Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 310
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Logistyka jest wykorzystywana w wielu działach gospodarki. Stało się tak dzięki jej uniwersalności. Jednym z działów, w którym można wykorzystać wiedzę logistyczną jest turystyka. Działalność turystyczna została przedstawiona w oparciu o autorski projekt wędrówek i ścieżek edukacyjno - wychowawczych[...]
EN The logistics is being used in various economic activity. This is because of it being universal. One of the part, where one can use logistics knowledge is tourism. Tourism activity was presented based on educational wanders and trips project. One of the difficulty in this project is the status of li[...]
2
100%
Logistyka
2003 Nr 4 8-8
3
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 5 227-229
PL Szacuje się, że obecnie w Polsce około 200 obiektów spośród zasobów bazy turystycznej - to wybitne dzieła architektoniczne wpisane do rejestru zabytków. Są to zamki, pałace, dwory, kamienice, budynki poklasztorne, wojskowe i przemysłowe. Obecnie, poszukując najbardziej ekonomicznego sposobu wykorzys[...]
EN It has been assessed that approximately 200 facilities of the tourist accommodation sector are monuments of architecture listed in the register of historical monuments. These are mainly castles, palaces, manors, tenement houses, former convents, military or industrial structures. Presently, investor[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 387-392
PL W rejonie ujścia Odry występują korzystne warunki do rozwoju turystyki i organizacji wypoczynku. Pod tym kątem zostały scharakteryzowane poszczególne obszary: wybrzeże Bałtyku, Zalew Szczeciński i Jezioro Dąbie.
EN There are convenient possibilities for tourism development and rest organisation in the mouth of Odra River region. From the point of view of tourism and rest, such regions were described: Baltic coast, Szczecin Lagoon and Dąbie Lake.
5
80%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 1 101--114
PL Wraz z rozwojem gospodarki i poprawą poziomu życia ludzi, podróże stają się jednymz ważniejszych elementów stylu życia. W procesie rozwoju turystyki coraz więcej badaczy koncentruje się na analizie aspektów związanych z rozwojem turystyki, a w szczególności produktów turystycznych oferowanych na ryn[...]
EN With the development of economy and the improvement of living standards of people, traveling has become one of the most important elements of lifestyle. In the process of tourism development, more and more research is focused on the analysis of aspects related to the development of tourism, especial[...]
6
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article introduces the idea of scenic road corridors as linear tourism products, which, in the system, create the network product of tourism destinations. The National Scenic Byways Program became reviewed, as example of the organizational success of the creating of scenic byways system in U.S.A[...]
7
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN More than 650 million people worldwide suffer from various disabilities, which represents 10% of the total population. In Poland there are about 4,5 million people with various disabilities which represent 13% of the total population. The upward trend in the number of disabled people in Poland, whil[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 1 16-17
PL Turystyka jest definiowana jako zespół relacji i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, jeśli nie następuje przy tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej. Jest ona ważną funkcją na obszarach chronionej przyrody. Wyróżnia się m.in. turystykę zrównoważoną i ekoturystykę[...]
9
80%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Nowe wymagania stawiane przed gospodarką turystyczną, wynikające z koncepcji rozwoju zrównoważonego, wymuszają zmiany w systemie planowania rozwoju tegoż sektora na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na poziomie lokalnym. W artykule omówione zostało planowanie działań w zakresie rozwoju [...]
EN New challenges put at tourism business resulted from conception of sustainable development extract changes in system planning this sector on different management levels especially on local level. Planning working in this range should be based on integrated attitude.
