Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ hamulcowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Prace PIMR wskazują na celowość poprawy bezpieczeństwa transportu przez zastąpienie ciągników i przyczep rolniczych nową generacją zestawów pojazdów. Wdrożenie w tych zestawach nowoczesnego elektronicznego układu hamulcowego wymaga nie tylko odpowiedniej adaptacji metodyk badawczych, ale także potrz[...]
EN PIMR's R&D works indicates that agricultural tractor and trailers units should be replaced by new generation of transportation means. Beside adaptation of research methods - the new devices should be developed for proper implementation of new electronic brake system into new vehicles. For homologati[...]
2
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 1 21-34
PL Praca przedstawia wpływ działania dodatkowych urządzeń sterujących układem hamulcowym na dynamikę pojazdu. Omówiono w sposób opisowy zasadę działania poszczególnych urządzeń, ich funkcjonalność, a także zakres wykorzystania w procesie ruchu.
EN The paper presents the influence of the operation of special, additional devices controlling the braking system upon the dynamics of vehicle. The principles of their work, functionality of these deices and the range of possible utility in the process of vehicle motion are discussed in the general fo[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 4 219-233
PL Praca opisuje działanie urządzenia przeciwblokującego i jego wpływ na dynamikę pojazdu. Zaproponowano w?asny algorytm sterowania takiego urządzenia, zrealizowany przy pomocy logiki rozmytej. Celem przeprowadzenia analizy efektywności działania opisywanego urządzenia rozpatrzono wybrane przypadki ruc[...]
EN The paper presents the operation of antilocking device and its influence on the dynamics of a vehicle. The new, original concept of the steering is proposed, realised by means of fuzzy logic. Due to the performed analysis of its correctness chosen principles of vehicle motion are discussed, which de[...]
4
80%
Pneumatyka
2008 nr 1 58-61
PL W artykule przedstawiono modele matematyczne dwóch obwodów napadowych wyposażonych w zawór przekaźnikowo-sterujący: jeden dla sterowania wzrostem ciśnienia i drugi dla sterowania spadkiem ciśnienia. Model matematyczny tworzą równania równowagi elementów ruchomych oraz równania różniczkowe zmian ciśn[...]
EN The article presents the mathematical models of two pneumatic brake circuits equipped with the relay-brake system: the first with the pressure growth control signal and the second with the pressure drop control signal. The model consists of the algebraic equilibrium equations of the moving elements [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The recommended design techniques of modular braking systems differ by a diversity and ungrounded complicating of the used mathematical apparatus, that hampers their usage by the engineers, and also students. Hence there was a necessity of development of the simplified techniques of designing contri[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono hipotezy, cele oraz podstawowe zagadnienia projektu badawczego, którego celem jest stworzenie zintegrowanego podejścia do oceny systemu na podstawie atrybutów jakościowych jakościowych niezawodnościowych. Jako dane wejściowe do metody wyróżnione zostały wskaźniki RPN wraz ze st[...]
EN The paper presents hypotheses, purposes and essential problems of a research with the aim of creating an integrated approach to the system evaluation on the grounds of quality and reliability attributes. RPN indicators with their functional structure of system-FMEA analysis, FPY process control deri[...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono podstawową budowę i funkcje pneumatycznego układu hamulcowego EBS naczepy. Opisano najnowszą metodę diagnozowania elektronicznych układów hamulcowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Pokazano nowoczesny system badawczy zgodny z wymogami ECE-R13 dla układów konwencjonalnyc[...]
EN Main components and functions of EBS braking system for commercial trailer have been described. The modern diagnostic with use of PC software for EBS braking systems and an example for EBS trailer were presented and discussed. The latest test equipment CTU for vehicle testing according to ECE-R13, s[...]
8
80%
Pneumatyka
2004 nr 3 21-23
PL Artykuł ten przedstawia zastosowania zaworów o działaniu różniczkującym w pneumatycznych układach napędowych. W pracy opisano działanie zaworu różniczkującego w pneumatycznych układach napędowych. Przedstawiono budowę typowych zaworów różniczkujących spotykanych w układach napędowych. Zamieszczono s[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 157-162
PL Praca dotyczy diagnostyki technicznej układu pneumatycznego hamulca pojazdów szynowych. Przedstawia metodę określania programów badań diagnostycznych obiektu, umożliwiających ocenę poprawności funkcjonowania oraz lokalizację niezdatności. Jest to możliwe przy szerokim zastosowaniu trójwartościowych [...]
EN The paper deals with rail vehicle pneumatic brake system technical diagnostic and presents a method of determination of the object diagnostic test programs. They enable valuation of operation correctness as well as fault location. That is possible by application of three-value logical function in wi[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 79-84
PL Praca poswięcona jest badaniom wrażliwości układu mechanicznego hamulców wagonów kolejowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy mechanizmu sporządzono jego schemat kinematyczny, następnie wyznaczono ruchliwość. Przeprowadzono analizę kinematyczną układu hamulców przy użyciu metody modyfikacji. Uwz[...]
EN The work is devoted to the examinations of the sensitivity of mechanic brake system of rail-coaches. On the base of analyse of the mechanism its kinematic scheme has been made and then the motivity has been determined. The kinematic analyse of brake system has been carried out by using the method of[...]
