabilnej realizacji dodatniej dla danej właściwej macierzy transmitancji operatorowych. Przedstawione zostaną dwie metody wyznaczania stabilnej realizacji dodatniej dla zadanej macierzy transmitancji operatorowych. Efektywność proponowanych metod zilus[...]
EN Sufficient conditions for the existence of positive stable realizations for given proper transfer matrices are established. Two methods are proposed for determination of the positive stable realizations for given proper transfer matrices. The effectives of the proposed procedures is demonstrated on [...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy dokonano analizy wpływu złożoności przybliżonego modelu odcinkami afinicznego służącego do syntezy regulatora sektorami afinicznego na własności układu sterowania w sytuacji, gdy sterowany obiekt jest nieliniowy. Zaproponowano metodę wyznaczania przybliżonego modelu odcinkami afinicznego, um[...]
EN The paper presents analysis of the impact of the complexity of the approximate piece-wise affine (PWA) model used to compute PWA regulator on the eon troI system properties with nonlinear plant. The method for de termin ing the approximate piece-wise affine model is proposed. The method allows the [...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 135-141
PL W artykule są rozpatrywane dodatnie układy ciągle i dyskretne ułamkowego rzędu. Korzystając z przekształcenia Laplace’a i odpowiednio z przekształcenia Z wyprowadzono rozwiązania równań stanu tych ciągłych i dyskretnych układów ułamkowego rzędu. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarc[...]
EN Fractional positive linear continuous-time and discrete-time systems are addressed. The solutions to the state equations of the fractional systems are derived using the Laplace and the Z transforms, respectively. Necessary and sufficient conditions are established for the internal and external posit[...]
10
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 2 395--399
EN The Drazin inverse of matrices is applied in order to find the solutions of the state equations of fractional descriptor discrete-time linear systems. The solution of the state equation is derived and the set of consistent initial conditions for a given set of admissible inputs is established. The p[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 704--707
PL W pracy omówiono zagadnienia związane z mechanizmami powstawania zatorów komunikacyjnych oraz blokad w przepływie informacji w rozległych sieciach komputerowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano struktury modelowe dla poszczególnych segmentów rozpatrywanego kanału komunikacyjnego. [...]
EN The paper describes an issue connected with mechanism of forming communication congestion and blockades in information flow. A new model structure for specific segments of the considered communication channel was proposed on the basis of the conducted analysis. The paper presents the basic mathemati[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy zawarto genezę i szczegółowy opis opracowanej przez autora metody do uproszczonej analizy dyskretnych, niestacjonarnych układów liniowych określonych na skończonym horyzoncie czasowym w dziedzinie częstotliwości. Artykuł rozpoczyna opis modelu matematycznego układu oraz jego transformacja do[...]
EN The paper develops tools and methods for linear time-varying, discrete-time systems analysis. Considerations begins from a theoretical background. There are definitions, theorems and numerical algorithms for evaluation of approximated Bode diagrams. The main method is based on Singular Value Decompo[...]
13
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Głównym celem niniejszej pracy jest rozszerzenie kryterium Nyquista do badania stabilności układów niestacjonarnych, dyskretnych w sprzężeniu zwrotnym. Rozważania niniejsze rozpoczyna krótki przegląd literatury, oraz przywołanie modelu układu i aproksymowanych charakterystyk Bode'go z części pierwsz[...]
EN The paper concerns on extending the classical Nyquist theorem to stability analysis of linear time-varying discrete-time feedback control systems. We begin from short literature review, model description and approximated Bode diagrams recalled from the first part of the article. Further we present s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last