Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tyre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 380-385
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badań opon samochodów osobowych zaadaptowane do badań ogumienia robota mobilnego. Badania te stanowią ważny krok w kierunku opracowania modelu matematycznego opony robota mobilnego. Opisano zasadę działania stanowiska oraz sposób prowadzenia pomiarów, jak również [...]
EN The paper concerns the adaptation of a stand for investigations of passenger car tyres to the needs of investigations of mobile robot tyres. The work is a step towards devising a mathematical model of the tyre. The principle of operation of the stand and means of measurement are described. Prelimina[...]
2
100%
Chemik
PL Podano charakterystykę krzemionki napełniaczowej strącanej, przeznaczonej dla "zielonych" opon o ulepszonych właściwościach użytkowych. Omówiono metody otrzymywania i modyfikowania krzemionki silanowymi środkami sprzęgającymi. Przedstawiono krótko wyniki badań nad otrzymywaniem i modyfikacją krzemio[...]
EN Characteristic of a modified precipitated silica filler for "green tyres" with improved application properties are given. Methods for making and modifying silica with silane coupling agents are discussed. Results of the investigations into silica precipitation and modification performed for this pur[...]
3
100%
Elastomery
PL Zbadano wpływ dynamicznych zmian obciążenia koła ogumionego na opór toczenia. W zakresie prędkości od 120 km/h i wyższych w wyniku szybkiej zmiany obciążeń wystąpiło 'falowanie' oporu toczenia. Zmiana oporu wynosiła do 57%.
EN The influence of rapid load changes on the rolling resistance were tested for five initial velocity ranges (80, 120, 160, 180, 220 km/h), the time profiles for the rolling resistance, the radial force and the pressure inside the tyre were recorded and evaluated. Fluctuations of rolling resistance oc[...]
4
88%
Machine Dynamics Problems
EN In the paper we presented the results of measurements of tyre sidewall by commercially produced system Aramis in dynamic regime.
5
88%
Elastomery
PL Omówiono pojazdy badawcze przeznaczone do badań hałasu opon metodą przyczepową (CPX). Porównano cechy konstrukcyjne poszczególnych rozwiązań oraz wynikające z nich szczególne cechy eksploatacyjne.
EN Several test vehicles built for tyre/road noise measurements by the Close Proximity Method (CPX) are described. Design details as well as particular futures of each vehicle are commented.
6
75%
Machine Dynamics Research
EN Adhesive tire-road interaction significantly depends on the tyre operational parameters and directly affects safety of the vehicle. Phenomena occurring in the area of contact between the ground and tyre are crucial to maintain directional stability and the ability to transfer driving forces. Changes[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 2 37-38
PL W artykule przedstawiono problematykę recyklingu zużytych opon samochodowych. Autorzy podali charakterystykę metod recyklingu materiałowego opon przez rozdrabnianie klasyczne i kriogeniczne, rozdrabnianie techniką Berstorjfa, rozdrabnianie na mokro oraz wodą pod wysokim ciśnieniem. Dokonano analizy [...]
EN The issue of used car tyres recycling is presented in the paper. The authors characterized various methods for tyre material recycling, such as classic and cryogenic grinding, Berstorff technique, wet grinding and grinding under high pressure. The analysis of possibility of material utilization afte[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wpływa czynników eksploatacyjnych na opór toczenia koła ogumionego samochodu. Przeanalizowano zależność współczynnika oporu toczenia opony od prędkości jazdy, ciśnienia wewnątrz ogumienia, obciążenia momentem napędowym lub hamującym oraz obciążenia pionowego opony, kąta znoszen[...]
EN The analysis of the exploitation factors influence on tire rolling resistance was presented in the paper. The influence of the following parameters was analyzed: rolling speed, inflation pressure, driving and breaking torque, tire load, slip angle, tread wear and ambient temperature.
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 305-316
PL W artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania do badania kół ogumionych "prostego" układu pomiarowego. Przedstawiona została analiza stateczności równań różniczkowych opisujących model układu samochód - przyczepa jednoosiowa. Podjęta została problematyka jakościowej i ilościowej oceny stateczno[...]
EN The paper presents a proposal using "the simple" measurement unit in tyre research. Stability of differential equations of model of car trailer combination is analysed. Quality and quantity estimation of trailer model stability is discussed. Finally, possibility of preliminary determining of trailer[...]
10
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2005 Vol. 9, nr 1 143--168
PL W pracy przedstawiono wpływ budowy wewnętrznej opony na jej współczynnik oporu toczenia. Rozpatrzono zależność wartości współczynnika, oporu toczenia opony od jej wymiarów, ilości warstw kordu pod bieżnikiem, własności mieszanki gumowej bieżnika, klasy prędkości oraz bieżnikowania. Wymienione zależn[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 3/107 91--97
PL W artykule zostały przedstawione czynniki wpływające na magnetyzm kola ogumionego oraz ich podział (na czynniki wynikające z produkcji opony oraz czynniki wynikające z budowy opony i oddziaływań, jakie zachodzą w tym elemencie). Ponadto autorzy przeanalizowali istniejące rozwiązania w dziedzinie pom[...]
