Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ dynamiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 105-117
PL Niniejszy artykuł zawiera definicje oraz podstawowe twierdzenia dotyczące względnej sterowalności przy ograniczeniach na sterowanie linowych, stacjonarnych, skończenie-wymiarowych układów dynamicznych ze stałymi, wielokrotnymi opóźnieniami w sterowaniu. W pracy bada się ponadto wpływ zakłóceń ograni[...]
EN This article contains some definitions and basic theorems concerning the relative controllability with constrained controls for linear, stationary, finite dimensional dynamical systems with delays in control. The influence of perturbations of control constraints in stationary systems with delays and[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 119-128
PL Niniejszy artykuł zawiera definicje oraz podstawowe twierdzenia dotyczące dodatniej, względnej oraz absolutnej sterowalności przy dodatnich sterowaniach linowych, stacjonarnych, skończenie-wymiarowych układów dynamicznych ze stałymi wielokrotnymi opóźnieniami w sterowaniu. Podano przykłady liczbowe [...]
EN This paper contains some definitions and basic theorems concerning the positive, relative and absolute, controllability with positive controls for linear, time-invariant, finite dimensional dynamical systems with delays in control. Numerical examples which illustrate theoretical considerations are a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 119-128
PL Niniejszy artykuł zawiera definicje oraz podstawowe twierdzenia dotyczące względnej sterowalności dodatnich, linowych, stacjonarnych, skończenie-wymiarowych układów dynamicznych ze stałymi, wielokrotnymi opóźnieniami w sterowaniu. W pracy bada się również zagadnienie sterowania z minimalną energią d[...]
EN This article contains some definitions and basic theorems concerning the relative controllability of positive, linear, stationary, finite dimensional dynamical systems with multiple delays in control. The minimum energy control problem for these systems is also studied in the paper.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 287-294
PL W pracy rozpatrywane jest zagadnienie wartości własnych układów dynamicznych drugiego rzędu o współczynnikach przedziałowych (lambda2M + lambdaD + K)x = O . Przedstawione w pracy twierdzenie pozwala na oszacowanie wartości własnych takich układów wykorzystując fakt równoważności własności zespolonyc[...]
EN The paper deals with eigenvalues problem of second order multidimensional dynamic system with interval parameters (lambda2M + lambdaD + K)x = 0 . Eigenvalues estimation of such systems becomes possible using equivalence between some properties of complex interval matrices and equivalent properties o[...]
5
80%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2003 Nr 4 1-24
6
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 43-61
PL Na początku pracy zwraca się uwagę na trudności w stosowaniu metod bazujących na transformacji Z do opisu układów dyskretnych przy dużych częstotliwościach próbkowania. Proponuje się metodę projektowania regulatorów dyskretnych przy wykorzystaniu metod czasu ciągłego. Stosuje się w niej proste model[...]
EN At the begining, it is noticed that for high sampling frequencies there arise difficulties in description of discrete-time systems by means of the models based on Z transform. Next, the method of design of discrete-time regulator based on continuous-time methods is proposed. The simple continuous-ti[...]
7
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1999 nr 9 3-43
8
80%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2005 [Z] 41 51-79
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 204--223
PL Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości obróbki części na obrabiarkach skrawających w warunkach działania na układ technologiczny różnych zakłóceń doprowadziło do powstania układów sterowania adaptacyjnego. Opracowanie modelu matematycznego układu dynamicznego adekwatnego do oryginału, jest niezbędn[...]
EN Pursuit of achieving the high quality of part processing using machines under conditions of operating various disturbances on the technological system (TS) resulted in introducing adaptive controlling systems (AC). Developing the mathematical model (MM) of the dynamic controlling object, adequate to[...]
10
70%
Journal of Applied Computer Science
EN Consistency-based diagnosis falls into the category of model based approaches. In this paper the problem of generation of conflict sets for dynamic systems described with causal graphs is approached. Conflict generation is an important step in model-based diagnosis. The foundations of such a diagnos[...]
11
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The finite element in time method (FET) is a fast and reliable implicit numerical method for obtaining steady state solutions of the periodically forced dynamical systems with clearances. Delineation of the stable and unstable solutions could help in predicting regular and chaotic motions of such dy[...]
