Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turystyka wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Celem badań była analiza stopnia wykorzystania omawianego akwenu w realizacji zadań turystyki wodnej i ocena ograniczeń tego procesu. W referacie przedstawiono identyfikację form turystyki wodnej oraz ocenę portów, przystani i pomostów zatoki, które mogą stanowić bazę dla działalności żeglarskiej. W[...]
EN Gulf of Gdansk - a water body Polish internal waters, which besides the Vistula Lagoon and Szczecin Lagoon is one of better place for practicing water sports and the realisation of various forms of waterbased tourism. The aim of this study was to analyze the level of exploitation of this basin in th[...]
2
100%
Logistyka
PL Pętla Żuławska to element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna, Pregołą i Dejmą do Kłajpedy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w[...]
EN A Marshland Loop is an element of the International E70 watercourse running around Rotterdam, through the Berlin knot of inland watercourses, north Poland, to Kaliningrad, and farther with watercourse of the Neman, Pregoła and Dejma to Kłajpeda. The project is being co-financed from the European Fun[...]
3
88%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 4 148-150
PL W artykule omówiono zaniedbania przejawiające się praktycznie zanikiem turystyki wodnej na śródlądziu (oprócz Warmii i Mazur). Wskazany został kierunek usunięcia zaniedbań i rozwoju tej znakomitej formy działalności ludzkiej na polskich wodach śródlądowych.
EN The article describes negligence as a result of which the inland water tourism (with exception of Warmia and Mazury) has practically disappeared. It points out the direction of this negligence elimination and of the development of this excellent form of human activity on Polish inland waters.
4
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 147-153
PL Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 swym zasięgiem obejmuje obszar rozciągający się od zachodniej granicy z Niemcami (ujście Warty), aż do Żuław Wiślanych (wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego). Szlak ten prowadzi wzdłuż Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy oraz D[...]
EN The Polish segment of the E70 International Waterway comprises an area stretching from the western border of Poland with Germany (the estuary of the Warta River) to Żuławy Wiślane (including the area surrounding the Polish part of the Vistula Lagoon). This waterway leads along the Warta River, the N[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 243--254
PL Jachting jako rodzaj turystyki wodnej i element aktywności człowieka charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Potwierdza to wzrost liczby uprawiających jachting oraz obiektów przeznaczonych do obsługi jachtów na lądzie. Nabiera on szczególnego znaczenia w gospodarce krajów i regionów, których natura[...]
EN Modern yachting is seen as a kind of water sport. Its history is many centuries old and gluted with numerous accents of trade war. Currently, yachting is a form of human activity, often associated with sport and recreation. We can observe a dynamic development of marine, coastal and inland tourism. [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 Nr 142 (22) 109-119
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawow[...]
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavorable her influence on environment. The n[...]
7
75%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 1 21-31
PL Nasze wody śródlądowe są piękne. Niewielu jednak korzysta z ich nadzwyczajnych walorów, ponieważ szczególnie rzeki nie są przygotowane i przystosowane do turystycznego wykorzystania. Polska jest „korkiem" na mapie dróg wodnych Europy. Trzeba to zmienić. Redakcja będzie patronowała wszelkim akcjom zm[...]
EN Our inland waters are beautifui, but only few tourists can enjoy their extraordinary values because those waters and particularly the rivers are not adepted to requirements of the tourist use. Poland is a „cork" on the map of European water ways. It is necessary to change this situation. The editori[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Podstawowym problemem środowiskowym wynikającym z turystyki wodnej są straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie, rozbudowie oraz eksploatacji szlaków wodnych. W pracy omówiono wpływ użytkowania szlaku kajakowego na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy (woj. lubuskie). Badania wyk[...]
EN Primary environment’s problem comes off water tourism is loss nature, accompany in means inevitable build, development and exploitation water’s tracks. In the job was discussed the impact of using canoe trail on ecological state of the river’s water Paklica (Province Lubuskie). Researches made by au[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 343-350
PL Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego c[...]
EN Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1411-1417
PL Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na mazurskich szlakach. Przedstawia tendencje dotyczące turystyki wodnej, inwestycje w portach i marinach. Dodatkowo opisano obecnie stosowane rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa na akwenach śródlądowych, w tym nowoczesny system ostrzegania przed nie[...]
EN The paper presents the trends of water tourism on the Masuria water trail, including changes in ports and marinas. In addition, used solutions for improving safety on inland waters are described (modern system of warning before weather phenomenon).
