Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ wieloczłonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 117-122
PL w analizie układów wieloczłonowych stosuje się przeważnie wysoce specjalizowane algorytmy numeryczne, które wymagają dedykowanych programów komputerowych. W artykule przedstawiono podejście sięgające do począi- ków mecłianiki analitycznej. Wykorzystuje ono obliczenia symboliczne wspomagane przez kom[...]
EN Algorithms used in analysis of multibody systems are mainly numeri- cal. They are very specialised and require dedicated computer programs. Another approach, coming back to the origins of analytical mechanics, is presented in the paper. It makes use of symbolic computations aided by a computer algeb[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 193-200
PL W pracy zaproponowano równanie więzów opisujących punktowy kontakt pomiędzy układem wieloczłonowym i nieruchomą krzywką; Równania położenia punktu układu wielomasowego połączono z równaniem opisującym profil krzywki. Z równań prędkości i przyspieszeń punktu wyznaczono pierwsze i drugie pochodne równ[...]
EN The paper presents a formula for a cam/follower contact in a multibody system. Kinematic equations of the multibody structure are combined with the profile equations. From velocity and acceleration formulas, first and the second derivatives of the constraint equations are composed. The kinematical c[...]
3
100%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 1 111--118
PL W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań dynamiki układu zawieszenia pojazdu samochodowego na stanowisku płytowym. Model pojazdu odwzorowuje pojazd marki Fiat Seicento z niezależnym zawieszeniem przednim typu McPherson, z układem kierowniczym oraz wahaczami wleczonymi w zawieszeniu tylnym.[...]
EN The results of the examination of a vehicle suspension system in the plate position are presented in the paper. The model vehicle is a Fiat Seicento with front independent suspension, McPherson type, with the steering system and with the semitrailing arm in the rear suspension. Identification of the[...]
4
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono zagadnienie modelowania dynamiki układów wieloczłonowych. Podano klasyfikację modeli układów wieloczłonowych, a także istotną, z punktu widzenia wyboru metody modelowania, klasyfikację więzów wystepujących w takich układach. Przedstawiono dwa podstawowe podejścia modelowania: mod[...]
EN The problems of multibody systems modelling are presented in the paper. The classification of multibody systems models and, essential for the choice of modelling method, the classification of constraints occuring in such systems are discussed. Two basic approaches of modelling are presented. There i[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 7-12
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie struktury macierzy rzutowej D. Nowością jest to, że macierz D została jawnie uzależniona od nośników informacji strukturalnej układu. Umożliwia to skrócenie obliczeń konkretnej postaci tej macierzy dla układu danego. W niniejszym artykule przedstawiono strukturę m[...]
EN The aim of the paper is a presentation of the projection matrix D structure. A novelty of this contribution is that the matrix D has been expressed as an explicite function of system structure information carriers. This enables a substantial simplification of calculation of the actual shape of this [...]
6
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 70--74
PL W artykule przedstawiono metodologię bazującą na układach wieloczłonowych, umożliwiającą wyznaczenie sił kontaktowych w styku koła z szyną dla dowolnych powierzchni zarówno koła, jak i szyny. Model sił kontaktowych obejmuje siłę normalną z histerezą tłumienia oraz siły styczne wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of соmрlех, threedimensional single wheelset running on track. A methodology is develop here for the accurate description of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed order to determine, during t[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 17-20
EN Modelling huge system consisting of many subsystems and modelled by the professional software package it is useful to reduce degrees of freedom (DOF) of individual subsystem while the chosen eigenfrequencies and eigenvectors are preserved. It can be performed by means of modal condensation [1], [2] [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 83-88
EN The goal of this article is to treat mechanical systems as a multibody system, where the actual shape or outline of a body may not be immediate concern in the process of analysis. A problem formulated analytically is solved rapidly after second derivative for different values of input. In this way[...]
9
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 15--18
PL W pracy przedstawiono metodologię bodowy modeli układów wieloczłonowych z elementami podatnymi w środowisku Matlab/SimMechanics. Przedstawiono dwa odmienne podejścia umożliwiające modelowanie członów układu wieloczłonowego jako podatnych, przy zastosowaniu metody sztywnych elementów skończonych oraz[...]
EN In this work, a methodology to create multibody models in the environment Matlab/SimMechanics, including flexible link, is developed and implemented. Two approaches are shown on the example; first based on systems of lumped masses and linear springs and second based on the finite element method.
10
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN Recently, a finite element formulation, called the absolute nodal coordinate formulation (ANCF), was proposed for the large rotation and deformation analysis of flexible bodies. In this formulation, absolute position and slope coordinates are used to define the finite element configuration. Infinite[...]
