Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywo polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 93-100
PL Omówiono dotychczasowe osiągnięcia TChP w badaniach nad wykorzystaniem kompozycji na bazie tworzyw termoplastycznych ze zwulkanizowanymi odpadami gumowymi z opon samochodowych i ewentualnie napełniaczami mineralnymi. Kompozycje w zależności od receptury i sposobu otrzymywania mają inną strukturę i m[...]
2
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
2012 Vol. 32, no. 3 117--125
PL W artykule przedstawiono niestandardowy sposób wyznaczania charakterystyk obciążeń i odkształceń fundamentowych złączy śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń ze śrubami zakotwionymi w bloku betonowym z użyciem specjalnego tworzywa polimerowego EPY. Stanowi on kontynuację problematyki podjętej w części[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 7-8 57--60
PL W pracy przedstawiono problematykę obróbki skrawaniem wybranych materiałów polimerowych stosowanych we współczesnym przemyśle na przykładzie opracowanych modeli badawczych (płyty, koła zębatego oraz tulei). Części wytwarzane z dobrej jakości tworzyw sztucznych mają coraz większe znaczenie w produkcj[...]
EN The paper presents the problems of machining of selected polymeric materials used in modern industry on the example of developed research models (plates, gear and bushing). Parts made of good quality plastics are becoming increasingly important in the production of machinery and equipment. The publi[...]
4
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 1 77-82
PL W pracy przedstawiono zagadnienie modyfikacji trwałości eksploatacyjnej bezsmarowych węzłów tarcia tworzywo PEEK/BG - powłoka tlenkowa na aluminium poprzez zastosowanie anodowania impulsowego stopu aluminium EN-AW-AlMg2. Anodowanie prowadzono stosując prostokątne przebiegi prądu o zmiennej częstotli[...]
EN The paper presents the problem of improving the operational durability of lubricant-free friction couples consisting of the PEEK/BG material and an oxide coating deposited on aluminium, by applying pulsed anodizing of the aluminium alloy EN-AW-AlMg2. The anodizing process was conducted using a recta[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 147-154
PL Praca dotyczy modelowania oraz doświadczalnych badań i obliczeń numerycznych (MES) śrub fundamentowych, osadzonych w bloku betonowym i zakotwionych przy użyciu tworzywa polimerowego. Przedstawiono wyniki próby wyciągania zakotwionej w ten sposób śruby. Przyjęto model MES badanego układu i dokonano a[...]
EN This paper concerns modeling, experimental tests and numerical calculations (using FEM) of foundation bolts which are embedded in a block of concrete and anchored with a polymer material. Pulling-out test results of a such anchored bolt are presented. The FEM model of the tested system was adopted a[...]
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono nowoczesną efektywną metodę montażu ciężkich maszyn i urządzeń przy użyciu specjalnie do tego celu opracowanego tworzywa polimerowego EPY. Dokonano analizy porównawczej charakterystyk mechanicznych połączeń stykowych powierzchni chropowatych (rys. 1), bezpośrednich oraz z ci[...]
EN This paper presents a modern and highly effective method of assembling heavy machinery and equipment with use of special EPY compound which had been worked out particularly to this purpose. A comparison analysis of the mechanical characteristics for the contact interface of rough surfaces, connected[...]
7
75%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 3-4 77-79
PL Omówiono polimeryzację z zastosowaniem katalizatorów metalocenowych i właściwości jakie dzięki temu tworzywa mogą uzyskiwać. Przedstawiono główne grupy takich tworzyw zwanych popularnie "metalocenowymi". Wskazano też na niezbędne dodatki, jakich należy użyć, aby wyeliminować negatywne zjawiska przy [...]
8
75%
Przetwórstwo Tworzyw
2003 [R.] 9, nr 6 194-198
PL W dniach od 29 września do 1 października 2003 r. odbyło się w Krakowie X już Seminarium naukowe pt. "TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN" organizowane regularnie od 30 lat (co trzy lata) przez Katedrę Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechni[...]
EN Scientific Seminar on "Plastics in machine building" is organised regularly from 30 years (every third year) by the Department of Experimental Mechanics and Biomechanics of the Institute of Mechanics and Elements of Machine Construction of Kraków University of Technology. The Xth issue of the Semina[...]
9
75%
Przetwórstwo Tworzyw
2003 [R.] 9, nr 4 133-139
PL Głównym źródłem hałasu dla ludzi i środowiska jest komunikacja szczególnie w aglomeracjach miejskich oraz wokół lotnisk, a obowiązujące dotychczas przepisy nie gwarantowały zmniejszenia tej uciążliwości. Do osłony przed hałasem komunikacyjnym oraz drganiami służą specjalne budowle wykonywane z różny[...]
EN Vehicle circulation and the situation in the neighbourhood the airports is to-day a predominant source of noise in the big town agglomerations. The existing law does not help the to reduce of this onerousess. The problem arises in the light of Poland's integration with EC countries. The acoustis baf[...]
10
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Mechanizm spalania polimerów, a w szczególności kompozytów polimerowych, chociaż jest przedmiotem wielu prac, nie jest dokładnie wyjaśniony. Wiąże się to z różnorodnością egzotermicznych wieloetapowych reakcji chemicznych oraz przemian fazowych zachodzących równocześnie lub łańcuchowo, często bardzo[...]
