Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 12 954-954
2
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 4 30-32
EN Characterization of a precise VENUS 200GW turning machine allowing turning of a polygon shapes. Examples of a turning technological processes to obtain hexagonal shapes. Advantages of such a cutting method.
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono komputerowo wsparty system do badań doświadczalnych składowych sił i temperatury skrawania podczas obróbki toczeniem. DO pomiaru temperatury zastosowano metodę naturalnej termopary. Siły skrawania określono za pomocą analogowo-indukcyjnego siłomierza. Opisano budowę stanowiska badawcze[...]
EN This paper presents development of an original aided system for experimental investigation of cutting force components and temperature in machining process with turning. Method of nature thermocouple has been used for temperature measuring. Cutting force components have been measured by modernized a[...]
4
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 58-61
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd podstaw teoretycznych zużycia narzędzi skrawających oraz wybrane wyniki badań wstępnych zużycia ostrza narzędzia w aspekcie zmian parametrów toczenia w kolejnych zabiegach.
EN In article was introduced the short review of theoretical bases' of cutting tools waste and the chosen results of preliminary investigation of waste blade tool in aspect of turning parameters changes in next cuts.
5
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 53-57
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska narostu, przeprowadzonych w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej. Charakterystyczne wielkości geometrycznych tworzonego narostu analizowano przy zastosowaniu systemu do cyfrowej analizy obrazu MICROSCAN. W postaci obrazów wizyjn[...]
EN The results of built-up edge effect researches, effected in Department of Production Engineering Principles at Lublin Institute of Technology are presented in this article. Characteristic geometrical sizes of arisen built-up edge were subject to analysis with usage of MICRO SCAN, digital analysis sy[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2003 Nr 49 77-88
PL W artykule przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni prętów stalowych przecinanych na tokarce nożem NNPb. W procesie technologicznym dużej liczby przedmiotów osiowo-symetrycznych o średnicach nawet do 100 mm istotną operację stanowi odcięcie wykonanego fragmentu lub gotowego wyrobu od prę[...]
EN The results of research of roughness after cut-off operation on the turning machine with using cutter type NNPb have been presented in the paper. Cut-off operation is often essential operation in the technological process of manufacturing of axial symetrical machine parts with diameters even to o 10[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca podejmuje zagadnienie nadzoru zużycia w czasie rzeczywistym w operacjach skrawania. Przedstawiono koncepcję odpowiedniego układu nadzorującego w postaci hierarchicznej sieci neuronowej. Zmiany składowych sił skrawania są podstawą do oceny trzech składowych zużycia. W strukturze sieci hierarchi[...]
EN On line wear detection in turning operation is consideration in this paper. A wear monitoring system based on hierarchical neural networks in suggested for this purpose. The changes in cutting force components are used for monitoring three wear components. The hierarchical neural network structure u[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono nową metodę detekcji drgań narzędzia w skrawaniu. Podstawą metody są duże różnice w dynamice procesu skrawania zależne od tego czy towarzyszą mu, czy też nie, drgania. Niekorzystną dynamikę procesu osiągano przez zmianę głębokości skrawania. Zmierzone szeregi czasowe sił skrawania opis[...]
EN A method for chatter detection in turning is presented. It utilizes significant differences in dynamics of chatter - free cutting and chatter. Experimentally, chatter was achieved by a change of the cutting depth. The measured time series of cutting forces were characterized by the coarse - grained [...]
9
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł zawiera przegląd procedur obliczania wielkości charakteryzujących przekrój warstwy skrawanej. Omówiono znaczenie takich czynników, jak przekrój wióra, naprężenie styczne., prze-widywane siły oraz wskaźnik zużycia. Stosując trójwymiarową teorię Usui i rozkład sił według Yellowleya, można wyj[...]
EN Contribution gives review of calculation procedures, which are characterizing of chip cross section. Significance of such factors as chip cross-section, shear stress, force prediction as well as wear indices are discussed. Applying Usui three-dimensional theory and force decomposition on tool edge b[...]
10
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The ever-changing legislation and every increasing awareness of the environment have led to a change in the production processes used up to new and especially in the production auxiliaries such as coolants. It has been widely accepted that a considerable proportion of the process costs are caused by[...]
11
100%
Mechanik
PL Przedstawiono dotychczasowe stanowiska badawcze służące do pomiaru przemieszczeń narzędzia i przedmiotu obrabianego w trakcie procesu toczenia. Omówiono główne wady tych stanowisk i zaprezentowano autorskie stanowisko do pomiarów przemieszczeń względnych w układzie „narzędzie – przedmiot obrabiany” [...]
EN The hitherto existing test rigs for measurement of displacements of the tool and the workpiece in the process of turning have been presented. The main disadvantages of these rigs were discussed and an original test rig for measurement of relative displacements in the “tool – workpiece” system during[...]
12
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 149--154
EN Temperature on the chip-tool interface is important parameters in the analysis and control of turning process. Due to the high shear and friction, energies dissipated during a machining operation the temperature in the primary and secondary shear zones are usually very high; hence, affect the shear [...]
13
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 345--350
EN During metal cutting process, an increase of the tool and workpiece temperatures can be observed. The heat generated has a negative influence on the tool life and performance. It causes rapid tool wear, plastic deformation of the cutting edge, built-up-edge formation and others. Therefore, the contr[...]
14
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The articles presents the possibility of using CNC turning centers for planing. Through the application of specialized planingtools, it is possible to avoid the use of additional mills during the machining process. The implementation of these tools avoids dimensional and geometrical deviations resul[...]
15
100%
Journal of Machine Engineering
EN An analytical time domain solution is developed to model the dynamic response of a tool during a simple turning operation. The time domain solution developed in this paper relies on the superposition principal under the linear assumption to construct the time response of single mode, single degree o[...]
16
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 30 144--149
EN The processes of machining have vital influence on the operating properties of machine parts because they ensure the formation of the required geometrical structure of the working surfaces and the condition of the top layer. In this paper the influence of emulsion mist parameters on Ra, Rz and RSm s[...]
17
100%
Applied Computer Science
EN The paper presents a computer program developed for the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining, numerical simulations of the dynamic system of the process of machining, and graphic presentations of the numerical simulations performed. Results of simulations of[...]
18
100%
Applied Computer Science
EN Numerical studies were conducted with the use of a computer program permitting the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining and the presentation of graphic characteristics of the numerical simulations performed. Analysis was performed of the relation of the outp[...]
19
100%
Advanced Technologies in Mechanics
EN A series of improvements of the Delcam for SolidWorks integrated CAM system has been presented.
20
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The article presents the development of series of types of technology issues. This is an accomplished using of the innovative technological similarity theory. The transformation presented in the theory relates to the turning machining processes. Design/methodology/approach: The data generat[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last