Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości rozruchowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym: 359, UTD-20 i AD4.236 zasilanych dwoma rodzajami paliwa: olejem napędowym IZ-40 oraz, paliwem F-34 o różnych charakterystykach fizyko-chemicznych. Badania wstępne ich wpływu na charakterystyki rozruchowe[...]
EN The results of starting properties research of 359, UTD-20 and AD4.236 diesel engines fed with two kind of fuels: IZ-40 diesel fuel and F-34 fuel with various physic-chemical characteristics are presented. The initial tests of their influence on engine starting characteristics did not give the unequ[...]
2
100%
Elektroinstalator
2017 nr 5 25--27
PL Coraz częściej nasi klienci stawiają bardzo wysokie wymagania układom zasilania 24 V DC. Z jednej strony muszą być trwałe, niezawodne i sprawne przez długie lata pracując w trudnych warunkach przemysłowych. Z drugiej strony muszą być bezpieczne dla odbiornika oraz sieci zasilającej. Podczas pojawien[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 101-107
PL Praca stanowi wprowadzenie do cyklu badań mających na celu analizę rozchodzenia się zaburzeń w systemach generacji plazmy łukowej. Przeanalizowano poszczególne elementy sytemu generacji plazmy nietermicznej pod kątem generacji zaburzeń, ich oddziaływania na pracę układu zasilającego oraz zmianę para[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 127-133
EN In the paper presented descriptions of control protections and diagnostics circuits of the mining converter rectifier type: NTP 54A 250/6/0,25DC. One described of control procedures of thyristor rectifier in normal operating conditions and in damage states, during galvanic short-circuits and "short [...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 61-65
EN The paper shows the influence of capacity of motor cables on proper functioning of system included frequency converter. Its shows the methods of reduction of cables capacity and results of using a cables about incorrect parameters. Its shows also all the conditions which has to be comply by the cabl[...]
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 2 123-133
PL Artykuł jest pierwszym z zaplanowanego cyklu artykułów związanych z rozdziałem powietrza między cylindry silnika spalinowego. Omówiono w nim skutki nierównomiernej pracy cylindrów. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zróżnicowanie ilości powietrza docierającego do poszczególnych cylindrów. Anali[...]
EN This article is first from to plan series articles connected with air distribution between cylinders of combustion engine. To talk over in it as, a result of uniformity work cylinders. To be the mainly cause of article is first from planned cycle of connected articles with chapter of air among cylin[...]
7
80%
Energetyka
2000 nr 10 465-472
PL Zaprezentowano różnorodność układów zasilania potrzeb własnych. Stwierdzono, że po kilkunastu latach rozwoju doprowadziła ona do układu zbliżonego w swej zasadniczej strukturze do elektrycznego układu potrzeb własnych konwencjonalnego bloku parowego.
EN Versatility of electronic supply systems for steam - gas power station auxiliaries is presented. There is proved, that after dozen or so years of development, this versatility have led to the system similar, in it essential structure, to the supply system of auxiliaries in a conventional energy stea[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 97-101
EN The paper shows the influence of capacity of motor cables on proper functioning of system included frequency converter. Its shows the methods of reduction of cables capacity and results of using a cables about incorrect parameters. Its shows also all the conditions which has to be comply by the cabl[...]
9
80%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Zjawisko migotania światła powstaje na skutek powolnej zmienności (wahań) amplitudy napięcia sieci elektroenergetycznych zasilających źródła światla. Wahania te mają charakter niestacjonarny. Zmienność amplitudy prądu wpływa na wahania napięcia sieci głównie poprzez spadek napięcia na wewnętrznej im[...]
EN A flicker phenomenon is caused by the sloty oscillation of voltage amplitude in a power supply network. These oscillations are of a nonstationary character.Voltage oscillations, maimy created by mains voltage drops within the impedance of the supply system, are influenced by the variabilit[...]
