Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 413
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość zmęczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zaprezentowano tutaj wyniki eksperymentalne trwałości zmęczeniowej próbek krzyżowych z otworami przy obciążeniu gaussowskim o szerokim widmie częstotliwości. Obciążenie elementu zdefiniowano w dziedzinie częstotliwości, wykorzystując w tym celu macierz gęstości widmowej mocy historii obciążenia. Zap[...]
EN The paper presents results of tests on fatigue life of cruciform specimens with holes under Gaussian loading with a wide-band frequency spectrum. The element loading was defined in frequency domain using the matrix of power spectral density of loading history. A method of fatigue life map determinat[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 183-190
PL Przedstawiono kryterium trwałości zmęczeniowej inicjacji pękania zmęczeniowego elementów konstrukcji pracujących w warunkach jednoosiowych oraz złożonych stanów naprężeń. Sformułowane kryterium zweryfikowano doświadczalnie w oparciu o próby wykonane dla stali 45, na maszynie wytrzymałościowej INSTRO[...]
EN The criterion for fatigue life crack initiation units of construction working in uniaxial and multiaxial states of stress are presented. The formulated criterion for tests executed for steel 45, on machine INSTRON 8502 is experimentally verified.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 211--218
PL Praca zawiera porównanie wyników obliczeń i badań zmęczeniowych stali 10HNAP poddanej jednoosiowemu, stałoamplitudowemu i losowemu obciążeniu z zerową i niezerową wartością średnią. Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu energetycznego uwzględniającego wpływ wartości średniej obciążenia i je[...]
EN The paper contains a comparison of the result of calculation and experiment for the alloy steel 10HNAP subjected to uniaxial constant-amplitude and random loadings with both zero and non-zero mean values of loading. The aim of this paper is to elaborate the energy model including the influence of th[...]
4
80%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 395-402
PL Celem pracy było przedstawienie modelu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych umożliwiającego wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, poddanych działaniu złożonych obciążeń cyklicznych. W pracy dokonano również porównania wyników prognozowania trwałości zmęczeniowej materiału, oblic[...]
EN The paper presented a new fatigue damage accumulation model which allows to determine fatigue life of structure elements exposed to the influence of complex cyclic loadings. The main aim of the paper was to compare the results of forecasting fatigue life of a material, calculated with the use of the[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono analizę trwałości nawierzchni drogowej o podbudowach związanych cementem. Wychodząc z etapów degradacji nawierzchni drogowych przeanalizowano wpływ czynników technologicznych i temperatury na powstawanie spękań skurczowych podbudów związanych spoiwem cementowym. Analiza i wyniki badań [...]
EN The paper presents the analysis of fatigue durability of road pavement with cement treated base. Basing on the stages of exploitation of road pavements, the effect of technological and climatic condition on the shrinkage cracks observed in cement treated bases were analysed. The site and laboratory [...]
6
80%
Energetyka
2012 nr 11 722-725
PL Przedstawiono typowe podejścia do wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych. Szczególna uwagę poświęcono podejściu nominalnemu, co daje na ogól najgorsze wyniki, ale za to jest to metoda najszybsza i sprawdzona. Wykazano, że metoda ta nie uwzględnia rodzaju stali ,a jest to niewłaściwe, gd[...]
EN The paper presents typical approaches to fatigue life determination for welded joints. Special allention has been paid to the nominal approach. It gives the worst results but it is the simplest and reliable method. It has been shown that this method does not include a kind of steel, and it seerns n[...]
7
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy opisano badania zmęczeniowe próbek spawanych ze stali S355N ze spoiną czołową typu X poddanych obciążeniom cyklicznym przy rozciaganiu-ściskaniu i wahadłowemu zginaniu. Na podstawie teoretycznego współczynnika działania karbu zaprojektowano próbki z rodzimego materiału o tym samym współczynn[...]
EN The paper presents fatigue tests of welded specimens made of S355N steel with the double-Vee butt weld subjected to cyclic loading under tension-compression and alternate bending. The theoretical notch coefficient was used for design of specimens made of the native material with the same notch coeff[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy wykorzystano promień fikcyjny do wyznaczenia naprężeń i odkształceń w dnie karbu. Następnie posłużono się naprężeniowymi, odkształceniowymi i energetycznymi kryteriami wieloosiowego zmęczenia zdefiniowanymi w płaszczyźnie krytycznej. Kolejno wyznaczano obliczeniowe trwałości zmęczeniowe elem[...]
