Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ dyskretny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 107-120
PL Podano nową metodę syntezy (projektowania) obserwatorów funkcjonalnych asymptotycznych i deadbeatowych minimalnego rzędu dyskretnych układów liniowych. Sformułowano warunki istnienia statycznego sprzężenia od wyjścia układu, które dokładnie odtwarza zadaną funkcję liniowego wektora stanu oraz warunk[...]
EN A new method for designing of the asymptotic and deadbeat functional observers of minimal order for linear discrete-time systems is proposed. Necessary and sufficient conditions are established for the existence of a static output-feedback that reconstruct exactly a given linear function of state ve[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 43-61
PL Na początku pracy zwraca się uwagę na trudności w stosowaniu metod bazujących na transformacji Z do opisu układów dyskretnych przy dużych częstotliwościach próbkowania. Proponuje się metodę projektowania regulatorów dyskretnych przy wykorzystaniu metod czasu ciągłego. Stosuje się w niej proste model[...]
EN At the begining, it is noticed that for high sampling frequencies there arise difficulties in description of discrete-time systems by means of the models based on Z transform. Next, the method of design of discrete-time regulator based on continuous-time methods is proposed. The simple continuous-ti[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 5 41-43
PL Sformułowano i sformalizowano pojęcie wrażliwości parametrycznej prętowego układu w ujęciu grafów biegunowych i liczb strukturalnych jako etap zsyntezowanego układu mechanicznego ciągłego, drgającego wzdłużnie lub skrętnie, takie ujęcie umożliwia badanie wrażliwości układu ciągłego na przetransformo[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 170-172
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie x0-obserwowalności liniowych układów dyskretnych z wieloma opóźnieniami w wektorze stanu. Ten rodzaj obserwowalności jest szczególnym przypadkiem tzw. chwilowej obserwowalności [1] i zakłada problem odtworzenia nie opóźnionego składnika, tj. wektora x0 w wektorze waru[...]
EN In the paper the x0-observability problem for the standard linear discrete-time systems with multiple delays in the state vector is presented. Necessary and sufficient conditions for x0-observability of this dynamical systems are given. A method for computing the initial condition is proposed. Consi[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 418-422
PL Artykuł jest próbą określenia graficznej interpretacji różnicy i sumy wstecznej niecałkowitego rządu (R/SNCR). R/SNCR staje się ważnym narzędziem matematycznym wykorzystywanym w identyfikacji oraz sterowania obiektami dynamicznymi. Dobre zrozumienie operacji R/SNCR, analogiczne do graficznej interpr[...]
EN In this paper an attempt to formulate a graphical interpretation of a fractional-order backward difference/sum (FOBD/S) is presented. The FOBD/S is a very important mathematical tool in dynamical systems identification and control strategies synthesis. A good understanding of the FOBD/S operation m[...]
6
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper proposes a new approach to designing a relatively simple algorithmic fault detection system that is potentially applicable in embedded diagnostic structures. The method blends the LQ control principle with checking and evaluating unavoidable degradation in the sequence of discrete-time LQ[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 55-65
PL Podano nową koncepcję praktycznej stabilności stożkowych liniowych ułamkowych układów dyskretnych. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarczające dla praktycznej stabilności stożkowych układów ułamkowych. Wykazano, że: 1) stożkowe układy ułamkowe są praktycznie stabilne wtedy i tylko w[...]
EN . A new concept (notion) of the practical stability of cone fractional discrete-time linear systems is introduced. Necessary and sufficient conditions for the practical stability of the cone fractional systems are established. It is shown that: 1) the cone fractional systems are practically stable i[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 19-24
PL W pracy podano definicje oraz warunki konieczne i wystarczające punktowej zupełności oraz punktowej degeneracji liniowych dyskretnych układów ułamkowego rzędu, standardowych oraz dodatnich. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN Definitions and necessary and sufficient conditions for the pointwise completeness and the pointwise degeneracy for discrete-time linear systems of fractional order, standard and positive, have been given. Considerations have been illustrated by example.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 25-30
PL Podano proste warunki konieczne i wystarczające praktycznej odpornej stabilności liniowych dodatnich skalarnych układów dyskretnych ułamkowego rzędu.
EN Simple necessary and sufficient conditions for the practical robust stability of scalar positive discrete-time linear systems of fractional order have been given.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 143 67-74
PL W pracy sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające obserwowalności dodatnich (wewnętrznie) układów dyskretnych z wieloma opóźnieniami zmiennych stanu. Podano metodę na wyznaczenie wektora warunków początkowych. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN Definitions and necessary and sufficient conditions for observability of positive (internally) discrete-time systems with multiple delays in state vector have been given. Considerations are illustrated by numerical example.
