Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 413
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywa sztuczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstwiono wyniki badań stężeń lotnych substancji wydzielających się z naczyń polistyrenowych jednorazowego użytku. Oznaczono stężenia styrenu i etylobenzenu w warunkach hermetyzacji prób w różnych temperaturach w atmosferze powietrza. Określono wpływ czasu termostatowania, temperatury oraz masyc[...]
EN Studies on volatile matters coming out of polyester dishes during their normal usage. The results of studies on the concentration volatile substances being emitted from disposable polyester dishes have been presented. Styrene and ethyl-benzene concentration in various temperatures at air-hting seali[...]
2
100%
Chemik
PL Podano w dużym skrócie podstawowe informacje z historii produkcji tworzyw sztucznych, opisano główne rodzaje tworzyw i postacie użytkowe, surowce i kierunki stosowania. Zwrócono uwagę na niemal nieograniczone możliwości modyfikacji i opracowań nowych tworzyw "na zamówienie" użytkowników. Streszczono[...]
EN In brief, principal information from the history of plastics production are given. Described are main types and usage forms of plastics, raw materials, and directions in their application. Attention was paid to almost unlimited possibilities of modifieng and developing new "custom-made" plastics. Th[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 11 407-413
EN Plastic pipelines strength calculations. Scandinavian method for plastic pipelines strength calculation (for underground pipelines). Designing criteria in the Scandinavian method.
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 2 5--8
5
100%
Chemik
2000 Nr 9 269-272
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
PL W pracy przedstawiono analizę zastosowania studni kontrolnych do kanalizacji grawitacyjnej z twoprzyw sztucznych i betonu, oparta na prospektach producentów oraz doświadczeniu autora.
7
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 30--31
PL Tworzywa sztuczne są organicznymi polimerami wytworzonymi w wyniku reakcji polimeryzacji węglowodorów stanowiących składowe ropy naftowej. Od 1907 r., kiedy to powstało pierwsze tworzywo – bakelit – wypracowano i zoptymalizowano tanie technologie masowej produkcji materiałów charakteryzujących się n[...]
8
80%
Świat Szkła
PL Jeżeli zetkniemy ze sobą dwa różne, heterogeniczne tworzywa mogą między nimi wystąpić pewne rodzaje oddziaływania. Jedno z nich określamy mianem migracji. Polega ono na tym, że składniki jednego tworzywa mogą przeniknąć do drugiego. Skutkiem migracji jest zwykle trwała i niekorzystna zmiana cech obu[...]
9
80%
Instal
2012 nr 4 62-66
PL W artykule omówiono nowe i znowelizowane Polskie Normy na wyroby instalacyjne z tworzyw sztucznych opublikowane w latach 2009-2011. W okresie tym powstała jedna całkowicie nowa norma na studzienki oraz znowelizowano 7 norm wyrobów, w tym kilka wieloczęściowych. Przedstawiono również aktualny stan pr[...]
EN In this paper, the new and revised Polish Standards for plastic installation products published in the period 2009-2011 are shown. In this time 1 entirely new standard for inspection chambers and 7 revised standards (some of them are multipartite) were published. The degree of preparation of harmoni[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono propozycję zagospodarowania odpadów stałych stanowiących zanieczyszczoną mieszaninę różnych rodzajów tworzyw sztucznych, których przetwarzanie obecnie stosowanymi metodami jest niemożliwe.
EN The paper presents a proposition of managing solid waste constituting a polluted mixture of different sorts of plastics, the recycling of which is not possible with presently applied methods.
11
80%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 240-240
PL Podstawowym błędem popełnianym zarówno przez konstruktorów wyrobów z tworzyw sztucznych, jak i konstruktorów form, jest traktowanie tworzyw tak, jak materiałów tradycyjnych o przewidywalnych i ściśle określonych własnościach fizycznych.
EN It is the most common error committed by the designers of both plastic parts and molds that they unintentionally tend to consider plastics as conventional materials offering the usually expected and narrowly defined physical properties.
12
80%
Instal
2000 Nr 10 50--57
PL Praca zawiera propozycję procedury obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sieci z tworzyw sztucznych zagłębionych w gruncie. Procedura nawiązuje do stosowanej w budownictwie metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa obiektów polegającej na analizie stanów granicznych. W pracy rozpatruje się modele [...]
13
80%
Przemysł Chemiczny
14
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 250-252
PL Hasło "taniej-szybciej-lepiej" od lat wyznaczało kierunki rozwoju rynku. Zdawało egzamin przy wykorzystywaniu dwóch tradycyjnych grup materiałowych, jakimi od tysięcy lat były materiały metalowe i ceramiczne. wtargnięcie materiałów polimerowych w istniejący układ spowodowało istotną zmianę. Było prz[...]
EN Structural properties of plastics. Structural strength resistance of plastic products. Specific features of injection moldings. Preliminary production phase requirements. Product specification management.
15
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wytwarzania paliwa alternatywnego. Przeanalizowano zagadnienie pod względem obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowano [...]
EN Applicability of plastics originating from the dismantling of cars as well as electric and electronic equipment for production of an altemative fuel was assessed. The issue was analysed from the viewpoint of the effective waste management legal regulations. Waste sources were identified together wit[...]
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 5 575-579
PL Perspektywiczny charakter rur z tworzyw sztucznych oraz ich właściwości w instalacjach i sieciach. Konieczność odpowiedniego przygotowania inwestycji.
EN Prospect character of plastic pipes and its properties for plumbng networks and installations. Necessity of appropriate investment preparation.
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 180-182
PL Przedmiotem badań było termiczne przekształcanie wybranych odpadów polimerowych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym. Wysoka kaloryczność tworzyw sztucznych umożliwia spalanie autotermiczne, po ustaleniu parametrów początkowych procesu. Analiza ilościowa gazów spalinowych ujawniła wysokie stężeni[...]
EN The subject of investigations was the thermal conversion of selected polymer waste in a chemically inert fluidised bed. The high calorific value of plastics enables auto-thermal com-bustion after determining the initial parameters of the process. Quantitative analysis of the exhaust gases has reveal[...]
18
80%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 153-153
PL Opisano projekt koncepcyjny maszyny do termoformowania próżniowego tworzyw termoplastycznych do produkcji jednostkowej elementów o wielkości 400x400x350 mm. Ma Byron zbudowany i używany przez studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Projekt, który zakładał użycie t[...]
EN The article informs about project of vacuum thermoforming machinery to plastic parts. This device could be used to manufacturing low series parts about size 400x400x350mm. This project will be built and will be used by students from Warsaw University of Technology. The machinery was designed in envi[...]
19
80%
Przemysł Spożywczy
PL Dynamiczny rozwój produkcji opakowań awansował tworzywa sztuczne, stosowane jako surowiec podstawowy lub do powlekania np., papieru czy folii aluminiowej. Dynamicznie rozwijająca się produkcja opakowań z tych tworzyw, nadążając za wzrastającym zapotrzebowaniem, stworzyła na świecie górę śmieci, któr[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 68-82
PL Jak dotychczas niewiele opracowań zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami tworzyw sztucznych, w szczególności pochodzących z opakowań. Praktycznie we wszystkich systemach selekcyjnych, proponowanych do wdrażania w Polsce, szczególnie tych, które przygotowują odpady do kompostowania, tworzywa szt[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last