Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbiny gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiona praca dotyczyła badań eksperymentalnych i teoretycznych, zmierzających do określenia współczynnika przejmowania ciepła a przez łopatki kierownicy turbiny gazowej. Badania przeprowadzono na stoiskach palisadowych przy wymuszonych, skokowych zmianach temperatury gazów spalinowych. Metodę[...]
EN The paper presents experimental and theoretical investigation concerning the determining of heat transfer coefficient a on gas turbine stator blades. The experiments were carried on the special cascade test stand allowing forced step changes of gas temperature. Measurements of a were based on Kondra[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 337-343
EN Investigation of the flow and aerodynamic losses in the turbine blade cascade with profile N4U1 is carried out. There was shown that change of relative pitch in the blade cascade sufficiently influences on distribution of Mach number in the blade channel and on local velocities along blade profile. [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 345-351
EN The analysis of influence of cooling air expense on gas turbine unit efficiency is executed. The method and computer program for calculation of gas characteristics in the turbine stages are created. This method takes into account the issue of cooling air into turbine flow path. Three basic ways of c[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 149-154
PL Wtrysk pary do komory spalania turbin gazowych jest interesującą metodą poprawiania ich własności energetycznych i ekologicznych. W układach tego typu energia gazów opuszczających turbinę wykorzystywana jest do produkcji pary w kotle odzyskowym. Para jest następnie kierowana do komory spalania, w kt[...]
EN Steam injection in gas turbines is interesting technology with good energetic ecological properties of gas turbines. In this applications the heat of exhaust gasses is used to produce steam, that is injected in the combustion chamber of gas turbine. The steam injection increase the power and effici[...]
6
80%
Rynek Energii
2000 nr 4 7-11
PL Przedstawiono nowe koncepcje rozwoju turbin gazowych dużej i małych mocy z przeznaczeniem do pracy systemowej oraz jako źródła mocy i energii rozproszonej. Wymieniono główne centra badawcze, sposoby finansowania badań oraz wielkość światowego zapotrzebowania na nowe wysoko sprawne układy z turbinami[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki aluminidkowe są często nanoszone na elementy turbin gazowych w celu poprawy żaroodporności lub jako warstwy pośrednie w powłokach stanowiących bariery cieplne (TBC). W niniejszej pracy zbadano mikrostrukturę i skład chemiczny dyfuzyjnych powłok aluminidkowych naniesionych z fazy gazowej na m[...]
EN Aluminide coatings are commonly deposited on gas turbine components to improve oxidation and corrosion resistance or as bond coatings for thermal barrier coatings (TBC). In the present study the microstructure and chemical composition of the aluminide coating deposited by out of pack gas phase alumi[...]
8
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 3 2-6
PL Opisano układ turbiny gazowej na wilgotne powietrze i wskazano na jego dużą przydatność do skojarzonej produkcji ciepła, ze względu na niewystępowanie wpływu produkcji ciepła na moc elektryczną. Określono stosunek rocznej produkcji elektryczności do rocznego zapotrzebowania na ciepło. Rozpatrzono cz[...]
EN The scheme of humid air turbine has been presented. Its great ability of cogeneration of network heat results from the independence of electrical power from the production of heat. The ratio of the annual production of electricity to the annual demand of heat has been determined assuming four values[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono koncepcję kilku różnych systemów dwupaliwowych spalających gaz ziemny węgiel brunatny w różnych proporcjach. W systemach tych kocił parowy z cyrkulacyjną warstwą fluidalną OFz-425 produkcji RAFAKO sprzężono z turbinami gazowymi, pracującymi wg obiegu prostego, z chłodzeniem [...]
EN Different energy systems in a dual-fuel arrangement (these natural gas and lignite in different amounts) are presented in the paper. In those systems an OFz-425 boiler with a circulating fluidised bed is coupled with different types of gas turbines - working in a simple cycle, with and without compr[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 45-51
EN The aim of this research was to propose optimal operation conditions and system configuration for C02 Recovering Semi-closed Gas Thrbine System with CH4-02 firing. To reduce the C02 emission and protect the environment, it is needed to develop a clean and high-efficiency power generation system. Alt[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 202 7-14
PL W pracy została przedstawiona analiza koncepcji układu z turbiną gazową zasilaną wodorem pochodzącym z reakcji rozkładu metanu (Hydrogen Decomposed Turbine "HYDET") opracowanym przez Hideto Moritsukę [1]. Dokonano porównania wybranych osiągów wyznaczonych za pomocą własnych obliczeń sprawdzających. [...]
EN In this paper has been presented the conception of gas turbine cycIe incinerating hydrogen from reaction of methane decomposition (Hydro gen Decomposed Turbine "HYDET") elaborated and described by Hideto Moritsuka [1]. There has been compared selected parameters calculated simultaneously by authors [...]
