Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ wtryskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule opisano przydatność funkcji koherencji do diagnozowania pomp wtryskowych silników okrętowych. Za jej pomocą badano zarejestrowany sygnał fal sprężystych emisji akustycznej. Określono charakterystyczne częstotliwości pochodzące od konkretnego symptomu uszkodzeń. Wykazano, że interpretacja [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące układów zasilania stosowanych w obecnie produkowanych silnikach o zapłonie samoczynnym (ZS). Zostały omówione układy zasilania wyposażone w pompowtryskiwacze i układy typu zasobnikowego Common Rail. W układach tych sterowanie i sprawdzanie para[...]
3
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 2 26--28
PL Zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie są często przyczyną uszkodzenia silnika spalinowego lub pogorszenia jego osiągów.
4
86%
Diagnostyka
2000 Vol. 23 57-60
PL Diagnostyka znalazła zastosowanie w następujących fazach istnienia obiektu: wartościowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. W wymienionych fazach zastosowanie diagnostyki wynika z występowania rozrzutu technologicznego wytwarzanych elementów silników okrętowych i intensywnego ich zużycie [...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2000 Z. 278 3-213
PL Praca dotyczy badań przebiegów ciśnień i ruchów iglicy rozpylacza w układach wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Celem jej było rozpoznanie parametrów tych przebiegów oraz powiązanie ich z niektórymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w układach wtryskowych i w silniku. Przedstawiono w nie[...]
EN The present study concerns the investigations of time histories of pressure and movements of the nozzle needle in fuel injection systems of compression-ignition engines. The study has been aimed at examining the parameters of these time histories and relating them to some processes and phenomena tha[...]
6
86%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Jednym z układów silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym jest układ wtryskowy, którego zadaniem jest doprowadzenie paliwa do komory spalania przy zachowaniu szeregu warunków. Należy do nich między innymi ciśnienie tłoczenia paliwa odpowiedzialne bezpośrednio za wielkość i prędkość dawki wtryśnięt[...]
EN Analysis of data obtained vehicles operating, proves that in 70% cases [2, 3, 5], undesirable operation of diesel engines are caused by not efficiencies of the fuel injection system. According to this the estimation of technical components condition of this system, is a very important part of invest[...]
7
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1044--1048
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących elektronicznego układu wtryskowego paliwa silników spalinowych, które mogą mieć zastosowanie w zagadnieniach diagnostycznych. Opisano budowę i zasadę działania typowego układu wtryskowego oraz poddano analizie jego część elektroniczną. Przedstawiono [...]
EN The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analyzed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector[...]
8
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zamieszczono informację o rozwiązaniach konstrukcyjnych układów wtryskowych typu Common Rail oraz badaniach eksperymentalnych dotyczących ich oceny pracy i stanu technicznego w silnikach o ZS zasilanych ON i biopaliwem po przebiegu eksploatacyjnym 3000 mth.
EN The work gives an information about the types of designs of Common Rail injection systems. It also contains the data on experimental research covering the evaluation of their operation and technical condition in diesel engines fueled with diesel oil and biofuel after exploitation run of 3000 mth.
9
86%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 115--129
PL Celem przedstawionych analiz było określenie zakresu, wielkości oraz kierunku zmian, jakim podlegają zadane czasy wtrysku. Omówiono zależności między sygnałem sterującym a sterowanymi czasami wtrysku i czasami uniesienia iglicy poszczególnych części dawki. Sterowane czasy wtrysku wyznaczano, przepro[...]
EN The aim of this analysis was to determine the range, magnitude and direction of changes which are subjected to set injection times. One discussed the relationship between control signal, the controlled injection times and lift times of the needle individual parts of fuel delivery. Controlled injecti[...]
10
86%
Transport Samochodowy
2017 z. 4 77--90
PL W artykule opisano wpływ dodatku do paliwa służącego do regeneracji układu wtryskowego na parametry pracy w tym temperatury czynnika roboczego i składniki toksyczne spalin w silniku o zapłonie samoczynnym. Opisywany dodatek do paliwa został użyty zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optyma[...]
EN The article shows the effect of the addition to the fuel used for the regeneration of the injection system on the operating parameters including the working medium temperature and of toxic components of the exhaust gas in the compression ignition engine. This fuel additive has been used according to[...]
11
72%
Rynek Energii
2012 Nr 4 104--108
PL Artykuł przedstawia koncepcje diagnozowania silników wolnoobrotowych MAN ME-C, które mają zostać przekształcone w silniki zasilane paliwem gazowym MAN ME-GI. Obiektem przeprowadzonych badań przedstawionych w artykule są wolnoobrotowe silniki MAN B&W ME-C zainstalowane na statku LNG Q-FLex Al Oraiq j[...]
EN The article presents a conception of the diagnosis MAN ME-C slow speed marine diesel engines, which will be converted into a natural gas fuel powered engines such as MAN ME-GI diesel engines. Research such as MAN B&W ME-C will focus on slow speed Diesel Engines on board LNG Q-FLex Al Oraiq Japanese [...]