12
70%
Tribologia
1998 nr 1 51-67
PL W pracy przedstawiono model systemu tribologicznego w postaci układu dynamicznego. Wykorzystano eksperymentalno-analityczne techniki identyfikacji parametrów modelu, w tym analizę regresji i dyspresji, do wyznaczania postaci sprężysto-dyssypatywnego systemu maszyny. Po linearyzacji sprowadzono probl[...]
EN The model of tribological system in the form of dynamic system is presented in the paper. Experimental - analytical techniques of model parameters identification, the analysis of regression and dispersion in this number, have been used to determine the elastic - dissipative form of machine system. T[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat przedstawia pakiet oprogramowania KOSMA, napisany w systemie MATHEMATICA i przeznaczony do analizy konfiguracji osobliwych manipulatorów redundantnych. Zadanie, którego rozwiązanie jest wspomagane przez program KOSMA polega na wyznaczeniu konfiguracji osobliwych możliwych i niemożliwych do u[...]
EN On the basis of recently derived sufficient conditions for avoidability and unavoidability of singular configurations in redundant robot kinematics a computer programme KOSMA has been created within the MATHEMATICA package, able to make an automatic discrimination of avoidable and unavoidable singul[...]
14
70%
Image Processing & Communications
EN Dynamical systems are often haracterized by difficult to comprehend internal structure. Their understanding requires much effort as well as much insight. Visualization process in low - dimensional spaces can contribute better data presentation together with following better apprehension of intrinsic[...]
15
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 85-92
PL Uzasadniono i sprawdzono dostrojenie układu dynamicznego umożliwiające zwiększenie dokładności i wydajności obróbki. Analizowany jest układ sterowania automatycznego procesami dynamicznymi układu technologicznego z obwodem (konturem) dodatkowym.
EN The metal-cutting technological system update by the tangent control circuit for the precision and productivity increasing is substantiated and approved. The automatic control system for the operating this technological system is observed.
16
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 311-316
PL Praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z uogólnionym problemem wartości własnych postaci Ax = λBx dla macierzy o współczynnikach przedziałowych A∈[A] and B∈[B]. Podane są teoretyczne ograniczenia na części rzeczywiste zbioru wszystkich wartości własnych macierzy przedziałowych. Wyniki te opart[...]
EN In this paper we study the generalized eigenvalue problem Ax = λBx for uncertain interval matrices A∈[A] and B∈[B]. Theoretical bounds on real parts of all eigenvalues of such interval matrices are given. These considerations are based on an equivalence between some properties of real interval matri[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2012 z. 2 19--33
PL Artykuł ma na celu ukazanie możliwości symulowania charakterystyk różnych systemów technicznych w drodze genetycznej ewolucji. Algorytmy genetyczne (GA) są szeroko stosowane w informatyce, matematyce oraz szeroko rozumianej inżynierii, co opisują autorzy w pracach. W literaturze wykazano przykłady [...]
EN Article aims to show the possibility of simulating the characteristics of different technical systems in a way of genetic evolution. Genetic algorithms (GA) are widely used in computer science, mathematics and technology and broadly understood engineering that the authors describe in papers. In the [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 123-128
PL Praca poświęcona jest zagadnieniom stabilności układów z zespoloną przedziałową macierzą współczynników. Podane są teoretyczne ograniczenia na części rzeczywiste zbioru wszystkich wartości własnych macierzy przedziałowych. Wyniki te oparte są na równoważności pewnych własności zespolonych macierzy p[...]
EN The paper is concerned with the stability analysis of systems with complex rectangular-valued interval matrices of coefficients. Theoretical bounds on real parts of all eigenvalues of such interval matrices are given. These considerations are based on an equivalence between some properties of comple[...]
19
61%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 2 85-90
PL W artykule opisano metodę wyznaczania parametrów nieliniowych dwójników dynamicznych w dziedzinie częstotliwości. Uzyskane wyrażenia występują w postaci jawnych wzorów. Metoda ta zakłada znajomość parametrów elementów nieliniowych i sposobu ich zasilania.
EN The method for determination of frequency parameters of nonlinear and dynamic one-ports in a closed form is presented in the paper. This method assumes the knowledge of nonlinear element parameters as well as the way of their supply.
20
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 87-94
EN Studies of a dynamical system model generated by a phenotypic evolution may be exploited to identify an unknown fitness function of a black-box" type. Depending on a fitness function itself and a standard deviation of mutation, the system converges either to stable fixed points or demonstrates a per[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last