Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tuleja cylindrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 95-105
PL Zużycie tulei cylindrowej stanowi główny parametr decydujący o stanie technicznym silnika i możliwości jego dalszej eksploatacji w pojeździe. Ważnym zagadnieniem jest interpretacja wyników pomiarów uzupełniona o analizę warunków pracy silnika. Uzyskane na tej drodze wyniki pozwalają na odwzorowanie [...]
EN The cylinder liner is a representative component of the engine construction and its wear can be an indicator of boundary technical conditions of the engine and of necessity of withdrawal from operation. Some long-lasting investigations have been carried out to determine this wear of engines mounted [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Scharakteryzowano proces technologiczny tulei cylindrowych oraz sposób pomiaru i oceny struktury geometrycznej powierzchni. Półfabrykatem tulei cylindrowych był odlew wielokrotny specjalny w kształcie rury, wykonany metodą odlewania odśrodkowego poziomego. Charakteryzuje się on porowatą powierzchnią[...]
EN Production process of cylinder liners and methods of measurement and analysis of their surface topography are described. Special multiple casting of tube shape, made by centrifugal horizontal method was the semi-product of cylinder liner. It has porous outer surface as a result of form coating. This[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych i środowiskowych (w tym zanieczyszczenia oleju pyłem krzemowym) na dynamikę drgań tulei cylindrowej silnika. Analizowano następujące parametry widma amplitudowego: średni poziom drgań, maksymalny poziom drgań, częstotliwość ma[...]
EN The aim of the paper is the analysis of influence of chosen exploitation and environmental factors (oil polluted by silicon dustiness among others) on the vibrations of cylinder sleeve of an engine. The following parameters of vibration spectrum were analysed: the average level of vibrations, the ma[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono, na przykładzie tulei cylindrowych, złożoność procesów rozpoznawczych i przygotowawczych, by można było opracować właściwy proces technologiczny a co za tym idzie - właściwą metodę produkcji. Na podstawie doświadczeń i przeprowadzonych badań opracowano algorytm czynności wyjściowych[...]
EN In the treatise, for example cylinder liners complexity of distinctive and preparatory process have been discussed for purpose working out real technological process it means real production method. On the ground of experiences and investigations algorithm exit activities for cylinder liners have be[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Znaczne pogrubienie ścianki tulei cylindrowej w górnej części powoduje zróżnicowanie szybkości studzenia odlewu w przekroju wzdłużnym. Implikuje to m.in. zróżnicowanie wielkości wydzieleń eutektyki fosforowej z cementytem (fazy twardej). W artykule przedstawiono wpływ wielkości tych wydzieleń na wła[...]
EN The continuous modifications of cylinder liner shape caused changes of wall liner thickness. This caused changes (reducing) of cooling rate of the casting during its solidification. Such a situation had an influence on the structure, especially on the grain seize and shape of hard phase. The paper s[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metody pomiaru oraz aparaturę do określania i analizy stereometrii tulei cylindrowych i tłoków. Wykazano główne zagadnienia związane z doborem właściwych parametrów 2D i 3D opisujących spełniane funkcje w układzie tribologicznym. Opisano i zilustrowano chropowatościomierz FORM TALYSURF[...]
EN Methods of measurement as well as for 2D and 3D cylinder liner and pistions measurements were presented. The main problems connected with choosing proper 2D and 3D parameter describing tribological functions of surfaces were presented. Roughness meter FORM TALYSURF 120L and Talyrond 265 Taylor Hobso[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule pokazano zastosowanie optycznego systemu pomiarowego do stuprocentowej kontroli cech geometrycznych tulei cylindrowych. System został zbudowany w oparciu o urządzenie pracujące w systemie projekcyjnym, telecentrycznym. Analiza zdolności wykazała pełną przydatność systemu do postawionego z[...]
EN In contemporary length and angle measurements optical techniques play still more and more important role. Their basic benefits are no contact be­tween the measuring element of a device and a workpiece, as well as the significant speed of measurements. In the paper the use of an optical measuring sys[...]
