Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 630
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  twardość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań połączeń spawanych blach platerowanych z rurką tytanową GR2 (ASTM B338 GR2). Blachy platerowane wykonano ze stali P265GH przeznaczonej na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze, na którą nałożono metodą zgrzewania wybuchowego tytan GR1. Platero[...]
EN Research results of welded joints made of plated sheets and GR2 titanium pipe (ASTM B338 GR2) are presented in this paper. The material for metal sheets was P265GH steel, which was covered by GR1 titanium during the explosive cladding process. This type of steel is applied for pressurized devi-ces, [...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wpływ wyjściowego stanu obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości na maksymalną twardość strefy wpływu ciepła. Do badań zastosowano próbki ze stali S355 w wyjściowym stanie wyżarzonym przegrzewająco, ulepszonym cieplnie i po normalizowaniu. Na próbkach w różnym wyj[...]
EN In this article influence of initial heat treatment of high strength łow--alloy steel on maximum hardness of heat affected zonę (HAZ) is presented. Specimens of S355 grade steel in initial overheat annealed, ąuenched and tempered, and normalized state were used. On specimens in various initial state[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano niskostopową wysokowytrzymałą stal CMnAlSi stosowaną do produkcji cienkich blach glębokotlocznych na karoserie samochodowe. Przeprowadzono serie badań dylatometrycznych z zakresu (?+?). Stal austenityzowano w temperaturach od 750-800oC a następnie chłodzono z różnymi szybkościami do t[...]
EN The low alloyed, high strength CMnAlSi steel which is used for production of deep-drawable sheets for automotive applications was examined in the work. Series of dilatometric tests from (?+?) temperature range has been made.The steel was austenitizied at the temperatures 750-800oC and then cooled wi[...]
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości chromu i aluminium na proces krzepnięcia, strukturę i twardość austenitycznego żeliwa typu Ni-Mn-Cu. Określono wpływ tych pierwiastków na temperaturę likwidus i solidus oraz stopień nasycenia eutektycznego badanych stopów. Podano możliwości zmiany[...]
EN Effect of chrome and aluminium content on solidification, structure and hardness of austenitic cast iron of Ni-Nn-Cu type are presented in the paper. There were determined these elements on liquids and solids temperatures and carbon equivalent of investigated alloys. There were determined possibilit[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływ temperatury podwyższonej do l000oC na stabilność strukturalną i twardość wybranych odlewniczych stopów typu Fe-Cr-Si-C, zawierających 2,5 do 4% C, od 20 do 30% Cr i od 4 do 10% Si. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że w podwyższonej temperat[...]
EN In the work there are shown results of research on the effect of elevated temperature on the structural stability and hardnes of choosen casting alloys of Fe-Cr-Si-C type containing 2,5-4,0 % of carbon, 20-30% of chromium and 4,0-10,0% of silicon. On the base of performed research there was ascertai[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono technologię wytwarzania kompozytów poliuretanowych z zastosowaniem zmielonych odpadów. Oceniono właściwości i mikrostrukturę dwóch grup materiałów: kompozytów o osnowie z poliuretanomocznika o twardości ok. 75°ShA (elastomer) wypełnianego materiałem pochodzącym z odpadów o twardości ok[...]
EN Technology of polyurethane composites filled with grinded waste has been presented. Properties and microstructure of two groups of materials have been evaluated: composites based on polyurethane-carbamide of 75°ShA hardness (elastomer) filled with waste material of 50°ShD hardness (plastomer) and co[...]
7
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzących wodnych roztworów polimerowych (na bazie poliglikoli oxyalkilenowych) oraz olejów mineralnych: OH70, Mar-Temp 890 i olejów roślinnych Soybean i Castor, które można wykorzystać w ramach procesów hartowania elementów naweglanych. Badania te prze[...]
EN The research results of cooling ability of water polymer solutions (on base polyglycol oxyalcylenowy) as well as mineral oils: OH70, Mar-Temp 890 and vegetable oils: Soybean and Castor, which it were been possible to use in frames of hardening processes of carburized elements have been presented in [...]
8
100%
Przegląd Spawalnictwa
9
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki badań próby zginania i próby trwałości, na podstawie których oceniono własności warstw napawanych oporowo. Ocena napoin wielowarstwowych na powierzchni podłoża stalowego z użyciem proszku PMNi20/G i PMNi35/G.
EN Results of bend- and hardness tests forming a basis for an assessment of properties of layers made by resistance pad welding. An assessment of multilayer padding welds on the surface of a steel base with the use of powders PMNi20/G and PMNi35/G.
