Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turystyka uzdrowiskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 49 349-361
PL Autor podejmuje próbę rozwinięcia analizy wskaźnikowej parku uzdrowiskowego, czyli jednego z urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej. W artykule omawia się założenia i wskaźniki oceny sprawności operacyjnej parku uzdrowiskowego. Rozważania nad wskaźnikami poparto analizą frekwencji[...]
EN The main aim of the article is elaborating tools of the indicator analysis serving the measurement of the spa park, as one of devices of the spa health care and the health tourism. In the article assumptions and indicators of the assessment of the operating efficiency of the spa park are discussed. [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 267-287
PL Celem publikacji jest przybliżenie podstaw naukowych i prawnych polskiej turystyki uzdrowiskowej początku trzeciego tysiąclecia. Publikacja omawia m.in. wspólny obszar integracji branży turystycznej, działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz samorządu terytorialnego gmin uzdrowiskowych. A[...]
EN The main aim of the article is to present of scientific and legal bases in polish health resorts tourism at the beginning of third millennium. The paper (among other things) talks over common area of integration tourist trade, activity of health resorts company and territorial autonomy of a Health R[...]
3
84%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article presents opportunities for medical tourism development in Mielnik municipality which possess impressive natural, cultural, landscape values and favourable microclimate. Till now no resolute action has been taken to extend tourist base which might help tourists to straighten their physica[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 2 209-222
PL W artykule wyszczególniono najbardziej znane uzdrowiska w Europie oraz dokonano ogólnej charakterystyki głównych grup ich podziału. Przedstawiono podział polskich uzdrowisk na podstawie charakterystycznych kierunków ich specjalizacji. Zaprezentowano specyfikę turystyki uzdrowiskowej oraz segmentację[...]
EN The piece mentions the most popular along the Europe health resorts with the general characteristics of main groups in which they are positioned. It presents the division of Polish health resorts based on the nature of their specialization in service. The text specifies health resort tourism in addi[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 49 337-348
PL Artykuł jest próbą rozwinięcia bazy instrumentów ilościowej analizy wskaźnikowej, wykorzystywanej w badaniu ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk. Autor prezentuje sposób wykorzystania wskaźników w ocenie mchu turystycznego, rejestrowanego w pijalniach uzdrowiskowych. Rozważania nad wskaźnikami p[...]
EN The main aim of the publication is an attempt to elaborate the base of instruments of the quantitative indicators analysis, used in examining the tourist movement in the area of spas. The article collection of indicators useful to estimate the tourist movement in spa well-room is describing. Deliber[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2013 nr 143 73--83
PL Dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych w ciągu ostatniej dekady nastąpił zdecydowany rozwój Uniejowa szczególnie w kierunku turystycznym. Gmina i jej mieszkańcy odnoszą wiele korzyści społeczno-gospodarczych i związanych z ochroną środowiska. Województwo łódzkie zyskało swoje pierwsze uzdrowisko i j[...]
EN A remarkable development of Uniejow has been observed in the last decade thanks to the exploitation of geothermal water, especially in the field of tourism. The commune and its inhabitants derive a lot of profits owing to the socio-economic and environmental changes. Lodzkie voivodeship has acquired[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 212--220
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walo[...]
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to kn[...]
8
67%
Geoturystyka
2007 nr 1 37-58
PL Waloryzacją środowiska przyrodniczego wykonano metodą sumującej bonitacji punktowej. Oceniano położenie, warunki przyrodniczo-krajobrazowe, geo-różnorodność oraz rodzaj i stan zainwestowania terenu. Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji wyznaczono tereny atrakcyjne dla rozwoju agro-, eko- i geotu[...]
EN The natural environment has been valorized in microareas using the method of totalling point valuation. The factors considered included localization, nature and landscape conditions, geodiversity as well as the type and level of investment. Valorisation resulted in specifying areas attractive for de[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last