Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użytkowanie ziemi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 90-92
PL Kształtowanie obszarów wiejskich - to celowa i świadoma działalność człowieka, zmierzająca do ukształtowania takiego stanu środowiska, w którym funkcje pełnione przez obszary wiejskie (wynikające z zaspokojenia potrzeb człowieka) będą uwzględniały zasady rozwoju zrównoważonego, tzn. uwzględniającego[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 93-94
PL Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasada ta znajduje szczególne zastosowanie w stosunku do podmiotów, które gospodarczo korzystają ze środowiska i wprowadzają w nim zmiany.
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 18--30
PL W strukturze rolniczej przestrzeni produkcyjnej występują duże powierzchnie nieefektywnych gruntów ornych, łąk i pastwisk. Wynika to z niedostosowania sposobu użytkowania ziemi do jej ekologicznych właściwości Przyczynami nieefektywności gruntów rolnych są: nadmierne wylesienie i urolniczenie gleb p[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 84-86
PL Naturalna struktura ekosystemów lądowych i wodnych jest rezultatem długotrwałego rozwoju mikroorganizmów, roślin i zwierząt, stosownego do geochemicznych właściwości powierzchniowej warstwy ziemi, klimatu i rzeźby terenu. Struktura przestrzenna roślinności naturalnej odzwierciedla geochemiczne i fiz[...]
5
88%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 2 97-106
EN This paper presents the works performed during realisation of a project, which enabled designing an automatic support method of satellite image interpretation of land cover forms. The method is based on object-oriented classification and it comprises five basic stages: image segmentation, classifica[...]
6
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 2 191-201
PL W pracy przedstawiono zmiany użytkowania ziemi, jakie zachodziły w ostatnim 25-leciu w zlewni górnego Dunajca. Analizowano je w układzie zlewniowym i administracyjnym, wykorzystując dane statystyczne GUS oraz WUS w Nowym Sączu. Wykazano istotne zmiany w strukturze użytkowania ziemi - zmniejszyła się[...]
EN The paper shows changes in land use during the last 25 years in the upper part of the Dunajec catchment. The changes were analysed in the catchment basin and within administrative divisions. Statistical data from the Main and Provincial Statistical Office were used. The coefficient of land use varia[...]
7
75%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 3 139-150
EN The results of object-oriented classification based on multispectral and panchromatic Landsat ETM+ data, conducted with the use of eCognition software, are presented in the paper. The classification image was prepared using an algorithm aimed at obtaining a database similar to the one resulting from[...]
8
75%
Journal of Water and Land Development
2006 no. 10 91-106
PL W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji obiektowej zdjęcia satelitarnego Landsat ETM+, uzyskane z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania eCognition. Klasyfikację wykonano na przykładzie zdjęcia zarejestrowanego 7 maja 2000 r., obrazującego obszar badawczy o powierzchni 423 km², znajdują[...]
EN This paper presents results of object-oriented classification of Landsat ETM+ satellite image conducted using eCognition software. The classified image was acquired on 7 May 2000. In this particular study, an area of 423 km² within the borders of Legionowo Community near Warsaw is considered. Prior [...]
9
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 185-196
PL W pracy przedstawiono zmiany stężenia związków azotu i fosforu zarejestrowane w wodach Sanu po profil wodowskazowy w Przemyślu (3663 km²) oraz w rzece Wiar - ujście do Sanu - Krówniki (798,3 km²). Wykorzystano dane WIOŚ w Rzeszowie z 12 punktów pomiarowo-kontrolnych oraz wyniki własne, zgromadzone w[...]
EN In this paper the changes of nutrient components registered in the San River (at Przemyśl section 3 663 km²), and in the Wiar River - at the mouth of a San River (Krówniki - 798.3 km²), were presented. The results of research studies for the period of 1990-2005 were shown for 12 measurement sections[...]
10
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono relacje między wprowadzanym na powierzchnię zlewni ładunkiem azotu pochodzenia rolniczego a zmianami w użytkowaniu ziemi w dorzeczu górnej Wisły. Ładunek ten wynosił od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu kilogramów na hektar użytków rolnych. W okresie ostatnich kilkunastu l[...]
EN Relation between land use changes in the upper Vistula basin and the nitrogen input from agricultural sources has been presented in this paper. Generated nitrogen load varied in the range from a few dozen to hundred and several kilograms of N per 1 ha of agricultural land. However, the fall N load h[...]
11
75%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 3 108-111
PL W artykule założono, że możliwa jest analiza struktury użytkowania ziemi Bydgoszczy, jak i innych miast w oparciu o dane o charakterze wtórnym, które pochodzą z geodezyjnego systemu ewidencji gruntów i budynków. Przedstawione wyniki badań dotyczących użytkowania ziemi w Bydgoszczy świadczą o tym, że[...]