10
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 48-50
PL Obserwujemy współcześnie coraz większe zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną. Rozpędzona machina cywilizacji przytłacza nas swoim ciężarem. Świat, który tworzymy, jest tak naprawdę coraz bardziej nam obcy. Paradoksalnie współczesne osiągnięcia techniczne zubażają naszą wyobraźnię[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 9 88-91
PL Gdy zapytać: z czym kojarzy się Pani/Panu miejscowość o nazwie Spała, większość bez namysłu odpowie, że ze sportem (dzięki funkcjonowaniu tam Ośrodka Przygotowań Olimpijskich) i z obchodzonymi tu swego czasu dożynkami centralnymi. Jednak z uzyskaniem poprawnej odpowiedzi na pytanie, w której części [...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 9 94-97
PL Gdzie wypoczywa się najlepiej? Wiadomo, że wśród zieleni i ciszy, przerywanej ewentualnie śpiewem ptaków. Dlatego też niewielka, licząca zaledwie 400 mieszkańców Spała (gm. Inowłódz, woj. łódzkie) ma charakter głównie wypoczynkowy. Piękno i spokój emanujący z tego miejsca dostrzeżono już w XIX w. - [...]
13
80%
Logistyka
2003 Nr 4 77-79
14
80%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 4 166-168
PL Omówiono odpowiedzialności i możliwości kierowania środowiskiem na obszarze zachodniego pogranicza Polski pod kątem turystyki.
EN Environmental amenities and management possibilities of Polish western border areas for tourism activities have been discussed
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ukazano obecny stan szybu R-III, znajdującego się w obrębie rejonu wydobywczego Rudna Zachodnia oraz plany jego zagospodarowania w charakterze podziemnej trasy turystycznej. Przedstawiono szczegółowy plan trasy wycieczkowej, obejmujący prezentację zagadnień związanych z geologią, techniką wydobywczą[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zwrócono uwagę na wzrastającą liczbę szlaków rowerowych w województwie dolnośląskim i potrzebę ich usystematyzowania i hierarchizacji oraz rosnącą popularność pozycjonowania GPS w nawigacji dla celów turystycznych. Scharakteryzowano założenia Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej w[...]
EN In the paper attention is put to the increasing number of bicycle trails in the Dolnoslaskie Voivodeship and the need for a uniform bicycle trail hierarchy and system, as well as growing popularity of GPS positioning in tourist navigation The outlines of the Study of tourist and recreational bicycle[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 217-223
PL Podstawowym warunkiem funkcjonowania firm turystycznych na rynku jest promocja, poprzez którą dany region komunikuje się z rynkiem. Informuje o swoich walorach, atrakcjach, usługach. Jednocześnie reklama i jej komercyjny sens stały się ozdobą współczesnego życia. Ponieważ koszty ponoszone przez firm[...]
EN The basic condition for the proper functioning of the tourism firms on the market is promotion, by means of which every region communicates with the market. The firms inform about their values, attractions, services. Simultaneously, the advertisement and its commercial meaning have become an ornamen[...]
18
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 4 178-181
PL Dążeniem właścicieli jest chęć zagospodarowania nieruchomości turystycznych jak najefektywniej. Decyzje planów przestrzennych, które egzemplifikują zamiary samorządu lokalnego i prognozy rządowe są jednymi z najbardziej istotnych wskazówek dla inwestorów. Stąd właściciele lub planujący nabycie nieru[...]
EN Owners tend to manage their tourist properties in the most effective way. The decisions of the physical plans, which exemplify the intentions of local authorities and governmental programs, are one of the most important guidelines for investors. Thus, the property owners or investors planing a purch[...]
19
80%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 5 257-259
PL Artykuł prezentuje rolę agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich. Wskazuje na szansę, którą daje agroturystyka w organizacji nowych ofert wypoczynku i form gospodarki turystycznej na wsi.
EN The article presents the role of agrotourism in a multifunctional development of rural areas. It focuses on the opportunities provided by agrotourism in the organisation of new recreation offers and forms of tourism economy in the countryside.
20
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 11 120-121
PL Zasady udostępniania parków narodowych dla turystyki wynikają z ustawy o ochronie przyrody oraz z definicji parku narodowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów w 1969 r. Stawia ona turystykę jako funkcję podrzędną wobec naukowej i dydaktycznej, l[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last