11
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Software for modeling and simulation (MSS) of mechanical systems helps to reduce production costs for industry. Usually, such software relies on (possibly erroneous) finite precision arithmetic and does not take into account uncertainty in the input data. The program SMARTMOBILE enhances the existin[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 21-28
PL Zaproponowano metodę analizy dynamiki układów wieloczłonowych z możliwymi położeniami osobliwymi, członami nieważkimi oraz skrępowanych więzami redundantnymi lub zmienną liczbą więzów. Rolę więzów w klasycznym znaczeniu przejmują duże masy dodane do układu na kierunkach skrępowania. Słaby ruch na ty[...]
EN A method for the dynamic analysis of constrained multibody systems with possible singular positions, massless members as well as redundant and varying constraints is developed. Instead of imposing constraints in the conventional sense, large artificial masses resisting in the constrained directions [...]
13
63%
Diagnostyka
EN Computer simulations are currently often utilized tools in vehicle design, diagnostics of vehicle behaviour and evaluation of their characteristics. The vehicle multibody system (MBS) represents a complicated mechanical system especially when flexible bodies are considered, modelled and implemented [...]
14
63%
Archive of Mechanical Engineering
2013 Vol. LX, nr 1 109--125
PL Uwzględnienie niepewności w symulacji numerycznej jest generalnie rzeczą rozsadną. Podejście to często prowadzi do wiarygodnych rezultatów, toteż zyskuje na atrakcyjności w wielu dziedzinach technik symulacyjnych. Niemniej, w analizie systemów wieloczłonowych – inaczej niż w innych dziedzinach – nie[...]
EN The consideration of uncertainties in numerical simulation is generally reasonable and is often indicated in order to provide reliable results, and thus is gaining attraction in various fields of simulation technology. However, in multibody system analysis uncertainties have only been accounted for [...]
15
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 1 (117) 75--80
PL W pracy przedstawiono model dynamiki układu tylnego zawieszenia z silnikami elektrycznymi zamontowanymi w obręczach kół. Model wykonano w formalizmie układów wieloczłonowych (UW) korzystając z komercyjnego oprogramowania. Opracowany model umożliwia analizę wpływu dodatkowych mas nieresorowanych, jak[...]
EN Dynamics model of the rear suspension system with electric drives mounted in wheel hubs are presented. The model is formulated using multibody approach using commercial package. The developed model make us possible to analyze the impact of additional unsprung masses such as electric motors mounted i[...]
16
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono analizę dynamiki układu tylnego zawieszenia samochodu Fiat Panda II z napędem w postaci dwóch silników elektrycznych zamontowanych w kołach. W celu wykonania analizy zaproponowano uproszczony model zawieszenia wykonany z zastosowaniem pakietu do modelowania układów wieloczło[...]
EN The dynamics analysis of the rear suspension system of the Fiat Panda II, with the electric motors mounted in wheels is presented in the paper. In order to perform the analysis, a simplified suspension model using a multibody system dynamics package (MSC.ADAMS) is elaborated. In the presented model,[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 153-158
PL Celem pracy jest opracowanie modelu dynamicznego kończyny górnej w oparciu o dynamikę układów wieloczłonowych. W pracy prezentowany jest płaski model kończyny górnej składający się z trzech ciał sztywnych ramię, przedramię i dłoń połączonych w łańcuch biokinematyczny z nieruchomym członem modelują[...]
EN The paper presents a general approach of modeling the human upper limb dynamics accordingly to the multibody system dynamics. The two-dimensional model of the limb is presented. Three generalized coordinates, in the form of intersegmental angles, describe the motion of the limb. Analysis of upper li[...]
18
51%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 8, nr 39 127-134
PL W pracy zaprezentowano równania punktowego kontaktu pomiędzy układem wieloczłonowym i strukturą odkształcalną. Układ wieloczłonowy zbudowano z nieodkształcalnych członów połączonych parami kinematycznymi. Część odkształcalną zbudowano z elementów skończonych. Zarysowano sposób wyznaczania równań mod[...]
EN In the paper, constraint equations are presented for a punctual contact between a multibody system and an elastic structure. The multibody system is composed of rigid bodies, joined by kinematic pairs. The elastic structure is built of deformable finite elements. Dynamic equations of the both (the m[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 262 3--98
PL W pracy przedstawiono próbę znalezienia ulepszonych metod i narzędzi, głównie opartych na symulacji komputerowej, mających zastosowanie do rozwiązywania wybranych problemów z dziedziny biomechaniki udarowej/biomechaniki urazów. Po krótkim wstępie zaprezentowano metody oceny wiarygodności i analizy w[...]
EN The paper presents an attempt to find improved methods and tools, mainly based on computer simulation, appropriate for solving chosen impact/injury biomechanics problems. After a short introduction, methods for reliability assessment, comparison, analysis and extraction of the information on which t[...]
20
51%
Mechanics and Mechanical Engineering
2018 Vol. 22, nr 4 1223--1238
EN The present paper undertakes kinematic and dynamic analysis of front suspension system. The investigated model is a full-scale Macpherson which is a multibody system. Two degree of freedom model is considered here to illustrate the vertical displacement of sprung mass and unsprung mass with using di[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last