EN Although the mechanism of combustion o polymers, especially polymer composites, is the subject of many investigation works, so far it is not well explained. This fact is related to the variety of exothermal many-stages chemical reactions and phase changes occurring simultaneously or during chain rea[...]
11
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wybrane właściwości tworzyw sypkich, tzn. tworzyw w postaci najczęściej granulatu lub proszku. Przedstawiono badania doświadczalne gęstości nasypowej, sypkości, kąta naturalnego usypu oraz współczynnika tarcia zewnętrznego granulatu otrzymanego w procesie wytłaczania z granulow[...]
EN The paper presents selected properties of fine-grained loose polymers that is polymers in the form of pellets or powder. Experimental studies of bulk density, flowability, the angle of natural repose and the coefficient of external friction of pellets received in the process of hot pelettizing extru[...]
12
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W gospodarce rynkowej, w warunkach konkurencji między niezależnymi podmiotami jednym z istotnych argumentów przemawiających na rzecz producenta jest jakość jego wyrobów. Owa jakość deklarowana przez producenta stosownym dokumentem ("Deklaracja jakości") oznacza zgodność wyrobu z określonym dokumente[...]
EN In market economy with a strong competition among independent enterprises, the quality of products is a crucial argument for the producer. The quality of product is declared by the producer by appropriate document, so called "Declaration of conformity", which means the conformity of product with def[...]
13
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W gospodarce rynkowej, w warunkach konkurencji między niezależnymi podmiotami jednym z istotnych argumentów przemawiających na rzecz producenta jest jakość jego wyrobów. Owa jakość deklarowana przez producenta stosownym dokumentem ("Deklaracja jakości") oznacza zgodność wyrobu z określonym dokumente[...]
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Znaczącą rolę w procesach przetwórstwa tworzyw odgrywają warunki procesu takie jak temperatura, ciśnienie, szybkość obrotowa ślimaka, czas. Podczas modyfikacji tworzywa polimerowego w procesie wytłaczania porującego oraz mikroporującego na skutek działania podwyższonej temperatury oraz jednocześnie [...]
EN Essential role in polymer processing takes processing conditions i.e. temperature, pressure, screw rotational speed and time. During the polymer modification in cellular and microcellular extrusion process significant changes in the process ensue. Influence of this two factors caused also another ch[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono problematykę badania ruchu tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Ruch ten jest złożony a jego eksperymentalne potwierdzenie jest pracochłonne. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN In present article the problem of investigation of movement of material parciles in the skrewdisc zone of skrew-disc extruder has been introduced. This movement is folder and its experimental confirmation is complicated and labour-consuming. In that paper some results of simulating investigation and[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 9 1808-1812
17
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 6 888-892
PL Omówiono sposób wytwarzania tworzyw polimerowych zawierających nieorganiczne napełniacze proszkowe. Podczas badań jako matrycę polimerową zastosowano polipropylen, który napełniano talkiem, kredą oraz ich mieszaniną. Próbki kompozytów na bazie polipropylenu otrzymywano stosując wytłaczarkę dwuślimak[...]
EN Polypropylene was filled with talc, chalk and their mixts. (up to 30%) by extrusion in corotating twin screw extruder at 195°C. The composite showed improved flexural strength, and elasticity, storage and loss modulus. The mixt. of fillers was more efficient than the individual ones.
18
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 453-456
PL Badano proces cięcia cieplnego tworzyw porowatych. Celem badań było określenie wpływu parametrów elektrycznych prądu zasilającego drut oporowy, jego średnicy oraz prędkości jego posuwu na szerokość szczeliny powstającej podczas cięcia polistyrenu porowatego. Dla trzech badanych średnic drutu oporowe[...]
EN Expanded polystyrene plates (100 mm thick) were cut with moving resistance wires (diam. 0.16–0.34 mm, speed 150–600 mm/min) to det. the effect of current intensity and power supply on cutting gap. The increase in the wire heating power and the wire diam. as well as the decrease in the wire cutting s[...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 247--254
PL W artykule krótko scharakteryzowano problematykę zwiększającej się ilość odpadów oraz problemów z ich zagospodarowaniem, wykorzystaniem oraz recyklingiem. Przedstawiono doniesienia literaturowe o badaniach laboratoryjnych oraz na większą skalę możliwości ponownego wykorzystania w budownictwie odpadó[...]
EN The article briefly characterized the problem of the increasing amount of waste and problems with their management, use, and recycling. Presented literature reports of laboratory tests and on a larger scale reuse in building the building waste and the waste from other sectors of the economy. In the [...]
20
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Popularność tworzyw polimerowych jako materiałów konstrukcyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na wiedzę na temat ich trwałości. Możliwość pozyskania takiej wiedzy warunkuje prognozowanie okresu niezawodnej pracy elementów konstrukcyjnych oraz systemów je zawierających. Dlatego też, istnieje potrz[...]
EN The popularity of polymer plastics applied as constructional materials results in the demand of knowledge concerning the durability of materials. This knowledge is indispensable for the prognosis of the safe service duty of both constructional elements and system containing them. Therefore there is [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last