Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ wlewowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono korzyści jakie daje stosowanie nowego, lekkiego systemu do budowy ukladow wlewowych HOLLOTEX. Do niewątpliwych zalet tego nowatorskiego produktu należy z pewnością łatwość montażu oraz elastyczność w łączeniu ze sobą poszczególnych elementów. Druga z wymieni[...]
EN Advantages from an application of the new, light system for building HOLLOTEX gating systems are presented in the first part of the paper. Easiness of assembling and elasticity in joining individual elements belong to undoubted merits of this new product. The second merit together with an insignific[...]
2
86%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 71--77
PL Przedstawiono koncepcję rozwinięcia iloczynowej formuły współczynnika sprawności przepływu żeliwa przez układ wlewowy w formie piaskowej. Zaproponowano określenie: cząstkowego współczynnika drożności kanałów w zależności od długości kanału i przekroju poprzecznego oraz parametru określającego właści[...]
EN It has been presented the conception extension of the productive formula of efficiency coefficient of the grey cast iron flow in channel of the casting mould. It has been proposed determine of the efficiency partial coefficient in dependance for the lengt and cross section of channel and rheologic p[...]
3
86%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper presents the findings of a study of gas emissivity and the volumetric gas flow rate from a patented modified cellulose mix used in production of disposable sand casting moulds. The modified cellulose mix with such additives as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres was us[...]
4
86%
Archives of Foundry Engineering
EN Foundry technologists use their own style of gating system designing. Most of their patterns are caused by experience. The designs differ from plant to plant and give better or worse results. This shows that the theory of gating systems is not brought into general use sufficiently and therefore not [...]
5
72%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono badania symulacyjne przepływu metalu w formie wypełnionej modelem zgazowywanym przeprowadzone z wykorzystaniem dostępnych parametrów termofizycznych. Na końcowe właściwości odlewu wykonanego z wykorzystaniem technologii zgazowywania modelu ma duży wpływ sposób doprowadzenia [...]
EN Using available thermo-physical parameters, the paper describes the simulation studies of metal flow in mould filled with an evaporative pattern. The final properties of casting made in a lost-foam process are greatly dependent on the way by which the metal is fed to mould cavity, on the way by whic[...]
6
72%
Przegląd Odlewnictwa
PL Operacje usuwania układów wlewowych i zasilających mogą w istotny sposób wypływać negatywnie na warunki pracy oraz środowisko naturalne. W zakresie środowiska naturalnego zagrożenie to obejmuje: emisję gazów, pyłów i hałasu, emisję odpadów oraz zużycie energii. Badania przeprowadzono dla odlewów sta[...]
EN The operations of removing the gating and feeding systems can essentially and negatively influence the work conditions and the environment. In the scope of environment the hazard includes: gas, dust and noise emission, waste emission and energy consumption. The research was carried out for the casti[...]
7
72%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Stosowanie filtrów ceramicznych w odlewach z żeliwa szarego i sferoidalnego jest obecnie powszechnie stosowane prawie we wszystkich odlewniach, przynajmniej w odniesieniu do części produkowanego asortymentu. Zasady konstruowania układów wlewowych z filtrami, rozpowszechniane przez samych producentów[...]
EN The use of ceramic filters on various castings in grey and nodular cast irons is at present common in foundries. The use of gating systems with filters is well known and techniques are tried and tested for most types of castings. The main technical issue is to ensure that the placement of the filter[...]
8
72%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Układ wlewowy to podstawowy element w procesie odlewania, który znacząco wpływa na płynięcie ciekłego metalu, transport ciepła oraz krzepnięcie metalu. Optymalny układ wlewowy gwarantuje dobra jakość odlanego produktu. Jednym z głównych elementów układu wlewowego jest kanał wlewowy. Celem pracy było[...]
EN Gating system design is an essential element in casting process which affects significantly the molten metal flow behavior, heat transfer and solidification of the melt. Optimum gating design will lead to a good quality of casting product. One of the major components in gating system is runner. This[...]
9
72%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 477—484
PL W niniejszym artykule przedstawiony został proces wykonywania trójwymiarowego modelu kokili z wykorzystaniem programu ZW3D (2012). Zaprezentowano m.in. definiowanie płaszczyzny podziałowej odlewu w przypadku, gdy nie ma możliwości podziału względem płaszczyzny symetrii, a także procedurę odwzorowywa[...]
EN The process of performing of three-dimensional model using ZW3D (2012) was presented in this article. Presented, among others, setting up a split plane of casting in the case when there is no possibility of division in relation of the symmetry plane, mapping procedure of a model in the form, as well[...]
10
72%
Archives of Foundry Engineering
EN In order to study the effects of various gating systems on the casting of a complex aluminum alloyed multi-way valve body, both software simulation analysis and optimization were carried out. Following, the aluminum alloyed multi-way valve body was cast to check the pouring of the aluminum alloy val[...]
11
72%
Archives of Foundry Engineering
EN Aluminium-silicon castings are typically produced by gravity casting. Bottom gated systems are usually required if surface turbulence is to be eliminated. Latest research has demonstrated, that for every liquid metal there is critical velocity above which the surface will fold over and entrain itsel[...]
12
58%
Archives of Foundry Engineering
EN In contrast to casting to conventional non-reusable 'sand' moulds, for which calculating technique for an optimum design of the gating system is comparatively well-developed, a trial-and-error method is applied mostly for casting to ceramic shell moulds made by the investment casting technology. A t[...]
13
58%
Archiwum Odlewnictwa
PL Kształt komory reakcji technologii In-mold dla żeliwa sferoidalnego jest zaprojektowany tak aby zabezpieczyć jednorodną podaż aktywnych elementów stopowych w różnych położeniach odlewu do płaszczyzny podziału zależnie od prędkości topnienia stopu, jego ziarnistości i temperatury topnienia.
EN The reaction chamber’s shape is designed so to provide the homogeneous supply of the active elements from the master alloy at the different position of the casting towards the parting plane depending on the master alloy’s melting speed, its granulometry and the melt’s temperature. On the section inc[...]
14
58%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Dążenie do poprawy właściwości mechanicznych oraz zmniejszania ilosci braków odlewów spowodowało, że prawie we wszystkich odlewniach w części produkcji stosuje się filtry ceramiczne. Powszechnie uważa się, że filtry zmniejszają ilość wtrąceń niemetalowych w przepływającym metalu i tym samym poprawia[...]
EN The need to improve the castings’ mechanical properties and decreasing their defects is the reason why almost all foundries use ceramic filters. It is generally accepted that filters decrease the number of non-metallic inclusions and in the end improve the quality of the casting. The use of computer[...]
15
58%
Przegląd Odlewnictwa
PL Znane są jako stopy podwójne CuBe oraz stopy w których obok berylu mogą występować dodatki Ni, Co, Ti. W zależności od tych dodatków możemy regulować niektóre właściwości jak np. konduktywność czy właściwości mechaniczne, a także wywierają one wpływ na rodzaj stosowanej obróbki cieplnej. W artykule [...]
EN They are known as binary alloys CuBe and as alloys in which additions of Ni, Co and Ti can occur next to beryllium. In dependence of these additions we are able to control some features, e.g. conductivity or mechanical properties. They also influence the applied heat treatment. Beryllium bronzes, th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last