11
80%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 51-66
PL W artykule przedstawiono analizę zużycia par ciernych układu hamulcowego i wpływu jego produktów na środowisko naturalne. Zwrócono uwagę na fakt, że mimo wyeliminowania azbestu z produkcji materiałów ciernych problem nie został rozwiązany ze względu na fakt zastąpienia go innymi materiałami, których[...]
EN Paper presents analysis of brake mechanism friction pair wear and influence of wear products on enviroment. In spite of asbestos elimination from friction material production problem has not beeen solved, because of substitution of asbestos fibres by another materials which nagative influence on env[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono model matematyczny powietrznego układu hamulcowego z dwoma powszechnie stosowanymi zaworami: dwuobwodowym, nożnym zaworem hamulcowym oraz zaworem przekaźnikowym. Układ może być traktowany jako część rzeczywistego układu hamulcowego pojazdów ciężarowych. Model opracowano na p[...]
EN The article presents the mathematical model of the air brake system with two commonly used valves: the dual circuit foot brake valve and the relay valve. The system can be seen as a part of a typical brake system of heavy trucks. The model has been developed based on the previously elaborated and ex[...]
13
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł omawia nowy w Europie elektryczny układ hamulcowy stanowiący bezpieczną opcję technologiczną, zwłaszcza dla małych naczep (naczep typu 'gęsia szyja') i przyczep oraz ciągników rolniczych. Autorzy omawiają wymagania Regulaminu nr 13 EKG, Załącznik 14 i wskazują na potrzebne zmiany w układach [...]
EN The paper discussesnew in Europe electric brake system as a modem, technological much safer option, especially for small trailers, semi-trailers (gooseneck trailers) and agricultural tractors. The autors present the new recommendations of EU Regulation No 13, Annex 14 and underline the needed change[...]
14
70%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 2 35-39
PL W artykule omówiono urządzenie służące do symulacji w określonym zakresie pracy układu hamulcowego pojazdu szynowego. Omawiane urządzenie jest zbudowane na bazie odpowiednio oprogramowanego sterownika programowalnego PLC. Konfiguracja urządzenia jest realizowana przez program omówiony w [1], który w[...]
EN The device used to simulation in the specified range of operation of rail vehicle braking system is discussed in this article. The presented device is built on the basis of controller with provided software of the programmable PLC. The configuration of device is performed by the program discussed in[...]
15
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu ogumienia pojazdu na bezpieczeństwo hamowania. Podczas badań rejestrowano wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań obejm[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of tires of car vehicles on braking safety. During the research value of brake forces were recorded by using the vehicles service station methods. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out res[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, celem których była ocena stanu technicznego układów hamulcowych w wybranych grupach samochodów osobowych. Do badań i późniejszej analizy wyników wzięto cztery bardzo popularne w Polsce modele samochodów osobowych. Najbardziej liczną grupę pojazdów stanowiły samoch[...]
EN The aim of the article is to present the results of stand tests of braking system. Many cars of the same type were used in examinations. During examination was investigated influence of brake system condition on braking ability. The results of examination vehicles were taken into statistical conside[...]
17
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Zaobserwowane różnice w wynikach uzyskanych na stanowisku rolkowym w Stacji Kontroli Pojazdów oraz z pomiarów uzyskanych przy próbach hamowania na betonie - ciągnika rolniczego sprzęgniętego z lekką samochodową naczepą -stanowiły impuls do opracowania bardziej dokładnej metody badania elektrycznych [...]
EN Braking test results discrepancies between roll stand of the Inspection Station and received from test with agricultural tractors and semi-trailers on concrete surface gave PIMR impulse to develop more reliable testing method of electric brake system. Developed in PIMR testing method has chance to b[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 407-416
PL Jednym z badań prowadzonych na bezwładnościowym stanowisku hamulcowym jest pomiar temperatury tarczy dla hamulca tarczowego lub temperatury obręczy dla hamulca klockowego przy różnych symulacjach hamowań pociągu. Dla badań temperaturowych kolejowego hamulca tarczowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi[...]
EN Measurement of disc temperature of disc brake or temperature of the rim of block brake at various simulated train brakings is one of tests carried out at inertia brake station. For the temperature tests of railway disc brake, in accordance with the guide lines presented in [5] thermocouples installe[...]
19
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 4 45-52
PL W pracy przedstawiono problem emisji cząstek stałych, związanej z ruchem pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę na szczególne zagrożenie przez pyły emitowane z par trybologicznych pojazdu, przede wszystkim z układu hamulcowego. W celu zbadania zjawiska emisji cząstek stałych z układu hamulcowego opr[...]
EN This paper looks at the question of particulate matter emission in connection with motor vehicle traffic. Attention is called to the special threat posed by particulate matter emitted from a vehicle's tribological vapors, primarily as stemming from the braking system. A special test stand allowing t[...]
20
61%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 1 27-35
PL Wykonano analizę dynamiczną dla nieliniowego modelu mechanizmu hamującego obciążonego zmienną siłą. W analizie wykorzystano program Pro/Engineer. Określono postacie i częstotliwości drgań własnych analizowanego modelu. Wyniki analizy dynamicznej wykorzystano w analizie skuteczność działania hamulców[...]
EN The paper deals with dynamic analysis of the non-linear model of the braking mechanism loaded with the variable force. In the analysis the Pro/Engineer software was used. The shapes of vibrational modes and natural frequencies of vibration of the given model have been determined. Results of dynamic [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last