Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 209
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbina wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 171-178
EN In this paper the two-dimensional numerical model of the Savonius vertical axis wind turbine is presented. The numerical model was built and all simulations were carried out using the ANSYS FLUENT CFD (Computational Fluid Dynamics) software. The dynamic mesh capability of the software was fully expl[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 5 50-50
PL Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu to przede wszystkim małe przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy od 100 W do 50 kW. W porównaniu z tradycyjnymi turbinami o poziomej osi obrotu, turbiny VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) posiadają większą sprawność.
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 131-133
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wielkości drgań wibroakustycznych emitowanych pracą turbin wiatrowych o trzech różnych wielkościach mocy znamionowych, wynoszących odpowiednio: 150 kW, 0,5 MW i 1 MW. Ocenę drgań przeprowadzono na podstawie analizy wartości skutecznej p[...]
EN The paper presents comparative analysis results of the size of vibroacoustic oscillations emitted by the work of wind turbines of three various rated power values of 150 kW, 0.5 MW and 1 MW, respectively. The assessment of vibroacoustic oscillations was carried out based on the analysis: RMS value o[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 11 88-91
PL Jednym z trudniejszych zagadnień w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, zarówno farm wiatrowych, jak i pojedynczych wiatraków. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Podstawową jest bardzo silne skonfliktowanie interesów różnych podmiotów.
5
80%
Czysta Energia
2011 Nr 11 22-25
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metodę określania momentu turbiny wiatrowej. Omówione zosały dwa zestawy pomiarowe: pierwszy dla określenia wpływu prędkości wiatru na wielkości elektryczne generatora synchronicznego do turbiny, drugi dla pomierzenia momentu turbiny wiatrowej przy tej samej prędkości i obciążeni[...]
EN The article presents a method for torque determination of a wind turbine. In paper two experimental setups are described. The first one is used for determination of the wind speed influence on the electrical quantities of a wind turbine synchronous generator. The second experimental setup is used fo[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Turbiny wiatrowe muszą spełniać wymagania dyrektywy maszynowej, tym samym realizować odpowiednie warunki w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji, które rozpatrywane są w normie EN ISO 13849-1. Dotyczy ona prawdopodobieństwa awarii istotnych dla bezpieczeństwa elementów systemu sterowania w całym okre[...]
8
80%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 9 142-143
PL Turbiny wiatrowe, szczególnie o dużych mocach (większych niż 500 kW), to kosztowne i złożone urządzenia mechaniczne wymagające odpowiedniej kontroli, użytkowania i wysokiej jakości obsługi technicznej. Zapewnienie odpowiedniego utrzymania technicznego turbiny to z jednej strony jej wysoka dyspozycyj[...]
9
80%
Pneumatyka
2011 nr 1 30-34
PL W artykule przestawiono podstawowe wady i zalety turbin wiatrowych z pionową osią obrotu w układzie Savoniusa i Darriusa. Przedstawiono również wyniki badań własnych przeprowadzonych na modelu małej turbiny wiatrowej typu Darriusa w układzie "H".
10
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 103-110
EN This paper is meant to help the viewer to think out of the box and get an idea of the usage of small wind turbines as an alternative method to generate electricity. Starting with the basics of small wind turbines, such as the usual design and the size classification. Via the current barriers concern[...]
11
80%
Pneumatyka
2010 nr 3 45-49
PL Turbiny wiatrowe przekształcają energię niesioną przez wiatr na energię elektryczną. Przy analizie pracy elektrowni wiatrowej przydatny jest model dynamiczny turbiny, który również uwzględnia model wiatru. Wiatr będący zmienną wejściową do układu przetwarzającego energię jest nie tylko funkcją czasu[...]
EN Wind turbines convert the energy carried by the wind into electricity. In examining the work of wind power is a useful dynamic model turbine, which also takes into account a model of the wind. Wind which is an input to the system processor has a speed profile which is not only a function of time, bu[...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper an analysis of experimental results of turbine bledes designed for a vertical axis wind turbine (VAWT) has been presented. The various models of airfoils: NACA0012, NACA23012 with a controlling element has been studied. The inwestigations have been made in an aerodynamic tunnel. The re[...]
13
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opierając się na stosownej normie w artykule przedstawiono główne zasady pomiaru hałasu turbin wiatrowych. Omówiono zarys stosowanej metodyki oraz określono niezbędne przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości zarówno akustycznych, jak i nieakustycznych. Podano zalecane pomiary i procedury pomiarowe w[...]
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono eksperymantalne badania mocy zespołów wiatrowych współdziałających z systemem elektroenergetycznym. Podano też procedurę określenia podstawowej wielkości charakteryzującej pracę turbiny wiatrowej, tzw. pomiarową krzywą mocy, która przedstawia sobą zależność chwilowych wartości mocy użyteczn[...]
15
80%
Czysta Energia
2014 Nr 5 35--36
16
80%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 613--620
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy koncepcyjnej i inżynierskiej stalowego słupa oświetleniowego, na którym zamontowany został zestaw mikroturbiny wiatrowej z generatorem w różnych konfiguracjach. Prace przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały wykonane w ramach projektu pt. „Modele funkcjo[...]
EN This article presents conceptual and engineering analysis results of the steel lighting column, that the set of wind microturbine with gengerator was installed on. Works presented in this study were done within the project entitled ‘Functional models and research of quasi-autonomous lighting or sign[...]
17
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 373--384
PL W pracy przedstawiono model hybrydowego systemu zasilania typu solarnowiatrowego opracowanego z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu składającego się z 8 paneli PV typu TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocach znamionowych 240 W oraz z 2 turbin wiatrowych typ[...]
EN The paper presents a model of a hybrid power system of solar–wind type developed using the MATLAB & Simulink. Simulation tests were carried out for a system consisting of 8 PV panels of TOPRAY SOLAR TPSM6U type with power ratings of 240 W and 2 wind turbines of FORTIS WIND ENERGY PASSAAT type with r[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 415--423
PL W artykule zaprezentowano schemat i elementy systemu do pomiaru i rejestracji parametrów elektrycznych związanych z pracą elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu przy jednoczesnej akwizycji warunków pogodowych. System został zaimplementowany i uruchomiony dla elektrowni wiatrowej składającej się [...]
EN The article presents the scheme and elements of the system for measuring and recording electrical parameters associated with the operation of a wind turbine with a vertical axis rotation. The implemented system was applied for measurements of a wind power plant consisting of two turbines operating i[...]
19
80%
Builder
2015 R.19, nr 9 70--74
PL W związku z nowym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, elektrownie wiatrowe należy zakwalifikować do III kategorii geotechnicznej jako „obiekty energetyki”. To powoduje, że projektując posadowienie tego typu obiekt[...]
20
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 155--166
PL W pracy przedstawiono trzy metody modelowania charakterystyki mocy turbiny wiatrowej w środowisku MATLAB & SIMULINK tzn. interpolację liniową, aproksymację nieliniową i aproksymację liniową. Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch turbin wiatrowych ALIZE i AIRCON o mocach znamionowych 10 kW. Dl[...]
EN The paper presents three methods of modeling the power curve of the wind turbine in MATLAB & SIMULINK environment: the linear interpolation, the non-linear approximation and the linear approximation. Simulation tests were carried out for two wind turbines ALIZE and AIRCON with 10 kW power ratings. F[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last