EN In the paper, the fictitious radius was applied for determination of stresses and strains at the notch root. Next, the stress, strain and energy criteria of multiaxial fatigue defined on the critical plane were used for reduction of the complex stress and strain States at the notch root to the equiv[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono metody wyznaczania trwałości zmęczeniowych złączy spawanych ze szczególnym uwzględnieniem typowych złączy. Na tym tle przedstawiono zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczące wyznaczania trwałości zmęczeniowych stalowych i aluminiowych złączy spawanych w warunk[...]
EN The paper presents methods of estimation of fatigue life of welded joints, especially typical joints. The author also presents recommendations of International Institute of Welding concerning estimation of fatigue life of steel and aluminium welded joints under uniaxial tension of plane elements.
10
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej maszyn odkrywkowych na podstawie badań eksploatacyjnych. Omówiono założenia i potrzeby określania resztkowej trwałości zmęczeniowej. W referacie wykorzystano przebiegi obciążeń maksymalnych z badań długoterminowych koparki kołowej SRs-1200[...]
EN In the paper, the method of fatigue life-time assessment on the basis of field test is described. The assumptions and needs of residual life-time evaluation are discussed. The results of the long term test of SRs-1200 wheel excavator maximal load are used.
11
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 63--66
PL W artykule przedstawiono wyniki badań trwałości zmęczeniowej elementów spawanych i elementów z karbem geometrycznym, które mają identyczne teoretyczne współczynniki działania karbu Kt =2,06. Próbki spawane mają geometrię spoiny typu X, zaś próbki z karbem geometrycznym - nacięty obustron[...]
EN The paper presents the results obtained during fatigue life tests of welded elements and elements with geometrical notches having the same theoretical notch coefficients K f = 2.06. The tested welded specimens were of double-Vee type, and the notched specimens had double-sided U-notches.[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 25 129-142
PL Niniejszy artykuł jest rozwinięciem pracy [5] przedstawionej na konferencji "35th Internatio-nal Scientific Congress on Powertrain and Transport Means - European KONES 2009". W artykule podjęto próbę wyznaczenia trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji lotni-czej, korzystając z funkcji gęstości c[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 9-10
EN Author have presented tests of fatigue crack propagation in two constructional steels, 10HNAP and 18G2A. . At this stand, the specimens can be loaded by bending and torsional moments with sinusoidal out-of-phase histories. During the tests, the complex loading state was Mas//Mag=0,25; 0,5; 0,75, and[...]
14
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This study sets out to determine the characteristics of high-temperature creep resisting steels under conditions of thermo-mechanical fatigue with the use of a method proposed in the Code-of-Practice under the EU TMF-Standard project. Design/methodology/approach: The thermo-mechanical fatig[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 19-20
EN The paper presents the results of experimental research of a constructional steel under proportional bending and bending with torsion. Specimens were subjected to overload for a determined fatigue crack length. Overload factor was kj=1,5 and kj=2. The tests results show that the single overload caus[...]
16
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 12 40-44
17
80%
Tribologia
1998 nr 1 39-50
PL Wysoki koszt łożysk tocznych wielkogabarytowych powoduje, że w pewnych przypadkach ich uszkodzeń lub zużycia analizowana jest możliwość regeneracji. Trwałość łożyska regenerowanego powinna odpowiadać trwałości łożyska nowego. Na przykładzie łożysk kulkowych wielkogabarytowych przeanalizowano trwałoś[...]
EN Bearings of the diameter larger than 150 mm are called large overall dimensions bearings. Because of the large mass and dimensions of this type of bearings their regeneration can give high savings. Determination of the fatigue life of the regenerated bearing gives an idea about further operation of [...]
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 104-107
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 372-372
PL W pracy dokonano przeglądu niektórych energetycznych kryteriów wieloosiowego zmęczenia oraz przedstawiono wybrane kryteria naprężeniowe w formie energetycznej. Wykazano, iż nie cała energia bierze udział w procesie zmeczenia, a tylko jej część związana z płaszczyzna krytyczną. Omówiono uogólnione kr[...]
EN The paper invludes a review of some chosen energy criteria of multiaxial fatigue and some chosen stress criteria in an energy form. It has been shown that only a part of all energy (connected with the critical plane) participates in the fatigue process. A generalized criterion of the normal and she[...]
20
80%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 3 17-21
PL W artykule przedstawiono dokładniejszy sposób określenia trwałości zmęczeniowej łożyskowania wału trzypodporowego z uwzględnieniem luzów w łożyskach i ugięcia łożyskowanego wału oraz porównano go z metodą katalogową. Uwzględnia się wzajemne wpływy: ugięcie wału wpływa na nierównoległość pierścieni ł[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last