11
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 97-104
PL W pracy podano metodę wyznaczania dodatnich realizacji z opóźnieniami dla zadanej właściwej macierzy transmitancji układu dyskretnego. Podano warunki wystarczające istnienia realizacji dodatnich z opóźnieniami oraz procedurę wyznaczania takich realizacji. Procedurę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer matrix of discrete-time systems with delays is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer matrix are established. A procedure for finding positive realizations of a given proper [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 63-68
PL Rozważamy tutaj skończone zbiory macierzy [sigma] = {A1, A2,…An} takie, że promień spektralny każdej macierzy takiego zbioru jest mniejszy niż 1. Następnie formułujemy twierdzenie pokazujące, że dla takiego zbioru możemy zawsze skonstruować zbiór [sigma]' = {A1(l1), A2(l2),…An(ln)} (l1, l2,…,ln) tak[...]
EN We consider finite sets of matrices [sigma] = {A1, A2,…An} such that spectral radius of each matrix that belongs to such set is less than 1. Then we formulate the theorem that shows that for such set we can always construct the set [sigma]' = {A1(l1), A2(l2),…An(ln)} (l1, l2,…,ln) such that spectral[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 51-56
PL W pracy sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające punktowej zupełności oraz punktowej degeneracji dyskretnych dodatnich układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami zmiennych stanu. Podano też metodę wyznaczania warunków początkowych, dla których trajektoria stanu układu[...]
EN Definitions and necessary and sufficient conditions for the pointwise completeness and the pointwise degeneracy of positive discrete-time linear systems with delays have been given.
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy rozpatrzono określoną klasę liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu o kanonicznych postaciach macierzy stanu. Podano analityczną postać rozwiązania równania stanu oraz rozpatrzono problemy punktowej zupełności i osiągalności. Sformułowano def[...]
EN The paper considers a class of linear singular positive discrete-time systems with unit delay with canonical forms of state matrices. An analytical form of the solution of the state-equation is derived and the problems of pointwise completeness and reachability are considered. The definitions of rel[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy rozpatrzono dodatnie singularne układy dyskretne liniowe stacjonarne z opóźnieniem od stanu i wejścia. Podano właściwości macierzy fundamentalnych i metodę ich wyznaczania dla postaci kanonicznej układu. Sformułowane zostały warunki sterowalności dla przypadku, gdy opóźnienie od stanu i ster[...]
EN In the paper the positive singular discrete-time linear systems with delay in state and control is considered. Some basic properties of the fundamental matrices for canonical forms have been characterised. Conditions for controllability are established in case of delay in state and control is equal [...]
16
75%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 1 14-17
PL Przedstawiono badanie wrażliwości parametrycznej układu ciągłego w ujęciu grafu biegunowego i liczby strukturalnej pierwszej kategorii, modele te stanowią etap syntezy układu mechanicznego ciągłego, drgającego wzdłużnie lub skrętnie - ujęcie to umożliwia badanie wrażliwości układu ciągłego na przetr[...]
EN The paper presents investigation of parametrical sensitivity of bar system by means the polar graphs and structural numbers as a stage of the synthesis of longitudinally or torsionally vibrating continuous mechanical systems. This way makes possible investigation of continuous system sensitivity in [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 112-115
PL W pracy podano efektywną obliczeniowo komputerową metodę badania stabilności liniowych dyskretnych układów ułamkowego rzędu współmiernego. Jest to metoda częstotliwościowa bazująca na kryterium stabilności Michajłowa, znanym z teorii stabilności układów naturalnego rzędu. Rozważania zilustrowano prz[...]
EN Frequency domain computer method for stability analysis of linear discrete-time fractional systems of commensurate order has been given. The method proposed is based on the Mikhailov stability criterion known from the stability theory of natural order systems. The considerations are illustrated by n[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 328-331
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie obserwowalności dyskretnych układów singularnych, opisanych w przestrzeni stanu równaniem rzędu niecałkowitego. Pokazano, że przy pewnych warunkach oceny obserwowalności tego układu można dokonać, stosując kryteria znane dla standardowych układów rzędu całkowitego. Ro[...]
EN The paper presents a problem of observability of discrete- time singular fractional systems. It has been shown that after decomposition of considered system into two independent systems: regular (standard) fractional system and singular system (with a nilpotent matrix N) observability conditions can[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 259-264
EN This paper presents the synthesis of mixed method of characteristic function calIed immobility. The method then is connection of two methods of synthesis: the method of distribution of characteristic into partial fraction and the continued fraction expansion method. The synthesis of discrete mechani[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 465-472
EN The paper deals with the free vibrations of damped multi-degree-of-freedom-systems. The criterion of critical damping as well as the total number of damping cases are discussed. The analytical solutions for chosen cases are presented. General considerations have been illustrated by a numerical examp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last