Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ zapłonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zbudowany model wykorzystano do analizy wpływu zmiany parametrów napięcia zasilania akumulatora na wartości wyładowania iskrowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wy[...]
EN Mathematical model of a battery ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for analysis of influence of battery voltage changes on value of spark discharge energy. Results of laboratory and exploitation experiments of the co[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Przedstawiono również model bezrozdzielaczowego systemu zapłonowego w aspekcie poprawnej pracy świecy zapłonowej. Dokonano porównania i weryfikacji wyników zdjętych na obiek[...]
EN Laboratory researches results of battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. Aanalysis of ignition systems work is showed from aspect of correct work of sparking plug. Comparation and verification of real object results together with comp[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bezrozdzielaczowego układu zapłonowego współpracujący z silnikami spalinowymi. Zaproponowany model wykorzystano do analizy wartości poszczególnych elementów konstrukcyjnych układu zapłonowego. Do opracowania modeli matematycznych wykorzystano wyniki badań [...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 61--72
PL W pracy omówiono rolę stanowiska laboratoryjnego w procesie edukacyjnym. Skupiono się na projekcie i konstrukcji stanowiska do badań laboratoryjnych układu zapłonowego sterowanego komputerowo. W zbudowanym stanowisku użyto zaawansowany elektroniczny układu sterowania zapłonem pozwalający na poznanie[...]
EN This lecture presents the role of the testing stands in education process. It's mainly focused on design and construction of test bench equipped with computer controlled ignition system. Usage of modern electronic ignition system allows to know the functional connections between its components witho[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 215--222
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia energii przez układ zapłonowy CDI stosowany w jednostkach bezzałogowych. Szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienie zjawisk elektrycznych odpowiedzialnych za dynamiczne zmiany poboru prądu w funkcji prędkości obrotowej.
EN This paper presents the results of energy consumption CDI ignition system used in unmanned units. Particular attention was paid to the explanation of electrical effect responsible for the dynamic changes in power consumption as a function of speed.
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 115--120
PL W artykule opisano budowę układu zapłonowego CDI zasilanego ze źródła bateryjnego, o napięciu 3,7 - 4,8 V, przeznaczonego do mikrosilników spalinowych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na zintegrowanie układu, w którym główną rolę pełni odpowiednio zaprogramowany mikrokontroler. S[...]
EN The article describes the construction of CDI ignition system powered by a battery source, a voltage of 3.7 - 4.8 V, intended for micromotors gas. The paper presents design solutions allow the integration of the system, in which the main role is played properly programmed microcontroller. Particular[...]
7
100%
Materiały Wysokoenergetyczne
2010 T. 2 94--96
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tekście omówiono system zapłonowy reaktora plazmowego GlidArc wykorzystujący elektrodę zapłonową. Zwrócono uwagę na jego wady i zaproponowano modyfikację sposobu realizacji zapłonu. Realizacja zapłonu z użyciem dwóch elektrod zapłonowych istotnie zmniejsza ilość zaburzeń przewodzonych do obwodów z[...]
EN The text discusses the GlidArc plasma reactors ignition system that uses an ignition electrode. Attention was drawn to its defects and was proposed the modification of the ignition system. Implementation of the ignition with two electrodes significantly reduces the conducted disturbances to power ci[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 143-148
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego bezstykowego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zaproponowany model wykorzystano do doboru parametrów konstrukcyjnych elementów układu zapłonowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wyniki badań laborat[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 5467--5476
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zbudowany model wykorzystano do analizy wpływu zmiany parametrów napięcia zasilania akumulatora na wartości wyładowania iskrowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wy[...]
EN Mathematical model of a battery ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for analysis of influence of battery voltage changes on value of spark discharge energy. Results of laboratory and exploitation experiments of the co[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 167--170
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu zapłonowego sterowanego ze sterownika silnika. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu zapłonowego. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych czy nawet diagnoskopów jest nie[...]
EN The paper presents the problem of testing the ignition system controlled by the engine controller. The aim of the diagnostic tests to determine the state of efficiency of the ignition system. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller investig[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 2219--2226
PL Obecne silniki spalinowe wyposażone są w precyzyjne układy sterowania dawką paliwa oraz nowoczesne układy zapłonowe. Możliwości poprawy wskaźników pracy silników wymagają dokładnej analizy procesu spalania. Artykuł dotyczy sposobów określania temperatury za pomocą badań optycznych. Optyczna rejestra[...]
