Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ pneumatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2008 nr 2 10-13
PL W pracy przedstawiono metodykę modelowania matematycznego procesów przejściowych w rozgałęzionym układzie pneumatycznym z czterema elementami wykonawczymi. Przedstawiona metodyka może być stosowana także w przypadku innych, podobnych układów pneumatycznych.
2
100%
Pneumatyka
2002 nr 3 13-14
3
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 4 15-21
PL W artykule zaprezentowano układ wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza opracowany i wykonany w IPS TABOR, spełniający bardzo trudne wymagania eksploatacyjne, stawiane układom pneumatycznym pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w naszej strefie klimatycznej. Układ ten tworzą: sprężarka, elemen[...]
EN The system of the compressed air generation and treatment developed and performed in IPS TABOR meeting the very difficult operation requirements, which are made the pneumatic systems of the traction vehicles operated in our climatic zone, is presented in this article. This system consists of: a comp[...]
4
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 4 62-67
PL W artykule opisano podział strukturalny i funkcjonalny układu pneumatycznego pojazdów szynowych spotykanych we współczesnym transporcie kolejowym. Integracja wyodrębnionych układów funkcjonalnych wymaga użycia urządzeń z różnych grup strukturalnych. Podział strukturalny i funkcjonalny układów oraz i[...]
EN In the paper the structural and functional breakdown of pneumatic systems of rail vehicles used in present railway transport are described. The integration of distinguished functional sub-systems requires employment of devices from various structural groups. The structural and functional breakdown o[...]
5
80%
Pneumatyka
2010 nr 1 12-14
PL Jednym z zadań projektanta układów pneumatycznych jest określenie właściwości przepływowych instalacji pneumatycznej. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości przepływowych przewodów pneumatycznych w różnych warunkach pracy. Wykazano, iż współczynniki opisujące właściwości pr[...]
EN A determination of flow properties of a pneumatic line system is an important task during designing of a pneumatic driving system. Some experimental resultsare presented in this paper.They are flow properties of pneumatic lines under various operating conditions. It was revealed that the coefficient[...]
6
80%
Pneumatyka
2002 nr 3 38-41
PL Rozwój pneumatyki zminiaturyzowanej i mikropneumatyki odpowiada trendom rozwojowym współczesnej techniki oraz umożliwia rozwój wielu innych dziedzin: robotyki, automatyzacji, sensoryki, motoryzacji, techniki medycznej i rehabilitacyjnej, lotnictwa i astronautyki. Obserwuje się wzrastające zastosowan[...]
7
80%
Logistyka
2014 nr 6 10262--10270
PL W artykule przedstawiono algorytmiczną metodę projektowania sekwencyjnych układów sterowania. Przedstawiono proces tworzenie grafu układu. Na podstawie sporządzonego grafu, opisującego funkcje przetwarzania sygnałów, podano sposób szybkiego programowania sekwencyjnych układów pneumatycznych, elektro[...]
EN In this article the algorithmic method of designing sequence systems of control has been presented. The process of creating a system graph has been presented. On the basis of this graph which shows the functions of the processing of signals, the method of fast of sequence pneumatic systems, electro-[...]
8
70%
Pneumatyka
2007 nr 4 19-22
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metodę Graftech programowania sterowników PLC. Opisano jeżyk SFC oraz reguły modelowania elementów tej sieci za pomocą elementarnych operacji logicznych, takich jak iloczyn i suma, ustawianie i kasowanie bitów. W tej części artykułu opisano zasady stosowania[...]
EN In the first part of the article, the Graftech method of programming PLG controllers is presented. The SFC language is described, as well as principles of modelling this network components by means of logie operations, like product and sum, setting and cancelling bites. In this part, principles ofus[...]
9
70%
Pneumatyka
2002 nr 4 6-8
10
70%
Pneumatyka
2002 nr 4 17-18
PL Artykuł prezentuje celowość zastąpienia wykańczających operacji szlifowania lub honowania powierzchni roboczych urządzeń sterujących i wykonawczych pneumatyki przez powierzchniową obróbkę plastyczną. Uzyskane korzystne cechy użytkowe warstwy wierzchniej powierzchni roboczych spowodują zwiększenie ni[...]
