Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ dolotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2009 Nr 4 (199) 141-150
PL Wartykule zaprezentowano podstawowe informacje związane z problematyką oblodzenia układów dolotowych lotniczych (i nie tylko) silników tłokowych będące wynikiem analiz i prac badawczych prowadzonych w ITL WAT. Opisano warunki sprzyjające oblodzeniu oraz procesy zachodzące wewnątrz kanału przepływowe[...]
2
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono problemy związane ze stopniem napełnienia silnika o spalaniu wewnętrznym. Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnień w układzie dolotowym silnika samochodu doświadczalnego Opel Astra 1.6 oraz zaprezentowano wyniki wstępnej analizy częstotliwościowej sygnału zmiany ciśnienia absolutneg[...]
EN The problems of volumetric efficiency of IC engine were elaborated in the article. The results of measurements of pressure in intake system were presented for car's engine Opel 1.6. The results of analysis of frequency of signal pressure were presented with the conclusions.
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 2 123-133
PL Artykuł jest pierwszym z zaplanowanego cyklu artykułów związanych z rozdziałem powietrza między cylindry silnika spalinowego. Omówiono w nim skutki nierównomiernej pracy cylindrów. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zróżnicowanie ilości powietrza docierającego do poszczególnych cylindrów. Anali[...]
EN This article is first from to plan series articles connected with air distribution between cylinders of combustion engine. To talk over in it as, a result of uniformity work cylinders. To be the mainly cause of article is first from planned cycle of connected articles with chapter of air among cylin[...]
4
61%
Logistyka
2014 nr 3 5023--5029
PL W pracy przedstawiono wpływ układu dolotowego i wydechowego. Ogólnie znana i logiczna interakcja to doprowadzenie powietrza przez układ dolotu do komory spalania a układ wydechowy odpowiedzialny jest za odprowadzenie gazów powstałych w procesie spalania poza obrys pojazdu. Dodatkowym zadaniem tego u[...]
EN The effect of the intake system and exhaust system is shown in this article. Generally known and logical interaction is air supply through intake system into the combustion chamber, and the exhaust system is responsible for the discharge of gases produced in the combustion process beyond the outline[...]
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 794--799, CD
PL W artykule omówiona została budowa układu dolotowego oraz podstawowa problematyka z nim związana. W przeprowadzonych badaniach przy użyciu technik komputerowych przeprowadzono szereg symulacji cykli jezdnych w których określono najczęściej wykorzystywany zakres obrotów podczas realizacji wybranych p[...]
EN The article describes the construction of engine intake system and basic problems associated with it. The presented research was conducted with the use of computer techniques simulations of drive cycles were carried out to determine the most commonly used engine speed range for different driving sty[...]
6
61%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 201--206
EN A few chosen methods of swirl generation inside the cylinder were presented in this article. There were presented the results of impact of intake channel geometry on chosen charge movement parameters related to the air-flow inside the cylinder. Moreover, there was presented an authors own conception[...]
7
61%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 155--165
PL W artykule przedstawiono problematykę nierównomiemości napełniania powietrzem cylindrów silnika spalinowego. Celem oceny tej nierównomiemości zbudowano stanowisko badawcze, jak też modele symulacyjne. Stanowisko umożliwia kompleksową ocenę wpływu wybranych parametrów na nierównomiemość napełniania. [...]
EN Problem of non-uniformity of air filling of combustion engine cylinders presented in this article. To estimate this non-uniformity the test bench as well as simulation model were created. The test bench makes possible a complex estimation of influence of exemplary parameters on non-uniformity fillin[...]
8
61%
Transport Problems
2018 T. 13, z. 3 29--39
EN The paper considers the problems related with the thermodynamic analysis of the conrod-free engine. A mathematical model of the intake system of the conrod-free engine is proposed, which takes into account the kinematics of the slider-crank mechanism. The computational model of the intake system of [...]
9
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono możliwości technicznej realizacji pracy silnika z uwagi na ograniczenie emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa w odniesieniu do wzrostu wartości parametrów użytkowych silnika. Problem ten związano z modyfikacją oraz dynamicznymi zmianami właściwości kinematycznych ła[...]
EN The technical possibility of decreasing engine emissions and fuel consumption in relation to the increase in the usable engine parameters has been presented in the paper. The above problem relates to the dynamic and kinematic properties of airflow into the combustion chamber. The effect of swirl in [...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przeprowadzono analizę ogólnego przypadku wymiany ładunku, w którym szczególnie uwzględnia się proces napełniania silnika. Istotną rolę, w układzie dolotowym odgrywa opór przepływu na przepustnicy, przede wszystkim w przypadku częściowego jej otwarcia. W typowych rozwiązaniach silników o [...]
EN General case of charge exchange was investigated and analysed. Filling process of engine was taken into special consideration. Flow resistance on a throttle valve plays an important part in an induction system, especially in case of partial opening. This resistance performs a function of load contro[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 49-59
PL Realizacja procesu wymiany ładunku silnika spalinowego bezpośrednio wiąże się z koniecznością pokonania napotykanych oporów przepływu, a więc z potrzebą wykonania odpowiedniej pracy wymiany ładunku w ramach każdego cyklu. Praca wymiany ładunku zawsze przyjmuje wartości ujemne, a przez to przyczynia [...]