12
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 5-14
PL W pracy przedstawiono wynik analizy wpływu zmian geometrii układu przepływowego sprężarki i strumienia masy doprowadzanego do komory spalania paliwa na osiągi turbozespołu gazowego. Na podstawie wyników obliczeń wyznaczono linie współpracy cieplnych maszyn wirnikowych (z innymi elementami układu) pr[...]
EN The influence of the compressor flow part geometry and the fuel mass flow in on the simple cycle gas turbine performance has been performed. Lines of cooperation turbomachines with other components of the system has been presented both: under nominal angle directional compressors blades and maximum [...]
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 763-772
PL W pracy przedstawiono analizę termodynamiczną procesu sprężania zamglonego powietrza w kompresorze turbiny gazowej. Przeprowadzono analizę wpływu metody chłodzenia powietrza poprzez wtrysk wody, na moc i sprawność turbiny gazowej w układzie prostym. Przeanalizowano także wpływ stopnia sprężania or[...]
EN The paper presents the method of power and efficiency increasing of gas turbine by the injection of water to the inlet air (so called Wet Compression technology). Thermodynamic analysis of the influence of Wet Compression on the operation performance of simple gas turbine cycle (SGT) is presented. T[...]
14
80%
Rynek Energii
2002 nr 3 19-24
PL Przedstawiono badania efektwności wykorzystania gazu w energetyce przeprowadzone dla czterech układów: a) prostej instalacji turbiny gazowej, b) instalacji turbiny gazowej z regeneracją, c) prostej instalacji turbiny gazowej z kotłem odzyskowym, d) instalacji turbiny gazowej z regeneracją i kotłem o[...]
EN Analysis of using natural gas in power industry for four configurations: a) simple installation of a gas turbine, b) installation of a gas turbine with regeneration, c) simple installation of a gas turbine with a heat recovery boiler, d) installation of a gas turbine with regeneration and heat recov[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 227-234
PL Artykuł przedstawia zagadnienie wyznaczania rozkładu temperatury w łopatce turbiny gazowej. Rozpatrywane zadanie dotyczy modelowania procesu chłodzenia konwekcyjnego. Przedstawiono metodę rozdzielonego oraz sprzężonego zagadnienia cieplno przepływowego. Zagadnienie rozpatrywane jest jako dwuwy[...]
EN The paper presents solution aspects of the heat transfer modelling and fluid flow prediction of the convectionally cooled gas turbine blade. The heat transfer problem is solved using finite element method whereas the flow problem employs the finite volume method. The flow field is calculated by solv[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1177-1184
PL W pracy przeanalizowano różne warianty układów siłowni HAT. W szczególności porównano układy z jednostopniowym wtryskiem wody, z wielostopniowym wtryskiem wody, z powietrzem do chłodzenia łopatek pobieranym spomiędzy stopni sprężarki, z chłodnicą końcową głównego strumienia powietrza oraz strumienia[...]
EN In the paper different concepts of Humid Air Turbine were analyzed. In all the cases the optimal (with respect to the thermal efficiency) values of operational parameters (such as compression ratio, the temperature of air before the combustion chamber etc.) were derived. The maximum efficiences of a[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1379-1386
PL W niniejszej pracy analizowano siłownię złożoną z: ujęcia geotermalnego, absorpcyjnej pompy ciepła oraz turbiny gazowej. Podstawowym zadaniem badanej elektrociepłowni hybrydowej było pokrycie założonych potrzeb cieplnych odbiorców. Produkcja energii elektrycznej wynikała z aktualnego obciążenia ciep[...]
EN The geothermal heating plant co-operated with the absorption heat pump and gas turbine is analysed in this paper. The main aim of the hybrid heating plant is to cover the assumed heat demand. The electricity generation is depended on the actual heat demand. The work of this system is effective when [...]
18
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 6 2-7
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 13-22
PL Przedstawiono zarys informacji na temat stosowanych w turbinach gazowych technik ograniczenia substancji szkodliwych do atmosfery. Szczególną uwagę zwrócono na technologie zmniejszenia generacji tlenków azotu. Scharakteryzowano stan polskich przepisów o ochronie atmosfery w aspekcie wymagań dla turb[...]
EN Information about techniques of reduction of emission of harmful substances to the atmosphere is presented. The generation of nitrogen oxides is specially considered. The Polish environment protection provisions, related to the requirements for gas turbines, are characterised.
20
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN This paper presents ways of gas turbines development. Modern gas turbines are going to break the 60 percent thermal efficiency barrier for combined-cycle power plants. Despite the fast going technological progress with gas turbines, it is still a novelty in Poland. A high fuel cost is one of reasons[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last