EN The article presents the factors affecting the magnetism pneumatic wheel and their division (factors resulting from the production of tyres and factors result from the construction of the tyre and the interactions that take place in this element). In addition, the authors analyzed existing solutions[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości trakcyjnych opon w warunkach drogi leśnej. Celem pracy było dokonanie oceny czterech opon różniących się konstrukcją, rzeźbą bieżnika oraz wymiarami geometrycznymi. Dla wybranych opon przeprowadzono badania właściwości trakcyjnych z użyciem [...]
EN The study presents the research results concerning traction properties of tyres on a forest track. The purpose of the work was to assess four tyres differing with the structure, tread and geometric dimensions. For the selected tyres, traction properties research was carried out with the use of a spe[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono ocenę współpracy koła napędowego 7.50-16 z podłożem rolniczym. Czynnikami zmiennymi były technologia uprawy gleby (tradycyjna, uproszczona i zerowa) oraz obciążenie pionowe koła. Wyznaczone zostały przebiegi siły i sprawności trakcyjnej w funkcji poślizgu. Najniższe wartości sp[...]
EN The article presents the assessment of the 7.50-16 drive wheel working on agricultural ground. Variable factors included: soil cultivation technology (conventional, simplified and none) and vertical load exerted upon the wheel. The research allowed to determine the trajectories of tractive force and[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę współpracy opony 9.5-24 z wybranymi podłożami rolniczymi (ścierniska przy różnych systemach uprawowych, darń, gleba). Badania przeprowadzano przy dwóch poziomach obciążenia pionowego koła (3300N i 4300N). Analizowano maksymalne siły i sprawności trakcyjne. Stwierdzono, [...]
EN The study presents an analysis of cooperation between 9.5-24 tyre and selected agricultural surfaces (stubble fields for various cropping systems, sod, and soil). The research was conducted for two levels of wheel perpendicular loads (3300 N and 4300 N). Maximum forces and traction efficiency were a[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 193-199
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości trakcyjnych ciągnika Fendt 820 w wybranych technologiach uprawy gleby. Celem badań była analiza wpływu zastosowanej technologii uprawy na wybrane właściwości trakcyjne analizowanego ciągnika. W wyniku przeprowadzonych badań oraz analizie uzysk[...]
EN The study presents the research results of the selected traction properties of Fendt 820 tractor in selected technologies of soil cultivation. The purpose of the work was to analyse the influence of the applied cultivation technology on the selected traction properties of the analysed tractor unit. [...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych opon na gruntowej drodze leśnej. Do badań użyto radialne opony rolnicze o rozmiarze 11.2R24 oraz 300-70R20. Celem pracy była ocena wpływu zmian ciśnienia powietrza we wnętrzu badanych opon na uzyskiwane przez nie siły i sprawności trakcyjne.[...]
EN The study presents the research results concerning traction properties of tyres on a forest track. Radial agricultural tyres of 11.2R24 and 300-70R20 dimensions were used for the research. The purpose of the study was to assess the impact of air pressure changes inside the investigated tyres on the [...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 133-139
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości trakcyjnych układu opona napędowa-podłoże odkształcalne, w różnych technologiach uprawy gleby. W pracy analizowano również wpływ zmiennego obciążenia pionowego na wspomniane właściwości trakcyjne. Stwierdzono, brak wpływu technologii uprawy na wartości [...]
EN The paper presents test results for traction properties of the drive tyre - deformable ground arrangement in different soil cultivation technologies. The scope of the research also included analysis of the impact changing vertical load on the above-mentioned traction properties. The researchers have[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów siły uciągu ciągnika New Holland TM 190 z radialnymi i diagonalnymi oponami napędowymi. Badania prowadzono na glebie gliniastej. Wykazano, że ciągnik z oponami radialnymi charakteryzuje się, przy takim samym początkowym obciążeniu pionowym i takim samym poślizgu[...]
EN The course of drawbar pull forces changes the New Holland TM 190 agriculture tractor with radial and diagonal driving tires, under the some vertical loading were presented. The force was made on loam soil. The results showed that for the some wheel slip value of drawbar pull forces were different. T[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zmianą stanu gleby ugniatanej wielokrotnymi przejazdami ciągnika. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem lekkiego ciągnika rolniczego MF255. W badaniach mierzono przemieszczenia gleby, głębokość koleiny oraz zwięzłość gleby w warstwie ornej, pod koleiną i obok[...]
EN Results of field investigations on soil deformation compacted repeatedly by tractor wheels are presented. The investigations were carried out for a lightweight tractor MF255. Depths of rut and soil compaction in and out of tractor wheel tracks were measured. Obtained results showed significant incre[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań opon mikrociągników na podłożach odkształcalnych. Badana była zależność siły trakcyjnej od wysokości występów bieżnika dla opon: 4.00-10, 4.50-10 i 5.00-10. Badania przeprowadzono na podłożu zadarnionym oraz na glebie (glinie piaszczystej). Stwierdzono, że zmniejsz[...]
EN The paper presents the results of testing micro tractor tyres on deformable grounds. The researchers examined the relationship between traction force and height of tread protrusions for the following tyres: 4.00-10, 4.50-10 and 5.00-10. The tests were carried out on ground covered with sod and on so[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last