EN The article assumes it is possible to analyse the structure of land use in Bydgoszcz and other cities basing on data denivated from geodetic system of records of grounds and buildings. The presented results of research regarding land use in Bydgoszcz prove that the structure is met much different fr[...]
12
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 2 67--79
PL Celem pracy była analiza i ustalenie kryteriów przebiegu granicy wysokości, stosowanej w wyznaczaniu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w warunkach górskich i podgórskich. Cel ten osiągnięto, weryfikując dane strukturalne o użytkowaniu ziemi w odniesieniu do wysokości n.p.m. Na[...]
EN The objective of the work was to establish the elevation criteria to be applied in delimiting less favoured areas in mountain and foothill regions. This aim was achieved through verification of structural data on land use and altitude a.s.l. For delimiting Less Favoured Areas in Poland, the Regulati[...]
13
75%
Journal of Water and Land Development
2014 no. 22 17--24
PL Celem pracy była analiza i ustalenie kryteriów przebiegu granicy wysokości, stosowanej w wyznaczaniu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w warunkach górskich i podgórskich. Cel ten osiągnięto, weryfikując dane strukturalne o użytkowaniu ziemi w odniesieniu do wysokości n.p.m. Na[...]
EN The objective of this work was to analyse and establish the criteria for the course of the elevation boundaries applied in delimiting of less favoured areas (LFA) under mountain and foothill conditions. This aim was achieved by verifying of the structural data on land use in relation to an altitude [...]
14
75%
Teledetekcja Środowiska
2008 T. 39 67--84
15
75%
Teledetekcja Środowiska
2009 T. 42 69--82
EN In the presented work author analyzed land use changes in Poland in the period 1815–2008, trying to find historical justification of land transformations and to answer to what extent current land use structure was formed by past processes. Periods of land use structure formation in Poland within las[...]
16
63%
Roczniki Geomatyki
EN The capabilities of land cover and land use classes identification using object-oriented classification and traditional, so-called pixel-based classification are compared in the paper. The comparison is based on the Landsat satellite image showing a study area of over 423 km2, located within the bor[...]
17
63%
Roczniki Geomatyki
PL W niniejszej pracy podjęto się wieloczasowej analizy zmian użytkowania ziemi. Obszar badawczy stanowiła zlewnia Górnej Narwi. Materiał źródłowy stanowiły obrazy satelitarne oraz archiwalne mapy topograficzne, co umożliwiło analizę w okresie 16 lat (1985-2001). Specyfika danych satelitarnych nie pozw[...]
18
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2009 T. 9, z. 3 167-177
PL W pracy przedstawiono analizę struktury użytkowania gruntów i użytków rolnych zlewni rzeki Szreniawa w latach 1995-2005. Badany obszar podzielono na pięć zlewni cząstkowych. Obliczono wskaźniki: darniowo-leśny - określający stopień trwałego pokrycia obszaru zlewni roślinnością oraz użytków zielonych[...]
EN In the paper an analysis of land use pattern and agricultural land structure in the catchment area of the Szreniawa River was presented for the years 1995–2005. Studied area was divided into five partial catchment areas. The indices such as: the grass turf - forest index which determines the degree [...]
19
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 355--364
PL W artykule przedstawione są wyniki klasyfikacji obiektowej zdjęcia satelitarnego SPOT, o rozdzielczości przestrzennej 20 m. W klasyfikacji zastosowano zasady postępowania zbliżone do stosowanych w metodzie tzw. drzewa decyzyjnego. Podstawowe klasy pokrycia terenu są identyfikowane podczas sekwencji [...]
EN The paper presents results of object-oriented classification of whole 20-meter resolution SPOT scene covering the Kujawy region. The classification approach applied in this work was similar to that used in the so-called decision tree method. The main land cover classes were identified in a sequence [...]
20
63%
Journal of Water and Land Development
PL Działalność człowieka, wywołująca zmiany użytkowania gruntów, jest jednym z głównych czynników, powodujących ograniczanie różnorodności biologicznej. Inwestycje o dużej skali, jak elektrownia wodna, najprawdopodobniej spowodują zmiany w przestrzeni. Rozwój elektrowni wodnych w Indiach następuje szcz[...]
EN Human induce land use change is among the major driver of biodiversity loss. The large scale development projects like hydro-electric projects (HEP) will likely to bring about changes at landscape level. Hydro-electric Projects development in India has fastened in the last decade especially in India[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last