12
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań określające pasma częstotliwości sygnału emisji akustycznej (EA) związane ze zjawiskami zachodzącymi w układzie wtryskowym silnika wysokoprężnego. Na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej określono gęstość widmową wyznaczoną dla zjawiska lub zachodzących[...]
EN The presented research results specify the frequencies of an acoustic emission (AE) signal connected with phenomena occurring in the injection system of a diesel engine. From the time-frequency analysis the spectrum density was determined for a phenomenon or changes caused by the wear or damage of a[...]
13
72%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 47-50
PL W artykule przedstawiono typowe rodzaje zużycia układu wtryskowego na tle innych układów funkcjonalnych silników okrętowych. Przedstawiono możliwość zastosowania sygnałów emisji akustycznej (EA) do diagnozowania procesu wtrysku. Wykazano, że w częstotliwości około 12 - 16 kHz można wyodrębnić "czyst[...]
EN Typical wear cases of fuel injection system, in confrontation with other main functional systems of the marine diesel engine are presented in the paper. The possibility of apply the acoustic emission signals for condition monitoring of injection process and the operation of injection pump and inject[...]
14
72%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Probabilistyka, jako dział matematyki zajmujący się badaniem prawidłowości występujących w zdarzeniach losowych, pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w silnikach okrętowych. Analizie poddano układy wtryskowe wybranych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Rozpatrzono dwie grupy[...]
EN Probabilistics as a mathematical discipline exploring the regularities occurring among random events can be used to estimate a probability of diesel engine failure. Fuel injection systems of selected marine diesel engines were analyzed in this respect. Two groups of engines were considered, divided [...]
15
72%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł prezentuje wyniki badań stanowiskowych wtryskiwaczy silnikowych i probierczych z różnymi rozpylaczami. Analiza uzyskanych wyników dowodzi znacznej rozbieżności w objętościach dawkowania przy tych samych rozpylaczach i obudowanych wtryskiwaczy. Dlatego też przyjęcie do interpretacji wiarygodn[...]
EN This article provides the results of test-bed testing of engine injectors and of test injectors with different injection nozzles. An analysis of the obtained results has revealed significant discrepancy in the dosage volumes with the same injection nozzles and injectors housings. Therefore it is ess[...]
16
72%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę układów wtryskowych CR aktualnie stosowanych w silnikach o zapłonie samoczynnym oraz informacje dotyczące diagnostyki wtryskiwaczy w tych układach. Opisano podstawowe metody umożliwiające pełną ocenę faktycznego stanu eksploatowanych wtryskiwaczy.
EN The article presents the general characteristics of the CR injection systems are currently used in compression ignition engines as well as information on the diagnosis of injectors in these systems. Describes the basic methodology to enable a full assessment of the actual state operated injectors.
17
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 113--121
PL Przedmiotem opracowania w niniejszym artykule jest opracowany w Katedrze Pojazdów Drogowych i Rolniczych Politechniki Opolskiej, zintegrowany stanowiskowy symulator układu wtryskowo-zapłonowego typu MOTRONIC. System ten jest wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania odpowiedzialny nie tylko, za[...]
EN This article describes the simulator of the integrated injection and ignition system. This simulator based of the MOTRONIC system. This type of simulator is equipped with a microprocessor control system not only for the selection of air-fuel mixture and calculate the ignition time. The other functio[...]
18
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 131-137
PL Przedstawiono metodykę określenia czasu otwarcia wtryskiwaczy w wielopunktowym układzie wtryskowym zasilającym silnik gazowy mieszaniną propanu i butanu w fazie ciekłej (LPG). Zasadniczym celem opracowania było określenie wstępnej mapy czasu otwarcia wtryskiwaczy w zależności od prędkości obrotowej [...]
EN The way of appointing injectors timing in MPI system is presented in this paper. Tested gas engine, PERKINS AD3 152G is powered by LPG. The liquid phase of fuel is injected to the inlet manifold pipes. The main aim of these analysis is creating of injectors timing map depended on speed rotation and [...]
19
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2000 z. 41 7-19
PL W pracy przedstawiono analizę prawidłowości doboru parametrów układu wtryskowego przystosowanego do zasilania silnika PERKINS AD3 152G sprężonym gazem ziemnym. Opierając się na wynikach badań modelowych i stanowiskowych sformułowano wymagania, jakie powinien spełniać układ wtryskowy. Określono chara[...]
EN The analysis of selecting criterions of CNG injection system adapted to filling PERKINS AD3 152G engine was presented in this paper. The requirements for injection system ware formulated in the base on model calculations and stand tests results. This way, fuel efficiency profile and injector timing [...]
20
72%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Ocena stanu pracy układu wtryskowego zajmuje znaczące miejsce w programie diagnostycznych badań spalinowego silnika o zapłonie samoczynnym. Jego stan techniczny wpływa bezpośrednio na proces spalania od przebiegu, którego zależą m.in. moc silnika i toksyczność gazów spalinowych. Właściwa diagnostyka[...]
EN A test of fuel injection system takes a huge place within an operation diagnosis programme for diesel engine. Its condition has an effect on combustion process directly, which determinates power of engine and exhaust toxicity as well. At present diagnosis means not only technical equipment but makin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last