Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbinowy silnik spalinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2011 nr 4(60) 65-70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania charakterystyk obrotowych obiektu badań, w stanach pracy ustalonej. Obiektem badań były silniki napędu głównego fregaty typu Oliver Hazard Perry będącej na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP. Układ napędowy składa się z dwóch okrętowych tu[...]
EN The article presents the results of preliminary tests concerning the determination of operating characteristics of the examined engine in steady states. The study concerned main propulsion engines of an Oliver Hazard Perry class frigate operated by the Polish Navy. The propulsion system of that frig[...]
2
100%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 55-58
PL W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na an[...]
EN The method of determining the energetic balance of naval power unit with the naval gas turbine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyze of energetic process[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono badanie przyczyn i rozwiązanie problemów eksploata-cyjnych związanych z niedostateczną możliwością obciążania turbinowego silnika spali-nowego GTD-350 zabudowanego na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzono również identyfikację obiektu badań oraz zaproponowano metodę wyz[...]
EN The paper presents investigations into causes and solution of problems of operation re-lated to insufficient capability to load GTD-350 gas turbine in the laboratory test bed. Additionally the paper presents identification of the object of study and proposes procedures to be used to determine torque[...]
4
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju konstrukcji, zastosowań i metod eksploatacji silników turbinowych oraz ich cechy umożliwiające zastosowanie tego rodzaju silników do napędu środków transportu powietrznego i morskiego. Opisano współczesne formy konstrukcyjne i ich wpływ na charakterystyki uż[...]
EN This paper presents the development history of structure, applications and operation methods of turbo engines and their characteristics enabling the application of such engines to propel air and sea means of transport. It describes the contemporary structural forms and their impact on the usable cha[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators — KPI) to jedno z podstawowych narzędzi sterowania eksploatacją obiektów technicznych. Ich właściwe wdrożenie i stosowanie pozwala na doskonalenie oraz kontrolę zarówno procesów utrzymywania, jak i użytkowania układów energetycznych. W arty[...]
EN Key performance indicators (KPI) are one of basic tools used in technical objects exploitation management. Proper implementation and use of KPI make it possible to improve and control maintenance as well as operation processes of power systems. The paper presents some aspects of use of key performan[...]
6
84%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 195-204
PL W eksploatacji okrętowych silników turbinowych powszechnie wprowadzane są coraz nowsze metody badań diagnostycznych. Jednak jedną z podstawowych metod nadzoru stanu technicznego silników są analizy olejowe. W badaniach diagnostycznych silników turbinowych na podstawie zanieczyszczeń metalicznych w o[...]
EN During the operation a gas turbine engine, a more modest method of research is brought into effect. One of the basic methods of estimating the technical condition of gas turbine engines is oil analysis. The x-ray method of radioisotope fluorescence was used to estimate the technical condition of gas[...]
7
84%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 133-137
PL W referacie przedstawiono problematykę diagnozowania okrętowych silników napędu głównego. Silnikami tymi mogą być tłokowe lub turbinowe silniki spalinowe. Omówiono stosowane systemy diagnostyczne silników statków handlowych. Przedstawiono także opis metod diagnostycznych w zbudowanych systemach diag[...]
EN In this paper, the problems of diagnostics of main propulsion marine engines are presented. Piston or turbine engines are used for main propulsion of vessel power plants. Diesel engine diagnostic systems of merchant vessel engines are discussed. Finally, description of diagnostic methods implemented[...]
8
84%
Diagnostyka
2001 Vol. 25 21-26
PL Diagnozowanie okrętowych turbinowych silników spalinowych wymaga stałego profesjonalnego nadzoru diagnostycznego, który nie może być realizowany przez personel techniczny jednostek pływających. Z tego powodu zdecydowano o powstaniu zintegrowanego systemu nadzoru diagnostycznego okrętowych silników s[...]
EN In the paper results are presented of vibroacoustic research on balance control of gas turbine rotors and assessment of their permissible operation times. In the paper results of vibroacoustic research on balance control of gas turbine rotors and assessment of their permissible operation times are [...]
9
84%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 217-223
PL Referat przedstawia metodę określania niedostępnych pomiarowo parametrów stosowanych w diagnozowaniu okrętowych turbinowych silników spalinowych. Na przykładzie silnika jednowirnikowego pokazano parametry sygnału diagnostycznego. Przedstawiono wstępne szacowanie parametrów w bilansowaniu obiegu jedn[...]