EN The current internal combustion engines are equipped with a precise control system of fuel doses and combustion processes. The possibility to improve the indexes of engines requires a thorough analysis of combustion processes. The optical research of combustion process is one of the methods for anal[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 30--33
PL W pracy podjęto próbę wprowadzenia elementów quasi-indukcyjnych, aby opisać równaniem ułamkowego rzędu układy zapłonowe. Dwa typowe systemy zostały zbadane, po czym przeprowadzono dla nich analizę numeryczną.
EN This paper attempts to introduce a quasi-inductive element into ignition system and describes it by fractional order equation. Two typical systems have been studied and numerical analysis has been conducted.
14
75%
Logistyka
2014 nr 6 9173--9178
PL W pracy przedstawiono różne typy rozwiązań konstrukcyjnych układów zapłonowych i ich wpływ na wartość energii wyładowania iskrowego. Pokazano schematy różnych typów klasycznych oraz bezstykowych układów zapłonowych. Omówiono oraz przeprowadzono analizę porównawczą układów. Pokazano proces sterowania[...]
EN Various types of ignition systems solutions and their impact on the vale of spark ignition has been presented in the paper. Wiring diagram showing the operational model of spark discharge ignition systems together with discussion and comparative analisys of ignition systems has been presented. Ignit[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 265-266
PL W artykule omówiono nowe możliwości kształtowania charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Przedstawiono możliwości zastosowaniu sterowanej cewki zapłonowej o zmiennych, sterowanych, parametrach elektrycznych.
EN Paper discussed the new possibilities of formation with sparkle ignition the external profile of combustion engine in article were have talked over. One introduced the possibility the use of steered ignition bobbin about variables the, steered, electric parameters.
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 2869--2876
PL W artykule przedstawiono analizy wybranych, europejskich przepisów lotniczych oraz standardów międzynarodowych na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego. Przedstawiono podstawę prawną wymagań konstrukcyjnych i organizacyjnych wynikających z prawa lotniczego i pr[...]
EN The paper is an analysis of selected European regulations and international standards on the design of electronic ignition system of an aircraft piston engine. Applicable laws and regulations were listed. Then their basic requirements for aircraft ignition system design were analyzed with regard to [...]
17
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę i rozwiązania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Dokonano badań wpływu parametrów konstrukcyjnych układów zapłonowych na wartość napięcia przeskoku, natężenia prądu wyładowania oraz poprawność pracy świecy zapłonowej[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used for selection of construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the compo[...]
18
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę metod diagnozowania bateryjnych układów zapłonowych współpracujących z silnikami spalinowymi. Samochody zbudowane są w oparciu o wiele mechanizmów i układów ze sobą współpracujących. Poszczególne obwody znajdujące się w pojeździe samochodowym są mniej lub[...]
EN Description of method of engine battery ignition systems diagnosing is presented in the article. Nowadays produced vehicles are complicated and constructed using multiple cooperating systems. Different levels of complication of systems used in production influences the degree of analysis and diagnos[...]
19
63%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 3-4 175-184
PL W artykule przedstawiono model matematyczny bateryjnego układu zapłonowego współpracującego z silnikami spalinowymi. Zaproponowany model wykorzystano do doboru parametrów konstrukcyjnych elementów układu zapłonowego. Do opracowania modelu matematycznego wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych oraz[...]
EN Mathematical model of a battery contactless ignition system co-operating with combustion engines has been presented in the paper. The proposed model has been used to select construction parameters of the ignition system elements. Results of laboratory and exploitation experiments of the components o[...]
20
63%
Elektro Info
2013 nr 10 66--69
PL Jednym z najważniejszych układów elektrycznych silników spalinowych o zapłonie iskrowym jest układ zapłonowy odpowiedzialny za doprowadzenie do wyładowania iskrowego między elektrodami świecy zapłonowej pod wpływem wysokiego napięcia i za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Wartość chwilowa tego [...]
EN Ignition circuit is one of the most important electrical circuits of a spark – ignition combustion engine. It is responsible for high – voltage electric discharge between spark plug electrodes to burn air – fuel mixture. Instantaneous value of the high voltage is dangerous because it may reach sever[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last