11
61%
Logistyka
PL Artykuł jest prezentacją możliwości stanowiska laboratoryjnego Pneumatyka TP10 oraz oprogramowania FluidSim P firmy FESTO DIDACTIC do badania i testowania elementów i układów pneumatyki. Stanowiska zostały uruchomione w Laboratorium Mechatroniki, Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Ra[...]
EN The article presents possibilities of using Pneumatics TP101 laboratory workstation and FluidSim P programme for research and testing pneumatic circuits during laboratory classes carried out in the Mechatronics Laboratory of the Faculty of Transport and Electrical Engineering at the Technical Univer[...]
12
61%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 12 132-134
PL Dwuletni okres obowiązywania systemu oceny zgodności, który przewiduje etap identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka, opisu metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń, umożliwia dokonanie podsumowania tego etapu procesu oceny zgodności. Podsumowanie wynika z doświadczeń Zakładu Badań Atestacyjnych[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN In the paper the current pneumatic drive and control system of the manipulator supplying the kitchen knives semi-finished products to the clamping unit of grinder or polisher is described. The possible changes in control system of the manipulator are presented. The current drive and control system h[...]
14
61%
Pneumatyka
2003 nr 4 50-51
PL Pierwszym znaczącym dokumentem normalizacyjnym o zasięgu ogólnoświatowym, w którym określone zostały wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń i układów pneumatycznych, była norma międzynarodowa ISO 4414:1982 Pneumatic fluid power. Recommendations for the application of eguipment, to transision and [...]
15
61%
Pneumatyka
2002 nr 4 8-10
PL W pracy, na podstawie analizy norm dotyczących projektowania, wytwarzania i użytkowania układów pneumatycznych oraz norm i przepisów prawnych związanych z zapewnieniem ich bezpieczeństwa, sformułowano wytyczne do zaprojektowania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem układów pneumatycznych.[...]
16
61%
Archives of Foundry Engineering
PL Mechanizacja i automatyzacja procesów odlewniczych przynosi znaczne korzyści między innymi dzięki wzrostowi wydajności i jakości produkcji. Pomimo że obecnie podstawowym narzędziem automatyzacji procesów produkcyjnych są programowalne sterowniki logiczne PLC, w wielu obszarach, ze względu na swoje z[...]
EN Currently, the basic tool for automating the production processes are the PLCs. However, in many areas application of the pneumatic control systems may be more reasonable. The main factor determining choice of the control technology are costs. In the case of pneumatic systems, the costs shall be det[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 183-188
PL W artykule bardzo skrótowo przedstawiono fragment opracowanej przez autora symulacyjnej metody analizy pracy układu hamulca pneumatycznego pociągu. Prezentowany fragment dotyczy wykorzystania układów elektropneumatycznych do sterowania hamulcem. Metoda symulacyjna opisuje całopociągowy układ hamulca[...]
EN In the article is briefly presented fragment of developed by author method of the simulation analysis of train pneumatic brake system concerning the utilization of electropneumatic arrangements to brake control. The simulation method describing work of whole train pneumatic system consisted on separ[...]
18
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1063--1066, CD
PL W artykule omówiono stanowisko do projektowania i badania układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych wykorzystywanych w procesach technologicznych w przemyśle.
EN ,,The article discusses the laboratory test stand to design and to test of pneumatic and electropneumatic systems used in industry”
19
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 190--201
PL W artykule zaprezentowano instalację wytwarzania wieloskładnikowych mieszanek kaw na bazie komponentów sypkich. Instalacja została zaprojektowana i wykonana dla potrzeb wytwarzania mieszanek kaw Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „MOKATE”. Instalacja została opracowana i wykonana kompleksowo przez[...]
20
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 220--229
PL Publikacja zawiera opis sposobu przeprowadzania prób dozowania składników sypkich z przeznaczeniem do intensyfikacji procesu żeliwiakowego, wyniki badań i obliczeń oraz ich analizę, zgodnie z przedstawionym schematem stanowiska badawczego. Analiza wyników badań potwierdziła wysoką jednorodność przeb[...]
EN The present paper contains the description of the testing procedure for metering of the loose components provided for intensifying of a cupola process, tests results and calculations as well as their analysis according to attached scheme of the test stand. The analysis of the test results has confir[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last