Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ dwufazowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 214-216
EN The transport theorem for mobile two-phase system, in terms associated with a moving control volume, was developed. In the final results the theorem was presented in integral forms for the system with phases separated by a continuous smooth interface and for the discontinuous system in microscale du[...]
2
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL Cechą charakterystyczną mieszadeł samozasysająeych jest rozpoczynanie zasysania gazu w momencie gdy ciśnienie w cieczy w rejonie otworu wypływowego mieszadła osiągnie wartość niższą od ciśnienia otoczenia. Wymagana różnica ciśnień powstaje w wyniku opływu łopatki przez ciecz. W pracy określono warto[...]
EN A characteristic feature of self-aspirating impellers is that gas is started to be sucked when pressure in the liquid at the depth of the impeller reaches a value lesser than the ambient pressure. This pressure difierence arises during liquid flow around impeller blade was calculated. In the paper t[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
1998 Z. 20 9-24
PL Na podstawie różniczkowego równania ciągłości sformułowanego dla fazy lżejszej układu dwufazowego dokonano analizy różnych zależności definiujących kryterium ściśliwości. Stwierdzono, że kryterium to nie może być pomijane przy formułowaniu opisu procesów przenoszenia ciepła i masy w układach dwufazo[...]
EN A review and analysis of various formulae describing the two-phase media compressibility factor have been presented. On the basis of the continuity differential equation for vapour/gas phase an analysis presented shows that the compressibility criteria should be taken into account for defining some [...]
4
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 1 87-101
PL Badano przepływ pęcherzy gazu w wewnątrzobiegowym reaktorze airlift z mieszaniem w strefie wznoszenia na podstawie przebiegu krzywych rozkładu czasu przebywania gazu. Analizowano krzywe rozkładu otrzymane w odpowiedzi na bodziec skokowy tlenu jako znacznika. Omówiono metodę określania udziałów gazu [...]
EN Bubble flow was investigated in the internal loop airlift reactor with mixing in the riser. Gas residence time distribution curves were obtained using a step-function tracer-technique. The method of the determination. of the ideal mixed gas hold-up and the fraction of gas hold-up in a plug flow was [...]
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 145-146
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów geometrycznych granulatów polipropylenu na proces wytwarzania zawiesiny lekkiej w mieszalniku ze standardową turbiną Rushtona. Ocenę przeprowadzono w oparciu o pomiary minimalnej częstości obrotów mieszadła koniecznej do wytworzenia wysoko zdy-spe[...]
EN This paper reports the results of the effect of the geometric parameters of polypropylene granulate on the „light suspensions" generation in a mixer with the standard Rushton disc turbine. The critical rotational speeds of the impeller necessary to produce the high dispersed two-phase solid-liquid s[...]
6
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 5(114) 129--139
PL Wyznaczono częstości obrotów mieszadeł, przy jakich wytwarzana jest zawiesina ciała stałego w cieczy i dyspergowany jest w niej gaz, w aparacie z dwoma oddzielnie napędzanymi mieszadłami. Dolnym mieszadłem było A-315, górnym, pod które wprowadzano gaz, turbinowe tarczowe. Zbadano, jaki wpływ na te c[...]
EN Critical impeller rotational speeds for having a solid suspension in a liquid and for gas dispersion in the slim vessel with two independently driven impellers were determined. An A-315 impeller functioned as the lower impeller whereas a Rushton turbine was fixed higher with gas being fed right belo[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 105-106
PL Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonan[...]
EN This work is concerned with mixing on the molecular scale (micromixing) of fluids in a two-phase system. Modeling results dealing with the deformation of dispersed phase drops in a linear flow field and molecular diffusion of inert tracer outside the drops are presented. Micromixing simulations were[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 187-189
PL Celem pracy było wyznaczenie krzywych równowagowych dla lotnych związków organicznych, aby rozpoznać możliwości prowadzenia procesu zintegrowanego: reekstrakcji z biodegradacją. Określono również szybkość transportu masy benzenu w kontaktorze membranowym.
EN The aim of this study was to determine equilibrium curves for volatile organic compounds, subsequently used for the recognition of possibilities of carried out reextraction and biodegradation as the integrated process. The mass transfer rate of benzene in a membrane contactor was also determined.
9
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1640-1642
10
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper contains the results of experimental studies on the water atomisation process in straight and conic nozzles in one-phase and two-phase systems. The gas phase flow rate causes the changes in characteristic parameters of atomisation. It has been shown that the spray characteristics are impro[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 31-33
EN The paper contains experimental results dealing with the effect of agitator rotational speed and the power to volume mixed liquid ratio on gas hold-up in a tank equipped with the Rushton turbine and the 50 Pg and 240 PD membrane gas distributors, The operation of distributors was additionally monito[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 77-78
EN In the paper a calculation method for the determination of real phase fraction in liquid two-phase stream developed in accordance to the drift-flux model is presented. A number of different research results considering different two-phase flow structures were used during elaboration of the method. A[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 73-75
PL W pracy zaproponowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne mieszalnika do wytwarzania i dystrybucji szybkosedymentujących zawiesin stosowanej do produkcji wyprasek stanowiących masę aktywną piropodgrzewaczy w bateriach rezerwowych. W badaniach weryfikowano doświadczalnie pracę rekomendowanych wcześn[...]
EN In this paper the original design of a mixer for production and distribution of quickly-sedimentating suspensions applied to production of moulded pieces used as an active mass of a pyroprcheater in reserve-batteries is presented. The pitched blade paddle impellers of different diameter with two rec[...]
14
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper contains the results of experimental studies on water atomization process in effervescent nozzle in one-phase and two-phase systems. The gas phase flow rate causes the changes in characteristic parameters of atomization. The gas flow rate has certain effect on the Sauter Mean Diameter SMD [...]
15
51%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy zastosowania dwufazowego przekształtnika mocy w napędach z silnikiem indukcyjnym lub silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (z ang. IM/PMSM) dla urządzeń transportowych. System ten składa się z: przetwornika rezonansowego LLC z wyjściem AC, dwufazowego przetwornika matrycowego[...]
EN The paper deals with power electronic two-phase propulsion system with IM/SMPM motors for electric vehicle drives applications. The proposed system consists of two-stage converter comprises: resonant LLC converter with AC output, two-phase matrix converter commutated by HF AC input voltage, and two-[...]
16
51%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy zastosowania dwufazowego przekształtnika mocy w napędach z silnikiem indukcyjnym lub silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (z ang. IM/PMSM) dla urządzeń transportowych. System ten składa się z: przetwornika rezonansowego LLC z wyjściem AC, dwufazowego przetwornika matrycowego[...]
EN The paper deals with power electronic two-phase propulsion system with IM/SMPMmotors for electric vehicle drives applications. The proposed system consists of two-stage converter comprises: resonant LLC converter with AC output, two-phase matrix converter commutated by HF AC input voltage, and two-p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last