10
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 506-509
PL W pracy przedstawiono metodę, wykorzystującą sieci neuronowe, modelowania twardości wtórnej stali szybkotnących na podstawie składu chemicznego stali oraz parametrów obróbki cieplnej. Jako przykład możliwości jej zastosowania zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wpływu[...]
EN The paper presents the method of modelling of high-speed steels' (HSS) properties, basing on chemical composition and heat-treatment parameters, employing neural networks. As an example of its application possibility the computer simulation was made of the influence of the particular alloying elemen[...]
11
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 381-384
PL W pracy przedstawiono badania stopów AlCu4Zr oraz AlMg5 ściskanych dynamicznie za pomocą specjalnego młota spadowego ze średnią prędkością odkształcania epsilon = 2.2 x 10^2 s^-1. W stopie AlCu4Zr, powyżej wartości odkształcenia rzeczywistego epsilon(rz)= 0.45 zaobserwowano ustalenie się mikrotwardo[...]
EN AlCu4Zr and AlMg5 alloys, compressed dynamically by means of a special falling-weight-type impact testing machine (Fig.1) at he mean deformation rate epsilon = 2.2x10^2s^-1, where investigated. In AICu4Zr, above the value of true strain epsilon = 0.45, the stabilization of microhardness as well a[...]
12
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych azotkotwórczych pierwiastków stopowych na kształtowanie się rozkładu twardości w warstwie azotowanej. Jako obiekt badań wybrano stale o bardzo szeroko zróżnicowanym składzie chemicznym, które po ulepszaniu cieplnym poddano azotowaniu gazowemu. Azotowani[...]
13
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz wpływu składu chemicznego stali na kształtowanie się rozkładu twardości w warstwie azotowanej. Skład chemiczny określono na podstawie stopowości stali, zawartości węgla w stali oraz tzw. sparametryzowanego współczynnika składu chemicznego.
14
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera analizę danych doświadczalnych azotowania stali konstrukcyjnych przeznaczonych do ulepszania cieplnego w atmosferze zdysocjowanego amoniaku przy określonych wartościach potencjału azotowego. Analiza została dokonana na podstawie: stopnia stopowości stali (A) wyznaczonego przez badanie[...]
15
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 1-2 98--102
PL W artykule opisano ocenę jakości procesu cięcia plazmą powietrzną wybranych materiałów konstrukcyjnych (stal S960Q, stal S700QM, stop aluminium 5754, miedź M1E) o grubości 8 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szcz[...]
16
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W niniejszej pracy podjęto próbę oceny wpływu parametrów procesów azotowania jarzeniowego na własności tribologiczne czystego technicznie tytanu Grade 2. Dla osiągnięcia założonych celów pracy przeprowadzono badania tribologiczne na testerze T-05 (rys. 1) zarówno próbek po procesach azotowania, jak [...]
EN This work presents an influence of placing samples in glow discharge cham-ber on tribological properties of titanium Grade 2. In order to obtain the assu-med aims, the tribological tests of samples in initial stage and after nitriding on T-05 unit were performed (Fig. 1). The influence of placing sa[...]
17
88%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 16 127-135
PL W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań własności wytrzymałościowych i twardości oraz mikrostruktury stali Bw30G po róźnych wariantach obróbki cieplnej.
18
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących budowy i właściwości warstw węglikowych duplex typu CrC-TiC z pośrednią warstwą węglików chromu i zewnętrzną - węglików tytanu, jak również warstw węglikowych typu TiC-CrC z pośrednią warstwą węglików tytanu i zewnętrzną - węglików chromu, wytwarzanych [...]
EN The structures and properties of the CrC-TiC type duplex layers with an intermediate chromium carbide sublayer and an outer one of titanium carbide, as well as of the TiC-CrC type layers with an intermediate titanium carbide sublayer and an outer one of chromium carbide, produced on tool steels, hav[...]
19
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Analizie poddano reakcyjne spiekanie mieszaniny proszków żelaza, miedzi i boru o stężeniu 5 - 15% miedzi i 9% boru. Stwierdzono, że dodatek miedzi do mieszaniny proszków umożliwia pełną kontrolę ilości cieczy podczas spiekania w wyniku doboru wielkości udziału miedzi w mieszaninie proszków. Struktur[...]
EN Polyphase sintering of iron, copper and boron powder mixture of concentration of 5 - 15 wt. of copper and 9 wt. of boron has been analyzed. It was found that an addition of copper to a powder mixture allows full controlling the quantity of liquid phase during the sintering by the mass concentration [...]
20
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Basic purpose of this study was the estimation of quality and corrosive property of water exploited in Chmielnik Rzeszowski district. The study covers: general characteristic of underground water, description of corrosion factors and ways of estimation corrosive property, characteristic of Chmielnik[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last