Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tyres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 4 801-816
PL Zużyte opony samochodowe stwarzają poważne zagrożenie środowiskowe i duże trudności w recyklingu. Opisano zastosowanie procesu pirolizy do przerobu odpadów, w tym zużytych opon samochodowych. Przedstawiono wyniki testów ich pirolizy, wykonanych w skali wielkolaboratoryjnej. Pirolizę prowadzono w rea[...]
EN The waste tyres create serious environmental hazard and difficulties during recycling. Application of the pyrolysis for wastes processing and especially of waste tyres has been described. The results of the pyrolysis tests of scrap tyres on a big laboratory scale have been presented. The pyrolysis p[...]
2
100%
Elastomery
PL Podano normy międzynarodowe ISO dotyczące opon i ich badań oraz dotyczące obręczy i zaworów. Przedstawiono metody badań zawarte w normach dotyczących badań opon. Wymieniono opracowania identyczne z normami międzynarodowymi - normy PN-ISO dotyczące opon, obręczy i zaworów.
EN The ISO international norms regarding tyres, their testing as well as wheel bands and valves have been quoted. The test methods included in the norms regarding tyre testing have been presented. The PN-ISO norms regarding tyres, wheel bands and valves, identical with international norms, have been me[...]
3
75%
Journal of KONES
EN The paper describes results of research on heavy vehicle tyre with Run Flat VFI insert. The experiment has included the determination of heat generation, rolling resistance, and radial stiffness of two different tyre designs (textile and steel carcass). The results have been used for the purpose of [...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 3 4970--4977
PL Zastosowanie modeli fizycznych pojazdów, wykonanych w skali pozwala na zastąpienie szeregu pomiarów pojazdów pełnowymiarowych. Znajomość charakterystyk poszczególnych układów i ich wpływu na dynamikę ruchu pojazdu może być uzyskiwana w trakcie badań stanowiskowych lub symulacyjnych i potwierdzona po[...]
EN The use of physical models of vehicles, at a scale allows for replace a number of measurements of full size vehicles. Knowledge of the characteristics of the various systems and their impact on the dynamics of vehicle movement can be achieved during the test bench and simulation and confirmed during[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 2643--2649
PL Hałas emitowany przez środki transportu odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka mieszkającego w aglomeracji miejskiej. Świadomość, że opony są źródłem nawet 90% hałasu emitowanego przez samochód osobowy skłania do szukania metod ograniczenia emisyjności tego źródła. Scharakteryzowano mechaniz[...]
EN Noise emitted by means of transport plays an important role in the life of every person living in the urban area. Knowing that the tires are the source of as much as 90% of noise emitted by passenger car tends to look for ways to reduce the emission of this source. Characterized generation mechanism[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 395--397
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru współczynnika oporu toczenia przy wykorzystaniu przyczepy opracowanej w Zakładzie Pojazdów na Politechnice Gdańskiej. Następnie omówiono opatentowany układ bezwładnościowy do korekcji wpływu wzniesienia oraz metodę korekcji wpływu przyspieszenia wzdłużnego. W [...]
EN The article presents method of measuring tyre rolling resistance coefficient using the trailer developed at the Automotive Division at the Gdansk University of Technology. Patented mechanical inertial system for correcting the effect of road grade and test vehicle acceleration is described as well a[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 272-275
PL W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu [...]
EN The paper presents tyre wear influence on tyre rolling resistance. Tyre wear of four test tyres was obtained during their normal operation while tyre wear of six other tyres was obtained in artificial way by grinding of their treads by sandpaper using special grinding machine. Rolling resistance mea[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 246-249
PL W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6° do +3° wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu tocz[...]
EN Tyre camber angle influence on rolling resistance of car tyres was presented in his paper. Rolling resistance measurements of car tyres rolling with the tyre camber angle within a range from -6° to +3° have been performed on drum facility using torque method. The results have been presented in the f[...]
9
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 160--163
PL W artykule przedstawiono zasadę pomiaru współczynnika oporu toczenia opon i nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu przyczepy R2 Mk2, skonstruowanej i wykonanej na Politechnice Gdańskiej. Pokazano przykładowe przebiegi dla uzyskanego współczynnika oporu toczenia oraz możliwość tworzenia trajektorii[...]
EN The paper presents the principles of tyre rolling resistance measurements using a test trailer R2 Mk2 designed and built at the Technical University of Gdańsk. Some examples of rolling resistance time histories are also presented together with procedures to export test vehicle trajectories to Google[...]
10
75%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 70, no. 4 35--46, 121--132
PL Parametry geometryczne nawierzchni w sposób decydujący wpływają na współpracę opony samochodowej z drogą. W zależności od długości fali nierówności oddziaływanie tekstury koncentruje się na przyczepności, oporze toczenia, hałasie wewnętrznym i zewnętrznym, zużyciu opony oraz komforcie jazdy. Artykuł[...]
EN The geometric characteristics of road surface substantially affect the interaction between tyre and road. Depending on pavement texture wavelength, the texture chiefly affects tyre/road friction, rolling resistance, interior and exterior noise, tyre wear, and ride comfort. The article presents resul[...]
11
75%
Problemy Kolejnictwa
2016 Z. 170 41--49
PL Poddano analizie proces technologiczny produkcji obręczy kolejowych do kół bosych zestawów kołowych wagonów towarowych, a także przeprowadzono badania materiałowe wpływu procesu studzenia w dole chłodniczym oraz w spokojnym powietrzu w hali produkcyjnej obręczy po walcowaniu. Badania przeprowadzono [...]