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1821-1829
PL Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwar[...]
EN Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawow[...]
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavourable her influence on environment. The [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1929-1936
PL W Polsce, od kilku lat powstają przystanie i mariny żeglarskie, w odpowiedzi właśnie na popularność turystyki i rekreacji wodnej. Wraz ze wzrostem liczby jednostek pływających, pojawiają sie problemy logistyczne z transportem sportowych i rekreacyjnych jednostek t.j. jachtów żaglowych, motorowych ba[...]
EN In Poland, for several years, creating marinas, in response to the popularity of tourism and recreation. With the increase in the number of vessels, there are logistical problems with the transport of those units to the destination.
14
63%
Logistyka
2013 nr 5 31--36
PL W artykule przedstawiono tendencje rozwoju przewozów turystycznych na śródlądowych drogach wodnych w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem segmentu rynku jednodniowych przewozów turystycznych oraz segmentu przewozów okrężnych z zawijaniem do portów pośrednich. W Polsce przewozy turystyczn[...]
EN The research shows that in Western European countries the most popular are one-day river cruises. Nowadays, however, is extremely high dynamics of the so-called. sightseeing cruise with a stop in ports, which are generally connected with the possibility of visiting the great cultural and historical [...]
15
63%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 10 414-420
PL Artykuł opisuje kanał, którego budowy nie zdążyli ukończyć Niemcy w 1942 r. Wyposażony w dziesięć ogromnych śluz, stanowi ciekawy hydrotechniczny obiekt o rosnącym znaczeniu dla turystyki. Czeka na decyzje o rekonstrukcji w Polsce i Rosji, by służyć jako Wrota Europy na Północ.
EN The article describes a channel that the Germans did not manage to complete in 1942. Equipped with ten enormous sluices, it constitutes an interesting hydrotechnical facility of a growing importance to tourism. It awaits the decision on reconstruction in Poland and Russia, to serve as the Gate of Eu[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 6 672--675, CD 2
EN This article presents selected European and Polish hydrotechnical structures of waterways, their history, present state and the latest construction trends. Waterways were pushed to the back as a means of transport for industry when the rail and roads developed. Nowadays there are new possibilit[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Na Jeziorze Dąbie w Szczecinie zaplanowano pola refulacyjne dla zanieczyszczonego urobku, pochodzącego z pogłębiania basenów portowych. Mogą one stanowić poważne zagrożenie dla obecnych walorów przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych jeziora.
EN The fields for the polluted material from docks dredging are planned on Dąbie Lake. They can really be a threat for present natural, touristic and recreational values of the
18
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 1 (37) 211--219
PL Wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego miasta wymaga wykorzystania zasobów, które są wyjątkowe, ale również trudne do skopiowania czy naśladowania. Taką funkcję może pełnić środowisko wodne, ze względu na swoje zróżnicowanie i wielość możliwości wykorzystania turystycznego. Celem artykuł[...]
EN Creating a recognizable tourist product of a city requires basing it on resources that are unique but also difficult to copy or imitate. The aquatic environment, considering its diversity and the plurality of opportunities for touristic use, could fulfill that role. The goal of the paper is to ident[...]
19
63%
Logistyka
PL Celem badań była analiza stopnia wykorzystania omawianego akwenu w realizacji zadań turystyki wodnej i ocena ograniczeń tego procesu. W referacie przedstawiono identyfikację form turystyki wodnej oraz ocenę portów, przystani i pomostów zachodniego wybrzeża, które mogą stanowić bazę dla działalności [...]
EN The purpose of the research was the analysis of the degree of use of the body in the performance of the tasks of water tourism and assessment of the limitations of this process. The paper shows the identification of the forms of water tourism and ports, bridges and the West Coast, that could be the [...]
20
63%
Logistyka
2015 nr 4 6621--6628, CD2
PL W artykule dokonano ogólnej charakterystyki dolnej Noteci jako drogi wodnej. Przeanalizowano warunki hydrologiczne i żeglugowe, zabudowę hydrotechniczną i komunikacyjną oraz walory przyrodnicze. Wskazano także istniejące ograniczenia oraz możliwości i perspektywy rozwoju Noteci Dolnej jako szlaku śr[...]
EN The paper presents a general characteristic of the lower Noteć River as a waterway. Hydrological and navigation conditions were analyzed, hydro-technical and communications development and natural values. The article also indicates the existing limitations, as well as possibilities and prospects of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last