EN Charge exchange process in an internal combustion engine is directly connected with the necessity of overcoming the encountered flow resistances, so with the need of performing the charge exchange work within a framework of every cycle. The charge exchange work takes always the negative values and t[...]
12
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 712--718
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy literatury oraz badań własnych dotyczących metod generowania ruchu wirowego typu swirl w cylindrze silnika spalinowego. Problem ten przedstawiono poprzez prezentację znanych metod generowania ruchu wirowego ładunku typu swirl i jego wpływ na wybrane wskaźniki [...]
EN The technical possibilities in-cylinder swirl generation for decrease in exhaust gas emission and fuel consumption which refer to the increase in useable engine parameters were presented in this article. This issue concerned to the dynamic and kinematic properties of airflow through the inlet canal.[...]
13
51%
Logistyka
2015 nr 3 1319--1328, CD 1
PL W pracy przedstawiono odmienny od spotykanego sposób analizy sprawności jednostki napędowej samochodu. Analizowano sprawność jednostki napędowej jako wynik sprawności cieplnej silnika oraz strat wynikających z oporów hydraulicznych w układzie wlotowym i wylotowym. Zwrócono uwagę na występujące obecn[...]
EN This paper presents a method of the car engine efficiency analysis which is different from that can be found in literature. The efficiency of the vehicle was analyzed both in terms of the engine thermal efficiency and losses resulting from hydraulic resistance in the inlet and exhaust system of the [...]
14
51%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 1 13--21
PL W artykule wskazano najczęściej występujące uszkodzenia turbosprężarek stosowanych we współczesnych silnikach spalinowych oraz przedstawiono ich wpływ na podstawowe wskaźniki operacyjne silników. Omówiono takie niesprawności turbosprężarek, jak: brak smarowania lub zbyt małe ciśnienie czynnika smaru[...]
EN The paper discusses the most frequently occurring types of damage in turbochargers fitted in modern combustion engines and their influence on the engine basic operational indexes. The following causes of turbocharger malfunctions have been discussed: no lubrication, low lubricant pressure, reduced l[...]
15
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 146--151
EN The article focuses on the fault not diagnosed by the OBD system. Apart from mechanical damages sensor faults are a serious group. Although the sensor values are constantly monitored, some errors are not detected. The article presents a diagnostic model of the air intake system of SI engine, which g[...]
16
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 152--157
EN The conditions of air flow in the intake determine power generated by the engine to a large extent. The biggest resistances in flow of the air sucked or pumped into the engine are generated by the throttle, which is at the same time the main component which allows for regulation of engine power. For[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 5--11
PL W niniejszym artykule zaprezentowano nową konstrukcję zintegrowanego rezonatora o zmniejszonych wymiarach, która zajmuje mniej przestrzeni w komorze silnika samochodu. Dokonano bezpośredniego porównania nowej konstrukcji o udoskonalonej geometrii z rezonatorem Helmholtza, przewidując polepszenie spr[...]
EN In the present paper, a pipe integrated resonator that can reduce the space occupation in the engine room will be introduced. A direct comparison with the Helmholtz resonator through the change of the neck will be considered as well, and possible achievement in performance improvement will be presen[...]
18
51%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności układu dolotowego wolnossącego tlokowego silnika lotniczego LYCOMNIG typu IO-320B1A stosowanego w samolocie typu EM-11C Orka na skutki przypadkowego zapłonu i powstanie tzw. płomienia wstecznego (back-fire). Przeprowadzono próby w warunkach ekstremalnych[...]
EN In the paper the results of testing of the intake port of an IO-320B1A-type LYCOMNIG naturally aspirated aircraft engine used in the EM-11C-type Orka aircraft for the resistance to the effects of accidental ignition and the occurrence of a backfire have been presented. The tests were carried out und[...]
19
41%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano proces konstruowania układu dolotowego silnika pojazdu konkursowego zapewniającego efekt doładowania dynamicznego Układ wyposażony został w aktuator liniowy pozwalający na zmianę długości przewodów dolotowych w konkretnym przedziale obrotów. Modelowanie układu dolotowego ob[...]
EN The article presents the process of constructing the competition vehicle's engine intake system whitch providing a dynamic boost effect. The system is equipped with a linear actuator whitch allows to change the length of the intake ducts in a particular range of revolution speed of the engine. Model[...]
20
41%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono teoretyczne i eksperymentalne badania ogólnego procesu wymiany ładunku silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, w którym uwzględnia się zarówno proces napełniania, jak i wypływ spalin. Istotną rolę w układzie dolotowym odgrywa opór przepływu świeżego ładunku przez przepustni[...]
EN The paper presents theoretical and experimental research into the process of charge exchange in a spark ignition engine (the process of cylinder filling and discharging). A significant role in the inlet system plays the resistance of the flow of a fresh charge through the throttle, particularly when[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last