EN This paper presents a method of determination of experimentally inaccessible parameters for diagnosing marine gas turbine engines. The applied parameters of the diagnostic signal were shown for a one-rotor engine, chosen as an example. Initial estimations of parameters for balancing the cycle of a [...]
10
84%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania teorii procesów semimarkowskich do opisu niezawodności turbinowego silnika spalinowego. W rozważaniach uwzględniony został silnik dwuwałowy, z regeneratorem ciepła, składający się z następujących urządzeń: sprężarki z filtrem powietrza, komory spalania[...]
EN The paper presents a possibility of applying the theory of the semimarkovian processes to describe reliability of a ship turbine combustion engine. The considerations concern a two-shaft engine with heat regenerator, consisting of the following systems: compressor with air filter, combustion chamber[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 11-20
PL Zaprezentowano model symulacyjny przyspieszania fregaty typu FFG-7. Ten jednowymiarowy model jest pierwszym etapem budowy symulatora układu napędowego "kadłub - pędnik - turbinowy silnik spalinowy". Program wizualizacyjny jest przeznaczony do celów dydaktycznych oraz pozyskiwania symptomów stanu w d[...]
EN The paper presents the simulation model of acceleration of FFG-7 type frigate. The 1D model is the first step of multidimensional simulator of dynamics of arrangement "hull - propeller - gas turbine engine". Presented model was created as an educational tool and simulation diagnosis.
12
84%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 9-19
PL W pracy przedstawiono systematyzację cech turbinowych silników spalinowych ze względu na ich przydatność diagnostyczną. Sformułowano zbiory cech: konstrukcyjnych, diagnostycznych, funkcjonalnych i symptomów stanu. Zdefiniowano typy relacji diagnostycznych zachodzących między cechami turbinowych siln[...]
EN This study systematizes the properties of gas turbine engines according to their diagnostic suitability. Sets of constructional diagnostic and functional qualites as well as state symptoms have been formulated. Types of diagnostic relations taking place among the features of ship engines have been d[...]
13
84%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 9-17
PL W referacie sformułowano znaczenie ogólnych parametrów diagnostycznych w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych. Przedstawiono metodę postępowania i wyniki przeprowadzonej analizy trendu zmian temperatury spalin wylotowych pomocniczego, jednowirnikowego, turbinowego silnika spalino[...]
EN This paper shows the significance of general diagnostic parameters for operation of marine turbine engines. The procedure and the results of the analysis of trends in temperature changes of exhaust gases of an auxiliary one-rotor turbine engine of the GTU-6A type operating in a destroyer energy syst[...]
14
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1458--1462
PL W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Doko[...]
EN The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concen[...]
15
84%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 263-268
PL W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych oraz określa tolerowane wartości symptomów. Przedstawiona metoda pozwala na archiwizację i przetwarzanie dany[...]
EN Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates tolerated values of diagnosing symptoms. Presented method, makes possible to keep store and data processing for diagnosing[...]
16
84%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 215--221
EN This article presents examples of results of energetic state parameters measurements of LM 2500 naval gas turbines operated by the Polish Navy. Currently in operation there are four LM 2500-type engines. In the near future, another LM 2500 engine will commence operations, along with a project 661M p[...]
17
84%
Journal of Polish CIMEEAC
PL Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania te[...]
18
84%
Diagnostyka
2005 Vol. 35 119--124
PL W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych a także wskazuje na jego źródła. Przedstawione oprogramowanie ANALIZA pozwala na archiwizację i przetwarzanie[...]
EN Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates their reasons. Presented software called ANALIZA, makes possible to keep store and data processing for diagnosing process [...]
19
67%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo- magazynujących (typu FPSO – Floating Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych [...]
EN The article justifies the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these un[...]
20
67%
Tribologia
2002 nr 1 57-70
PL Konsekwencją eksploatacji turbinowych silników spalinowych w środowisku okrętowym jest relatywnie przyśpieszona degradacja ich stanu technicznego. Jednym z jej objawów jest wzrost niewyważenia zespołów wirnikowych. W pracy przedstawiono obiekt, zaprezentowano metodykę badań i rezultaty wykorzystania[...]
EN Exploitation of naval electric power plant is a complex task due to specific features of marine environment as well as requirements for maintaining high level of serviceability and reliability, constant swaying of the ship hull, high-level humidity etc. In this paper results of vibroacoustic researc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last