EN We analyzed the technological process of the production of railway tyres wheel sets of freight cars, as well as materials research conducted impact of the cooling process after rolling the tyres in the bottom of the refrigerant, and in the still air in the production hall. The study was conducted ba[...]
12
75%
Elastomery
PL Wahania i okresowe spadki liczby produkowanych samochodów oraz ich sprzedaży, obserwowane w ostatnich latach zarówno w Europie, jak i w Polsce, nie miały istotnego wpływu na rozwój krajowych fabryk opon. Krajowy przemysł gumowy, w tym oponiarski. systematycznie rozwija się. W 2005 roku w porównaniu [...]
EN Up to now tyre industry in Poland only a little is influenced by global crisis in vehicle industry observed in Europe since 2000. Tyre industry output increases year by year. In 2005 year a total tyre production increased by 54% by weight if compared with 2000. Volume of tyres produced in Poland is [...]
13
75%
Elastomery
PL Przedstawiono wyniki badań prędkości maksymalnej, oporu toczenia, efektywnego obwodu toczenia i zużycia paliwa oraz ich omówienie na zasadzie znalezienia wzajemnych korelacji.
EN The test results for maximum speed, rolling resistance, effective rolling perimeter and fuel consumption have been presented as well as they have been discussed to find correlation between them.
14
75%
Elastomery
PL System przeciwdziałający blokowaniu kół samochodu (ABS) ma za zadanie zwiększenie skuteczności hamowania, jednocześnie nie pozbawiając kierowcy możliwości kierowania pojazdem. Do badań wykorzystano dwa modele samochodów wyposażonych w system ABS, tj. Daewoo Lanos i Ford Escort oraz różne ogumienie. [...]
EN The system counteracting a car tyres, blocking ABS) is to increase stopping efficiency simultaneously without depriving a driver ability to drive a vehicle. The cars of two types: Daewoo Lanos and Ford Escort equipped with ABS as well as various tyres have been used for this test. The road tests wer[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań trakcyjnych opon w warunkach dróg leśnych o odmiennych nawierzchniach (gruntowej i żwirowej). Do badań użyto opony napędowe do mikrociągnika o wymiarach 4.00-10 i 5.00-10 użytkowane przy następujących obciążeniach pionowych: 710, 900, 1100 i 1200 N. Analizowano si[...]
EN This paper presents the result of investigations of traction properties generated by different tyres on forest roads with different surface: gravel and ground. The tyres 4.00 - 10 and 5.00 - 10 and four level of vertical loading (710, 900, 1100, 1200 N) were used. There were investigated traction fo[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych układu opona napędowa-podłoże odkształcalne w różnych technologiach uprawy: tradycyjnej i z siewem bezpośrednim. W pracy analizowano również wpływ zmiennego obciążenia pionowego oraz bliźniakowania kół na wspomniane właściwości trakcyjne. St[...]
EN The paper presents the results of investigations of traction properties in the system driving tyre-deformed ground at different soil tillage technologies: traditional sowing and direct sowing. The single and double tyre and different vertical load were also analyzed. The experiment showed that analy[...]
17
63%
Polimery
2012 T. 57, nr 9 656-660
PL Zagospodarowanie rosnącej masy składowanych, zużytych, zagrażających środowisku naturalnemu opon, stanowi poważny problem. W artykule podjęto próbę oceny pod względem prawnym, ekonomicznym i technologicznym obecnego stanu zagospodarowania/recyklingu opon. Przedstawiono przykłady zastosowań produktów[...]
EN The management of an increasing mass of the stored waste tyres, which pose a risk to the environment, has become a serious problem. The paper is an attempt to assess the current state of the management and recycling of tyres from the legal, economic and technological points of view. The examples of [...]
18
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Podczas badań polowych w ciągnikach C330, C366 i C1201 stosowano zmienne obciążenie tylnego trójpunktowego układu zawieszenia oraz zmienne ciśnienie wewnętrzne w ogumieniu kół napędowych obniżane od 0,12 do 0,06 MPa. Zwiększenie obciążenia trójpunktowego układu zawieszenia powoduje tylko przy ciągni[...]
EN In a field experiment the compaction of light soil in the ruts of front wheels and in ruts after front and rear wheel passes was investigated for selected farm tractors of different weights: 19, 27.5, 45kN (C330, C360,C1201). The tests were performed at various loads of rear three-point linkage and [...]
19
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł zawiera wyniki badań i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2003 C/06107 dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pt.: "Opracowanie zasad doboru wsadów z COS i dostosowanie do tych wsadów technologii wytwarzania kuto-walcowanych obręczy kół dla pojazdów [...]
EN The paper contains results of investigation and industrial trials carried in the targeted project no 6 T08 2003 C/06 107 supported financially by the Ministry of Science and Information Technology entitled: "Development of methods for selection of continuously cast stock material and adaptation of f[...]
20
63%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 177--182
PL Celem pracy było zbadanie możliwości odzysku energii z odpadów (przede wszystkim z pirolizy odpadów komunalnych bez frakcji biomasowej i odpadów inertnych). Uwagę zwrócono na zaawansowaną technologię, którą można wykorzystać do odzysku energii z odpadów. Między innymi użyto urządzenia do pirolizy. W[...]
EN The main aim of the work is to characterize possibilities of energy recovery from waste (first of all from tyres and municipal waste without biomass and inert material). Attention is given to advanced technology which can be used for energy recovery from waste. This includes pyrolysis units. There a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last