8
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 4 465--471
EN This paper presents method of oil pockets creation by the burnishing (embossing) technique. Steel and ceramic forming elements were used to modify sliding surfaces. This technique allows to obtain dimples in a wide dimensional range and regular arrangement. Dimples array on machined surface depends [...]
9
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono pojęcie topografii powierzchni gładzi tulei cylindrowej oraz parametry i cechy, które są istotne dla funkcjonowania układu tłokowo-cylindrowego w silnikach spalinowych. Przedstawiono wyniki z badań i analiz powierzchni w układzie 2D i 3D po obróbce metodą wielostopniowego gł[...]
EN Parameters and functional features of cylinder bearing surface are of more and more importance in modern cylinder liner designs. That is so due to new requirements for internal combustion engines within the range of oil consumption and emission of toxic constituents in exhaust gas. A description of [...]
10
75%
Tribologia
2008 nr 3 195-204
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady zastosowania technologii azotowania regulowanego do konstytuowania systemów warstw wierzchnich na stali Ni135M (38HMJ), stosowanej do produkcji tulei cylindrowych silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wybrane wyniki badań tribologicznych oraz na rz[...]
EN This paper characterises a new method of wear testing, known as "cone-three-cylinder", which has been compared to the widely used "pin-vee-block" and "disk-on-disk" tests. This new method is presented with results of testing of tribological properties of nitrided layers, obtained in a controlled and[...]
11
75%
Silniki Spalinowe
EN The problem of collapsing of wet cylinder sleeve collars in one of diesel engines manufactured in Europe was presented as well as the methodology of the loads within the area of the collar. The work constitutes a fragment of one of numerous research works conducted at the Chair of Combustion Engines[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 153-160
PL Przedstawiono możliwe przyczyny uszkodzeń tulei cylindrowych oraz wskazano na możliwości ich ograniczenia. Pracę uzupełniają zdjęcia uszkodzonej tulei nowoczesnego wolnoobrotowego silnika napędu głównego MAN typu 6S70MC. Analizę kończą uwagi dotyczące zasad właściwej eksploatacji silnika.
EN The paper presents cause and effect analysis of cylinder liners failures of marine low speed diesel engine MAN B&W type 6S70MC. Probable causes of these failures are shown. Besides, recommendations are given for the operation of of this type of engine. The analysis is complemented with after-damage [...]
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with problems related to application of aluminum-silicon alloys for combustion engine cylinder liners.
14
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na żeliwie szarym poddanym modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążenie zasobników olejow[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of cast iron after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil microreservoirs in [...]
15
63%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł zawiera opis metod obróbki powierzchni cylindrów i tulei cylindrowych silników spalinowych metodą tradycyjnego honowania oraz z wykorzystaniem lasera. Przedstawiono wyniki badań i analiz struktur powierzchni gładzi cylindrów i tulei cylindrowych metodą profilometrii i mikroskopii w układzie [...]
EN This article includes description of methods of combustion engines cylinders and cylinder liners machining by traditional honing method and with laser. Results from tests and structure analysis of cylinders and cylinder liners running surface with profile measurements and microscopy in 2D and 3D has[...]
16
63%
Tribologia
2008 nr 3 137-150
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo, poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrąże[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of the upper layer of cylinder sliding surface, a laser processing has been used for its modification (hollowing of oi[...]
17
63%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążeni[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil mic[...]
18
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 11-15
PL Występujące różnice w warunkach pracy silnika spalinowego na stanowisku badawczym i podczas rzeczywistej eksploatacji prowadzą do rozbieżności w wynikach zużycia konstrukcji całego silnika oraz jego elementów. Z tego względu ważne jest odpowiedzenie na pytania jak warunki pracy silnika spalinowego p[...]
EN The differences between the work of the engine during the test-stand researches and the real operation lead to the dissimilarity in the obtained results of the chosen elements and the whole engine wear. For that reason, it is very important to answer the questions: how the conditions of the engine w[...]
19
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2003 nr 3 31-33
20
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 3 64-68
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last