10
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Celowość stosowania zabezpieczeń zimnozwarciowych w sieciach średnich napięć, w celu lokalizacji doziemionej linii jest konieczna. Zwarcia doziemne stanowią przeważającą większość ogólnej liczby zwarć i bardzo często rozwijają się do zwarć wielofazowych, bądź stają się przyczyną zakłóceń lawinowych.[...]
11
80%
Energetyka
2007 nr 8 550-552
PL W latach 90.elektrownia stanęła przed koniecznością modernizacji układów zasilania elektrycznego potrzeb własnych i ogólnych. Pierwszym krokiem było opracowanie koncepcji docelowego układu, opartego na transformatorach 110/6 kV oraz 15,75/6 kV, zapewniającego pełne zapotrzebowanie mocy z dowolnego t[...]
EN In 1990s the PKE SA „Łaziska” power station was faced with the necessity to modernize power supply system for its own and general needs. The first step was to work out a conception of final system basing on transformers 110/6 kV and 15,75/6 kV and ensuring to meet full supply demand from any of thes[...]
12
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podjęciu działań, mających na celu przygotowanie podsystemu energia linii magistralnych do funkcjonowania w sieci kolei transeuropejskich, powinno towarzyszyć dążenie do zapewnienia efektywnego i niezawodnego zasilania elektroenergetycznego linii kolejowej. Realizacja tak sformułowanych zasad dokony[...]
13
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wykorzystanie energii oddawanej przez tramwaj warunkowane jest obecnością innego pojazdu pobierającego energię z sieci na tym samym odcinku zasilania. Energia odzyskana zmniejsza się do kilku procent [1] na liniach tramwajowych o małej intensywności ruchu, jak również na liniach poza godzinami szczy[...]
14
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Coraz powszechniejsze wprowadzanie do eksploatacji w wielu miastach w Polsce tramwajów przystosowanych do hamowania z odzyskiem energii sprawia, że istotne staje się pytanie, czy warto instalować w układach zasilania komunikacji miejskiej dodatkowe urządzenia, takie jak falowniki lub wirujące zasobn[...]
15
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Program modernizacji linii magistralnych PKP obejmuje około 5500 km linii dwutorowych. Celem jest doprowadzenie do stanu, w którym osiągane prędkości maksymalne jazdy pociągów pasażerskich wynosiłyby 160 km/h, a na Centralnej Magistrali Kolejowej - 200-250 km/h. Linie te są ujęte w europejskiej siec[...]
16
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 99 109--118
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych napędu z trójpasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym, zasilanym ze zmodyfikowanego układu zasilania. Opracowany układ zasilania umożliwia zmianę konfiguracji połączeń uzwojeń biegunowych lub pasm silnika SRM z szeregowej na równoległą w tr[...]
EN The paper presents the results of simulation studies of the drive with a three-band switched reluctance motor, powered from a modified power supply system. The developed power supply system enables to change the configuration of connections of windings or SRM motor bands from serial to parallel duri[...]
17
70%
Logistyka
PL W artykule omówione są przykłady kilku rozwiązań konstrukcyjnych układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Przedstawione w ujęciu chronologicznym rozwiązania wskazują tendencje oraz kierunki rozwoju układów zasilania. W artykule przedstawiono także podstawowe cechy kolejnych rozwiązań oraz [...]
EN The paper discusses examples of several fuel system design solutions of diesel engines. The solutions, presented in a chronological order, show tendencies and trends in fuel system development. The paper presents also basic features of the consecutive solutions and their working principles.
18
70%
Napędy i Sterowanie
PL Rozwój najnowszych technologi, rosnące ceny surowców energetycznych oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa stymulują rozwój coraz to nowych, przyjaznych środowisku układów zasilania i napędu. Nikogo nie dziwią już panele słoneczne umieszczone na budynkach mieszkalnych. Dzięki nim mo[...]
19
70%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 7-8 26-31
20
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 45-48
EN In the paper a method of eliminating of higher harmonics in the mains current using an active filter is presented. The current harmonics can be generate by nonlinear loads as a DC motor with a controlled rectifier, an induction motor fed from a PWM inverter and so an. The active filter that is propo[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last